Quyết định 168/QĐ-UBND

Quyết định 168/QĐ-UBND năm 2014 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 168/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm công bố, công khai việc hủy bỏ các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP và CV: DL, TH;
- Lưu: VT, NVTP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2014
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên TTHC

TTHC đã được công bố tại Quyết định

Lý do thủ tục hành chính bị bãi bỏ

I. Lĩnh vực công nghệ

1

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định công nghệ (đối với Giám định viên công nghệ là người Việt Nam)

Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Thủ tục số 20)

Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ đã hủy bỏ các thủ tục trên

2

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định công nghệ (đối với các tổ chức giám định công nghệ không có vốn nước ngoài)

Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Thủ tục số 21)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 168/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu168/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2014
Ngày hiệu lực22/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/06/2016
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 168/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 168/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 168/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu168/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành22/01/2014
        Ngày hiệu lực22/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/06/2016
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 168/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 168/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế

            • 22/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực