Quyết định 1674/QĐ-BTNMT

Quyết định 1674/QĐ-BTNMT năm 2009 về Tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1674/QĐ-BTNMT tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý thẩm quyền bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1674/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
Căn cứ Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 83/2004/QĐ-BNV ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2133/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Tổ chức Trung ương (để báo cáo);
- Các đồng chí Ủy viên BCSĐ Bộ;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội Cựu chiến binh Bộ;
- Cấp ủy đảng các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB, ĐK100.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên

 

TIÊU CHUẨN

CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1674 /QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần đạt những tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể dưới đây:

I- TIÊU CHUẨN CHUNG

1. Phẩm chất

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng của Đảng, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Yêu nước, kiên định đường lối đổi mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng; tận tụy phục vụ nhân dân; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hiệu quả;

c) Gương mẫu về đạo đức, lối sống; cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trung thực, thẳng thắn, có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình; đoàn kết, dân chủ, chân tình với đồng nghiệp, đồng sự, được tập thể tín nhiệm; có ý thức tổ chức kỷ luật, không cơ hội, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng;

d) Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, các quy định của địa phương và nơi cư trú, được nhân dân nơi cư trú tín nhiệm; không lạm dụng chức quyền và lợi dụng chức quyền của người thân để mưu lợi riêng.

2. Năng lực

a) Có năng lực tham mưu, tổ chức, quản lý, lãnh đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành;

b) Có khả năng nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và đề xuất các giải pháp, phương pháp thực hiện về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành;

c) Có năng lực và kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều hành; có khả năng quy tụ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ.

3. Hiểu biết

a) Nắm vững chủ tr­ương, đư­ờng lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành;

b) Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về chuyên môn, chuyên ngành;

c) Hiểu biết sâu về nghiệp vụ quản lý của lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành;

d) Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nư­ớc, các vấn đề quốc tế quan trọng của khu vực và thế giới.

4. Trình độ

a) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ được giao;

b) Tốt nghiệp lý luận chính trị trung cấp trở lên;

c) Biết một ngoại ngữ thông dụng trình độ B trở lên;

d) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh;

đ) Sử dụng thành thạo máy tính và các trang thiết bị phục vụ cho công tác.

5. Các tiêu chuẩn khác

a) Có 5 năm công tác trở lên trong ngành, trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác thuộc lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ được giao;

b) Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ;

c) Có đủ sức khoẻ bảo đảm công tác.

II- TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

1. Đối với các vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cơ quan đại diện của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Ban chỉ đạo 33, Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

a) Cấp trưởng

(1) Có hiểu biết chung về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, về kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường; am hiểu chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực công tác được giao;

(2) Năng động, quyết đoán trong tổ chức và điều hành công việc; là chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên;

(3) Tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp; đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp và chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2;

(4) Biết một ngoại ngữ thông dụng trình độ C trở lên; riêng Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công phải thông thạo một ngoại ngữ thông dụng;

(5) Riêng Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ phải có học vị tiến sỹ trở lên.

b) Cấp phó

(1) Có hiểu biết chung về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; am hiểu chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác được giao;

(2) Có khả năng tổ chức, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao;

(3) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên và chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2;

 Riêng Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ phải có học vị thạc sỹ trở lên, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phải thông thạo một ngoại ngữ thông dụng.

2. Đối với các tổng cục, cục

a) Cấp trưởng

(1) Nắm vững chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác được giao; am hiểu về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, về kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường;

(2) Năng động, nhạy bén, quyết đoán trong tổ chức và điều hành công việc; đã kinh qua thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp trưởng phòng đối với cục, cấp vụ trưởng đối với tổng cục hoặc tương đương; là chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên;

(3) Tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp; hoàn thành chương trình bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương và chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2;

(4) Biết một ngoại ngữ thông dụng trình độ C trở lên.

b) Cấp phó

(1) Am hiểu chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác được giao; về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, về kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường;

(2) Có năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; đã kinh qua thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp phó vụ trưởng đối với tổng cục, cấp phó trưởng phòng đối với cục hoặc và tương đương;

(3) Tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp đối với tổng cục, trung cấp đối với cục; hoàn thành chương trình bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp đối với tổng cục, ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên đối với cục và chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2;

(4) Biết một ngoại ngữ thông dụng trình độ C trở lên đối với tổng cục, trình độ B trở lên đối với cục.

3. Đối với các viện

a) Cấp trưởng

(1) Nắm vững chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý khoa học công nghệ và đào tạo; am hiểu về kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường;

(2) Có kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý công tác nghiên cứu khoa học; đã hoặc đang là chủ nhiệm đề tài cấp Bộ trở lên; là nghiên cứu viên chính hoặc tương đương trở lên;

(3) Có học vị tiến sỹ trở lên chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ được giao;

(4) Tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp; hoàn thành chương trình bồi dưỡng về quản lý kinh tế ngạch nghiên cứu viên cao cấp hoặc tương đương và chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2;

(5) Thông thạo một ngoại ngữ thông dụng.

b) Cấp phó

(1) Am hiểu chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý khoa học công nghệ và đào tạo; về kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường;

(2) Có quá trình công tác thực tế, khả năng tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; đã hoặc đang là chủ nhiệm đề tài cấp viện trở lên;

(3) Có học vị tiến sỹ trở lên, nếu là thạc sỹ phải có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ phù hợp với nhiệm vụ được giao;

(4) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng về quản lý kinh tế ngạch nghiên cứu viên chính hoặc tương đương trở lên và chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2;

(5) Biết một ngoại ngữ thông dụng trình độ C trở lên.

4. Đối với các trường

a) Cấp trưởng

(1) Nắm vững chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; am hiểu về kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường;

(2) Có kinh nghiệm lãnh đạo và năng lực quản lý giáo dục và đào tạo; đã qua giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục đại học ít nhất 5 năm; là giảng viên chính hoặc tương đương trở lên;

(3) Có học vị tiến sỹ trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp nhiệm vụ đào tạo của trường;

(4) Tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp; có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm đại học bậc II và chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2;

(5) Thông thạo một ngoại ngữ thông dụng.

b) Cấp phó

(1) Am hiểu chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; về kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường;

(2) Có khả năng tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; đã qua giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục đại học ít nhất 5 năm;

(3) Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên chuyên ngành phù hợp nhiệm vụ đào tạo của trường;

(4) Có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm đại học bậc II và chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2;

(5) Biết một ngoại ngữ thông dụng trình độ C trở lên; riêng cấp phó phụ trách đào tạo và nghiên cứu khoa học phải thông thạo một ngoại ngữ thông dụng.

5. Đối với Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

a) Cấp trưởng

(1) Nắm vững chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn; am hiểu về kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường;

(2) Năng động, nhạy bén, có khả năng tổ chức chỉ đạo, tổ chức và điều hành công việc; đã kinh qua thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực hoặc tương đương trở lên; là chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên;

(3) Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ được giao;

(4) Tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp; hoàn thành chương trình bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương và chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2;

(5) Thông thạo một ngoại ngữ thông dụng.

b) Cấp phó

(1) Am hiểu chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn; về kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường;

(2) Có khả năng tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; đã kinh qua thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp phó trưởng ban hoặc tương đương trở lên;

(3) Tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp; hoàn thành chương trình bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương và chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2;

Riêng cấp phó phụ trách công tác khoa học và hợp tác quốc tế phải thông thạo một ngoại ngữ.

6. Đối với các trung tâm khác trực thuộc Bộ, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

a) Cấp trưởng

(1) Am hiểu chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực công tác được giao; về kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường;

(2) Năng động, nhạy bén, có khả năng chỉ đạo, tổ chức và điều hành công việc; đã kinh qua thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp trưởng phòng hoặc tương đương; là chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên;

(3) Tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp; hoàn thành chương trình bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương và chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2;

(4) Biết một ngoại ngữ thông dụng trình độ C trở lên;

Riêng Giám đốc Trung tâm Viễn thám quốc gia phải có trình độ thạc sỹ trở lên.

b) Cấp phó

(1) Am hiểu chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực công tác được giao; về kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường;

(2) Có khả năng tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; đã kinh qua thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp phó trưởng phòng hoặc tương đương;

(3) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2.

7. Đối với báo, tạp chí trực thuộc Bộ

a) Cấp trưởng

(1) Nắm vững chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực báo chí và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; am hiểu về kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường;

(2) Có kinh nghiệm lãnh đạo và năng lực quản lý công tác báo chí; thâm niên công tác ở chức vụ trưởng ban hay phóng viên, biên tập viên cấp III ít nhất 5 năm; là biên tập viên chính hoặc tương đương trở lên;

(3) Tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp; hoàn thành chương trình bồi dưỡng về quản lý kinh tế, chế độ hạch toán kinh tế báo chí và chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2;

(4) Biết một ngoại ngữ thông dụng trình độ C trở lên.

b) Cấp phó

(1) Am hiểu chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực báo chí và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; am hiểu về kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường;

(2) Có khả năng tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; đã làm việc hoặc tham gia quản lý về báo chí ít nhất 3 năm;

(3) Tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp; hoàn thành chương trình bồi dưỡng về quản lý kinh tế, chế độ hạch toán kinh tế báo chí và chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2;

(4) Biết một ngoại ngữ thông dụng trình độ C trở lên.

8. Đối với các doanh nghiệp

a) Cấp trưởng

(1) Am hiểu và biết vận dụng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh; am hiểu về kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường;

(2) Năng động, quyết đoán trong tổ chức và điều hành sản xuất kinh doanh; có giải pháp tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với thị trường, đạt hiệu quả kinh tế cao; đã kinh qua thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp giám đốc xí nghiệp trực thuộc và tương đương trở lên;

(3) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng về quản lý kinh tế ngạch kỹ sư cao cấp hoặc tương đương và chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2;

(4) Biết một ngoại ngữ thông dụng trình độ C trở lên.

b) Cấp phó

(1) Am hiểu và biết vận dụng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh; am hiểu về kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường;

(2) Có khả năng tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; đã kinh qua thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp phó giám đốc xí nghiệp trực thuộc và tương đương trở lên;

(3) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng về quản lý kinh tế ngạch kỹ sư chính hoặc tương đương và chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2.

9. Đối với các cục, vụ, thuộc tổng cục; ban, văn phòng trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

a) Cấp trưởng

(1) Am hiểu chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác được giao;

(2) Có kinh nghiệm lãnh đạo và năng lực quản lý; là chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên;

(3) Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên đối với vụ, ban tham mưu về khoa học công nghệ;

(4) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên và chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2;

(5) Biết một ngoại ngữ thông dụng trình độ C trở lên; thông thạo một ngoại ngữ đối với vụ, ban tham mưu về hợp tác quốc tế.

b) Cấp phó

(1) Am hiểu chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác được giao;

(2) Có khả năng tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao;

(3) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên và chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3;

(4) Biết một ngoại ngữ thông dụng trình độ C trở lên đối với vụ, ban tham mưu về hợp tác quốc tế.

Riêng đối với cấp phó của các ban, văn phòng trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, tiêu chuẩn cụ thể do Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia quy định.

10. Đối với các trung tâm trực thuộc tổng cục; đài khí tượng thủy văn khu vực, trung tâm, liên đoàn trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia; liên đoàn, trung tâm trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; liên đoàn trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

a) Cấp trưởng

(1) Am hiểu và biết vận dụng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;

(2) Năng động, quyết đoán trong tổ chức và điều hành công việc; đã kinh qua thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp trưởng phòng hoặc tương đương;

(3) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng về quản lý kinh tế ngạch kỹ sư cao cấp hoặc tương đương và chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2.

b) Cấp phó

(1) Biết vận dụng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;

(2) Có khả năng tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công; đã kinh qua thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp phó trưởng phòng hoặc tương đương;

(3) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng về quản lý kinh tế ngạch kỹ sư chính hoặc tương đương, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3.

Riêng đối với cấp phó của các trung tâm, liên đoàn trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, liên đoàn trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, tiêu chuẩn cụ thể do Thủ trưởng đơn vị quy định.

11. Đối với các chi cục thuộc cục

(1) Am hiểu chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác được giao;

(2) Có kinh nghiệm lãnh đạo và năng lực quản lý; là chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên;

(3) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên và chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3.

12. Đối với các phòng, trung tâm thuộc Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh

a) Cấp trưởng

(1) Đạt tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên đối với Văn phòng Bộ và Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh; ngạch thanh tra viên chính trở lên đối với Thanh tra Bộ;

(2) Có năng lực điều hành công việc được giao;

(3) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3.

b) Cấp phó

(1) Là chuyên viên hoặc tương đương trở lên đối với Văn phòng Bộ và Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh; thanh tra viên trở lên đối với Thanh tra Bộ;

(2) Có năng lực điều hành công việc được phân công;

(3) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm:

a) Tổ chức phổ biến tiêu chuẩn này cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị biết để phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện;

b) Phối hợp với cấp ủy đảng cùng cấp xây dựng tiêu chuẩn cụ thể các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng đơn vị;

c) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch để đảm bảo đủ tiêu chuẩn trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm.

2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm:

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tiêu chuẩn này trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ.

Tiêu chuẩn này là cơ sở để Bộ và các đơn vị xem xét, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Trong trường hợp đặc biệt, khi cán bộ chưa đạt đầy đủ tiêu chuẩn, Ban cán sự đảng, Bộ trưởng xem xét cụ thể từng trường hợp để quyết định việc bổ nhiệm.

Trong quá trình triển khai thực hiện tiêu chuẩn này, nếu có các vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1674/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1674/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2009
Ngày hiệu lực27/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1674/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 1674/QĐ-BTNMT tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý thẩm quyền bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1674/QĐ-BTNMT tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý thẩm quyền bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1674/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýPhạm Khôi Nguyên
        Ngày ban hành27/08/2009
        Ngày hiệu lực27/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1674/QĐ-BTNMT tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý thẩm quyền bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1674/QĐ-BTNMT tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý thẩm quyền bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường

            • 27/08/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/08/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực