Quyết định 1675/QĐ-BTNMT

Quyết định 1675/QĐ-BTNMT năm 2009 về trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1675/QĐ-BTNMT quy định trình tự bổ nhiệm bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1675/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Quyết số 68-QĐ/TW ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1570/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự bổ nhiệm công chức lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Tổ chức Trung ương (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ;
- Các đồng chí Ủy viên BCSĐ Bộ;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội Cựu chiến binh Bộ;
- Cấp ủy đảng các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB, ĐK100.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên

 

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TỰ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1675 /QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Điều 1. Những quy định chung

Quy định này áp dụng đối với việc bổ nhiệm công chức, viên chức (sau đây gọi chung là công chức) lãnh đạo các cơ quan, đơn vị (sau đây gọi chung là đơn vị) và lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc Bộ.

Quy định này nhằm cụ thể hóa Điều 7 và Điều 11 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ. Các quy định khác về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc chấp nhận đơn từ chức của công chức lãnh đạo thực hiện theo Quy định về quản lý công chức, viên chức của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Trình tự bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng

1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ

Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ đề xuất (qua Vụ Tổ chức cán bộ) hoặc Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình Ban cán sự đảng Bộ (sau đây gọi tắt là Ban cán sự đảng) phê duyệt chủ trương bổ nhiệm. Nội dung đề nghị bổ nhiệm cán bộ cần nêu rõ số lượng, thời gian và dự kiến phân công công tác đối với chức danh đề nghị bổ nhiệm.  

Sau khi Ban cán sự đảng đồng ý chủ trương bổ nhiệm, việc xem xét bổ nhiệm công chức lãnh đạo được thực hiện theo trình tự sau đây:

a) Lấy phiếu tín nhiệm:

Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành thông qua hội nghị công chức, viên chức và hội nghị cấp uỷ của đơn vị có nhân sự đề nghị bổ nhiệm, cụ thể như sau:

a1) Hội nghị công chức, viên chức:

- Thành phần hội nghị:

+ Đối với đơn vị có số lượng công chức, viên chức từ 50 người trở xuống, thành phần hội nghị gồm toàn bộ công chức, viên chức của đơn vị;

+ Đối với đơn vị có số lượng công chức, viên chức trên 50 người, thành phần hội nghị gồm: lãnh đạo, cấp ủy đảng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của đơn vị; trưởng và phó các phòng, ban chuyên môn giúp việc thủ trưởng đơn vị; chuyên viên chính và tương đương, tiến sỹ, phó giáo sư trở lên thuộc các phòng, ban. Đối với đơn vị có tổ chức trực thuộc, thành phần hội nghị còn bao gồm trưởng và phó các tổ chức trực thuộc nếu chức vụ dự kiến bổ nhiệm là cấp trưởng, trưởng các tổ chức trực thuộc nếu chức vụ dự kiến bổ nhiệm là cấp phó. Riêng đối với việc lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lãnh đạo các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia không bao gồm trưởng trạm và phó trưởng trạm khí tượng thủy văn thuộc Đài.

Trường hợp công chức, viên chức trong diện được triệu tập lấy phiếu tín nhiệm nhân sự nhưng đang công tác ở xa, không thể về dự hội nghị thì có thể gửi lấy phiếu tín nhiệm. Việc có hay không gửi lấy phiếu tín nhiệm của người đang công tác ở xa do người chủ trì hội nghị quyết định.

- Chủ trì hội nghị:

+ Lãnh đạo Bộ đối với trường hợp bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

+ Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ đối với trường hợp bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ;

+ Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ đối với trường hợp bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo các tổ chức trực thuộc đơn vị.

- Nội dung:

+ Thông báo chủ trương bổ nhiệm, tiêu chuẩn của chức danh bổ nhiệm;

+ Bỏ phiếu kín tín nhiệm nhân sự dự kiến bổ nhiệm. Phiếu tín nhiệm được in sẵn danh sách nhân sự do Ban cán sự đảng lựa chọn trong số cán bộ quy hoạch đã được phê duyệt. Đối với trường hợp bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ: Ban cán sự đảng gửi phiếu tín nhiệm lấy ý kiến; chuyên viên của Vụ Tổ chức cán bộ thu, kiểm số lượng phiếu, niêm phong phiếu. Đối với trường hợp bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo các tổ chức trực thuộc đơn vị: Thủ trưởng đơn vị gửi phiếu tín nhiệm (danh sách do Ban cán sự đảng lựa chọn) lấy ý kiến; cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ của đơn vị thu, kiểm số lượng phiếu, niêm phong phiếu;

+ Lập biên bản cuộc họp; giao biên bản cuộc họp và số phiếu đã niêm phong cho Vụ Tổ chức cán bộ quản lý.

a2) Hội nghị cấp ủy đảng:

- Thành phần hội nghị: toàn thể cấp ủy viên của tổ chức đảng đơn vị.

- Chủ trì hội nghị:

+ Lãnh đạo Bộ đối với trường hợp bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

+ Bí thư cấp ủy đảng và đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ đồng chủ trì đối với trường hợp bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ;

+ Bí thư cấp ủy đảng và thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ đồng chủ trì đối với trường hợp bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo các tổ chức trực thuộc đơn vị.

- Nội dung: như nội dung của hội nghị công chức, viên chức quy định tại tiết a1 điểm này.

a3) Lấy ý kiến cấp ủy đảng:

Vụ Tổ chức cán bộ kiểm phiếu tín nhiệm, trình đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng phê duyệt để thực hiện tiếp quy trình.

Sau khi được đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng phê duyệt, Vụ Tổ chức cán bộ trình đồng chí Ủy viên Thường trực Ban cán sự đảng hoặc đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ký văn bản gửi lấy ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ nếu chức vụ bổ nhiệm là cấp trưởng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nếu chức vụ bổ nhiệm là cấp phó hoặc ban thường vụ cấp ủy đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng đơn vị nếu tổ chức đảng của đơn vị không thuộc Đảng bộ Bộ về nhân sự dự kiến bổ nhiệm. Cấp ủy đảng có ý kiến trả lời bằng văn bản.

Đối với các chức danh lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Vụ trưởng Vụ ký văn bản lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đơn vị đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm để báo cáo Ban cán sự đảng. Cấp ủy đảng đơn vị có ý kiến trả lời bằng văn bản.

Đối với các chức danh lãnh đạo tổ chức trực thuộc các đơn vị, thủ trưởng đơn vị lấy ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp nhận xét, đánh giá về nhân sự dự kiến bổ nhiệm. Đối với cấp ủy đảng có ban thường vụ thì, chức vụ bổ nhiệm là cấp trưởng lấy ý kiến đảng ủy, chức vụ bổ nhiệm là cấp phó lấy ý kiến ban thường vụ. Cấp ủy đảng đơn vị có ý kiến trả lời bằng văn bản.

Trong trường hợp đơn vị chưa có quy hoạch cán bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc nhân sự trong quy hoạch không còn thì tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự. Việc lấy phiếu giới thiệu nhân sự được tiến hành thông qua hội nghị công chức, viên chức và hội nghị cấp uỷ đảng của đơn vị có nhân sự dự kiến bổ nhiệm, thực hiện như việc lấy phiếu tín nhiệm quy định tại tiết a1 và a2 điểm a khoản này; riêng việc lấy phiếu trong phần nội dung hội nghị khác với nội dung hội nghị lấy phiếu tín nhiệm là không có phiếu in sẵn danh sách nhân sự dự kiến bổ nhiệm để đưa ra lấy ý kiến mà nhân sự do người tham dự hội nghị tự ghi vào phiếu giới thiệu.

Căn cứ kết quả phiếu giới thiệu nhân sự và kết quả theo dõi, đánh giá công chức, Ban cán sự đảng thảo luận, lựa chọn nhân sự (có thể chọn từ 1 đến 2 người cho một chức danh) để lấy phiếu tín nhiệm theo quy định tại điểm a khoản này, cụ thể như sau:

Trong trường hợp nhân sự có số phiếu giới thiệu đạt 50% trở lên so với số phiếu giới thiệu của công chức, viên chức và 50% trở lên so với số lượng cấp uỷ viên, nếu nhân sự có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm giữ chức vụ giới thiệu thì Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục hoàn tất hồ sơ bổ nhiệm, trình đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng phê duyệt để thực hiện tiếp quy trình, lấy ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ nếu chức vụ bổ nhiệm là cấp trưởng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nếu chức vụ bổ nhiệm là cấp phó hoặc Ban Thường vụ cấp ủy đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng đơn vị về nhân sự dự kiến bổ nhiệm nếu tổ chức đảng của đơn vị không thuộc Đảng bộ Bộ. Cấp ủy đảng có ý kiến trả lời bằng văn bản.

Trong trường hợp nhân sự có số phiếu giới thiệu đạt dưới 50% so với số phiếu giới thiệu của công chức, viên chức và dưới 50% so với số lượng cấp uỷ viên, thì Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Ban cán sự đảng xem xét, quyết định việc lấy phiếu tín nhiệm quy định tại điểm a khoản này.

b) Lập hồ sơ bổ nhiệm:

Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với đơn vị liên quan và nhân sự lập hồ sơ bổ nhiệm cán bộ để trình Ban cán sự đảng.

Hồ sơ bổ nhiệm của từng nhân sự bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C của Ban Tổ chức Trung ương, do cá nhân tự khai, đơn vị quản lý công chức xác nhận;

- Bản photocopy các văn bằng, chứng chỉ có xác nhận của đơn vị;

- Bản kê khai tài sản cá nhân theo mẫu của cơ quan có thẩm quyền ban hành, do cá nhân tự khai;

- Nhận xét của cấp ủy đảng nơi cư trú;

- Nhận xét của cấp ủy đảng nơi đang công tác;

- Ý kiến của cấp ủy đảng trả lời Ban cán sự đảng lấy ý kiến.

c) Quyết định bổ nhiệm:

Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Ban cán sự đảng kết quả lấy ý kiến của cấp uỷ đảng về nhân sự được hỏi ý kiến, hồ sơ bổ nhiệm của nhân sự. Ban cán sự đảng thảo luận, quyết định việc bổ nhiệm từng nhân sự bằng cách bỏ phiếu kín. Nếu quá nửa số thành viên Ban cán sự đảng đồng ý bổ nhiệm thì quyết nghị việc bổ nhiệm cán bộ. Căn cứ kết luận của Ban cán sự đảng về việc bổ nhiệm cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng ký quyết định bổ nhiệm.

2. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

Vụ Tổ chức cán bộ căn cứ đề xuất của thành viên Ban cán sự đảng, đề nghị của thủ trưởng đơn vị hoặc đơn của công chức xin chuyển về công tác tại đơn vị thuộc Bộ, trình Ban cán sự đảng về nhân sự dự kiến bổ nhiệm. Ban cán sự đảng thảo luận, thống nhất về chủ trương bổ nhiệm.

Sau khi Ban cán sự đảng thống nhất về chủ trương bổ nhiệm, việc xem xét bổ nhiệm công chức lãnh đạo được thực hiện theo trình tự sau đây:

a) Tìm hiểu nhân sự:

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ gặp nhân sự để trao đổi về yêu cầu, nhiệm vụ công tác nếu được bổ nhiệm; làm việc với lãnh đạo và cấp ủy đảng của đơn vị nơi nhân sự đang công tác để tìm hiểu về hồ sơ, lý lịch, phẩm chất, năng lực của nhân sự; làm việc với thủ trưởng đơn vị và cấp ủy đảng của đơn vị nơi tiếp nhận nhân sự về dự kiến bổ nhiệm.

Trong trường hợp thủ trưởng đơn vị hoặc cấp uỷ đảng đơn vị nơi tiếp nhận nhân sự dự kiến bổ nhiệm không đồng ý về nhân sự dự kiến bổ nhiệm thì phải có văn bản nêu rõ lý do gửi Ban cán sự đảng.

b) Lấy ý kiến cấp uỷ đảng:

Sau khi có đầy đủ thông tin cần thiết về nhân sự dự kiến bổ nhiệm, Vụ Tổ chức cán bộ trình Ban cán sự đảng xem xét, quyết định. Nếu Ban cán sự đảng thống nhất về nhân sự dự kiến bổ nhiệm thì tiến hành lấy ý kiến của cấp ủy đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng đơn vị nơi nhân sự đang công tác.

c) Lập hồ sơ bổ nhiệm:

Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan và nhân sự lập hồ sơ bổ nhiệm để trình Ban cán sự đảng.

Hồ sơ bổ nhiệm của từng nhân sự bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C của Ban Tổ chức Trung ương, do cá nhân tự khai, đơn vị quản lý công chức xác nhận;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ;

- Bản kê khai tài sản cá nhân theo mẫu của cơ quan có thẩm quyền ban hành, do các nhân tự khai;

- Nhận xét của cấp ủy đảng nơi cư trú;

- Ý kiến của cấp ủy đảng nơi đang công tác;

- Ý kiến của cấp ủy đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng đơn vị nơi nhân sự đang công tác;

- Ý kiến của cấp ủy đảng và thủ trưởng đơn vị nơi tiếp nhận nhân sự.

d) Quyết định bổ nhiệm:

Ban cán sự đảng xem xét và quyết định việc bổ nhiệm cán bộ theo quy định tại điểm c khoản 1 điều này.

Điều 3. Trình tự bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền quyết định của thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ

1. Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm

a) Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ trình Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị (qua Vụ Tổ chức cán bộ) phê duyệt chủ trương bổ nhiệm đối với các chức danh sau đây:

- Cấp trưởng các tổ chức trực thuộc đơn vị (trừ các chức danh do Bộ trưởng quyết định);

- Phó chi cục trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị (trừ các chức danh do Bộ trưởng quyết định).

b) Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ phê duyệt chủ trương bổ nhiệm các chức danh còn lại.

2. Trình tự bổ nhiệm

Sau khi được phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, việc xem xét bổ nhiệm công chức lãnh đạo được thực hiện theo trình tự sau đây:

a) Lấy phiếu tín nhiệm:

Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành thông qua hội nghị công chức, viên chức và hội nghị cấp uỷ của đơn vị có nhân sự đề nghị bổ nhiệm, cụ thể như sau:

a1) Hội nghị công chức, viên chức:

- Thành phần hội nghị: như quy định tại tiết a1 điểm a khoản 1 Điều 2.

- Chủ trì hội nghị: thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ.

- Nội dung:

+ Thông báo chủ trương bổ nhiệm, tiêu chuẩn của chức danh bổ nhiệm;

+ Bỏ phiếu kín tín nhiệm nhân sự dự kiến bổ nhiệm. Phiếu tín nhiệm được in sẵn danh sách do tập thể lãnh đạo đơn vị lựa chọn trong số cán bộ quy hoạch đã được phê duyệt gửi lấy ý kiến. Cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ của đơn vị thu, kiểm số lượng phiếu, niêm phong phiếu;

+ Lập biên bản cuộc họp, giao cho cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ của đơn vị quản lý số phiếu đã niêm phong.

a2) Hội nghị cấp ủy đảng:

- Thành phần hội nghị: toàn thể cấp ủy viên của tổ chức đảng đơn vị.

- Chủ trì hội nghị: bí thư cấp ủy đảng và thủ trưởng đơn vị.

- Nội dung: như nội dung của hội nghị công chức, viên chức quy định tại tiết a1 điểm này.

Trong trường hợp đơn vị chưa có quy hoạch cán bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc nhân sự trong quy hoạch không còn thì tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự. Việc lấy phiếu giới thiệu nhân sự được tiến hành thông qua hội nghị công chức, viên chức và hội nghị cấp uỷ đảng của đơn vị có nhân sự bổ nhiệm, thực hiện như việc lấy phiếu tín nhiệm quy định tại tiết a1 và a2 điểm này; riêng việc lấy phiếu trong phần nội dung hội nghị khác với nội dung hội nghị lấy phiếu tín nhiệm là không có phiếu in sẵn danh sách nhân sự dự kiến bổ nhiệm đưa ra lấy ý kiến mà nhân sự do người tham dự hội nghị tự ghi vào phiếu giới thiệu.

Căn cứ kết quả phiếu giới thiệu nhân sự và kết quả theo dõi, đánh giá công chức, lãnh đạo đơn vị thảo luận, lựa chọn nhân sự (có thể chọn từ 1 đến 2 người cho một chức danh) để lấy phiếu tín nhiệm theo quy định tại điểm a khoản này. Cụ thể như sau:

Trong trường hợp nhân sự có số phiếu giới thiệu đạt 50% trở lên so với số phiếu giới thiệu của công chức, viên chức và 50% trở lên so với số lượng cấp uỷ viên, nếu nhân sự có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm vào chức vụ giới thiệu thì cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ của đơn vị tiếp tục hoàn tất hồ sơ bổ nhiệm, trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt để thực hiện tiếp quy trình, lấy ý kiến cấp ủy đảng về nhân sự dự kiến bổ nhiệm theo quy định tại tiết a3 dưới đây.

Trong trường hợp nhân sự có số phiếu giới thiệu đạt dưới 50% so với số phiếu giới thiệu của công chức, viên chức và dưới 50% so với số lượng cấp uỷ viên, thì cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ của đơn vị báo cáo lãnh đạo đơn vị xem xét, quyết định việc lấy phiếu tín nhiệm quy định tại điểm a khoản này.

a3) Lấy ý kiến cấp ủy đảng:

Cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ của đơn vị kiểm phiếu tín nhiệm, trình lãnh đạo đơn vị. Lãnh đạo đơn vị nghe cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ của đơn vị báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, thảo luận về nhân sự dự kiến bổ nhiệm. Thủ trưởng đơn vị xem xét, dự kiến nhân sự bổ nhiệm và lấy ý kiến của cấp ủy đảng đơn vị cùng cấp. Đối với cấp ủy đảng có ban thường vụ thì, chức vụ bổ nhiệm là cấp trưởng lấy ý kiến đảng ủy, chức vụ bổ nhiệm là cấp phó lấy ý kiến ban thường vụ. Cấp ủy đảng có ý kiến trả lời bằng văn bản.

b) Lập hồ sơ bổ nhiệm:

Cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ của đơn vị và nhân sự lập hồ sơ bổ nhiệm để trình lãnh đạo đơn vị.

Hồ sơ bổ nhiệm của từng nhân sự bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C của Ban Tổ chức Trung ương, do cá nhân tự khai, đơn vị quản lý công chức xác nhận;

- Bản photocopy các văn bằng, chứng chỉ có xác nhận của đơn vị;

- Bản kê khai tài sản cá nhân theo mẫu của cơ quan có thẩm quyền ban hành, do cá nhân tự khai;

- Nhận xét của cấp ủy đảng nơi cư trú;

- Nhận xét của chi bộ nhân sự đang sinh hoạt;

- Ý kiến của cấp ủy đảng trả lời thủ trưởng đơn vị lấy ý kiến.

c) Quyết định bổ nhiệm:

Thủ trưởng đơn vị quyết định bổ nhiệm sau khi cân nhắc đầy đủ ý kiến tham gia của các thành viên trong lãnh đạo và ý kiến của cấp uỷ đảng đơn vị. Quyết định bổ nhiệm gửi về Bộ (Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị và Vụ Tổ chức cán bộ) để báo cáo.

3. Việc bổ nhiệm cán bộ đối với nguồn nhân sự từ nơi khác được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy định này.

4. Việc bổ nhiệm trưởng trạm, phó trưởng trạm khí tượng thủy văn được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 4. Trình tự bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu của công chức lãnh đạo

1. Khi công chức lãnh đạo có thời gian giữ chức vụ từ 5 năm trở lên phải được xem xét việc bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu (sau đây gọi chung là bổ nhiệm lại), kể cả trường hợp quyết định bổ nhiệm không ghi rõ thời hạn bổ nhiệm.

2. Tiêu chuẩn cán bộ để xem xét việc bổ nhiệm lại thực hiện theo quy định hiện hành của cấp có thẩm quyền.

3. Trình tự bổ nhiệm lại

- Công chức lãnh đạo làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ theo Quy chế đánh giá cán bộ, công chức gửi thủ trưởng đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền.

- Thủ trưởng đơn vị tổ chức hội nghị công chức, viên chức hoặc hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị (sau đây gọi chung là hội nghị công chức, viên chức) để lấy ý kiến tham gia của cán bộ, công chức. Thành phần hội nghị thực hiện như khi lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ.

- Thủ trưởng đơn vị lấy ý kiến của cấp ủy đảng đơn vị nhận xét, đánh giá công chức lãnh đạo được xem xét bổ nhiệm lại.

- Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận ý kiến tham gia của cán bộ, công chức và ý kiến của cấp ủy đảng đơn vị; bỏ phiếu kín quyết định việc đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ.

- Làm văn bản báo cáo cấp quyết định bổ nhiệm kèm theo đầy đủ hồ sơ, bao gồm: biên bản hội nghị công chức, viên chức; ý kiến của cấp ủy đảng đơn vị; biên bản hội nghị lãnh đạo đơn vị; văn bản đề nghị của đơn vị (đối với trường hợp do Bộ trưởng quyết định); hồ sơ cá nhân (sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C, bản nhận xét của cấp ủy đảng nơi cư trú, bản kê khai tài sản cá nhân).

- Vụ Tổ chức cán bộ trình Ban cán sự đảng xem xét, quyết định việc bổ nhiệm lại các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng; Lãnh đạo đơn vị quyết định bổ nhiệm lại các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định bổ nhiệm của Thủ trưởng đơn vị.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1675/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1675/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2009
Ngày hiệu lực27/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1675/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 1675/QĐ-BTNMT quy định trình tự bổ nhiệm bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1675/QĐ-BTNMT quy định trình tự bổ nhiệm bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1675/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýPhạm Khôi Nguyên
        Ngày ban hành27/08/2009
        Ngày hiệu lực27/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1675/QĐ-BTNMT quy định trình tự bổ nhiệm bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1675/QĐ-BTNMT quy định trình tự bổ nhiệm bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ

            • 27/08/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/08/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực