Quyết định 168/QĐ-BĐMDN

Quyết định 168/QĐ-BĐMDN bổ sung Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 168/QĐ-BĐMDN bổ sung chương trình công tác Ban chỉ đạo đổi mới Phát triển doanh nghiệp 2016


BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/QĐ-BĐMDN

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NĂM 2016

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO
ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định, số 2092/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1039/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2092/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-BĐMDN ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về việc ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp năm 2016;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. B sung Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-BĐMDN ngày 30 tháng 3 năm 2016 như sau:

1. Bổ sung Khoản 10 Mục I Chương trình công tác năm 2016:

“10. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020:

a) Chứng kiến lễ ký và giám sát việc thực hiện cam kết về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

b) Tiếp nhận các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, theo dõi tình hình xử lý.

c) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan:

- Định kỳ hàng quý, tổ chức giao ban, tổng hợp, báo cáo Chính phủ tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP.

- Định kỳ hàng năm, tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát và sơ kết đánh giá, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/NQ-CP (nếu cần).

d) Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam:

- Báo cáo Chính phủ (hàng quý), Thủ tướng Chính phủ (hàng tháng) tình hình, kết quả xử lý, giải quyết của các cơ quan quản lý nhà nước về khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ (hàng quý) tình hình thực hiện các cam kết đã ký về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp giữa Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

đ) Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP.

e) Tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về khó khăn, vướng mắc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP.

2. Bổ sung Khoản 1 Mục II Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo:

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên Ban Chỉ đạo đôn đốc, theo dõi để Bộ:

- Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

“+ Quyết định của Thủ tưng Chính phủ kiện toàn Hội đồng Khuyến khích Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.”

3. Bổ sung Khoản 2 Mục II Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo:

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ủy viên Ban Chỉ đạo đôn đốc, theo dõi để Bộ:

- Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

“+ Nghị quyết của Quốc hội tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanh nghiệp trong năm 2016; nội dung sửa đổi quy định về bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quý III năm 2016;

+ Nghị định sửa đổi Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng mở rộng chi phí được giảm trừ cho doanh nghiệp vcác hoạt động nâng cao năng lực, tư vấn hỗ trợ thủ tục cho doanh nghiệp, chi phí quảng cáo, tiếp thị... trong quý IV năm 2016.”

4. Bổ sung Khoản 5 Mục II Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo:

Đồng chí thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên Ban Chỉ đạo đôn đốc, theo dõi để Bộ:

“- Trình Chính phủ trong quý III năm 2016 các nội dung: sửa đổi quy định về đất đai theo hướng cho phép các doanh nghiệp hạ tầng khu công nghiệp và doanh nghiệp thứ cấp được phép thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng và huy động vốn dài hạn; sửa đổi quy định về đấu giá đất thống nht với quy định lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đấu thầu; sửa đổi thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường phù hợp với quy định của Luật Đầu tư.”

5. Bổ sung Khoản 9 Mục II Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo:

Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

“- Đôn đốc, kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Chuẩn bị chương trình giao ban (hàng quý); tổng hp, xây dựng các báo cáo của Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP:

- Tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo để sơ kết đánh giá, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/NQ-CP (nếu cần).”

6. Bổ sung Khoản 10 Mục II Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo:

“10. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Ủy viên Ban Chỉ đạo đôn đốc, theo dõi để Bộ:

- Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước.”

7. Bổ sung Khoản 11 Mục II Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo:

“11. Đồng chí Thứ trưng Bộ Công an - Ủy viên Ban Chỉ đạo:

- Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự; theo dõi, kiến nghị, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp nhằm ngăn chặn hành vi hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: ĐMDN, KTN, KTTH, TH,
- Lưu: Văn thư, BĐMDN (3b). NT

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 168/QĐ-BĐMDN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu168/QĐ-BĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2016
Ngày hiệu lực16/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 168/QĐ-BĐMDN

Lược đồ Quyết định 168/QĐ-BĐMDN bổ sung chương trình công tác Ban chỉ đạo đổi mới Phát triển doanh nghiệp 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 168/QĐ-BĐMDN bổ sung chương trình công tác Ban chỉ đạo đổi mới Phát triển doanh nghiệp 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu168/QĐ-BĐMDN
       Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
       Người kýVương Đình Huệ
       Ngày ban hành16/08/2016
       Ngày hiệu lực16/08/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 168/QĐ-BĐMDN bổ sung chương trình công tác Ban chỉ đạo đổi mới Phát triển doanh nghiệp 2016

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 168/QĐ-BĐMDN bổ sung chương trình công tác Ban chỉ đạo đổi mới Phát triển doanh nghiệp 2016

        • 16/08/2016

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 16/08/2016

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực