Quyết định 1681TC/UBTH

Quyết định 1681TC/UBTH năm 1995 về chế độ khuyến khích đối với giảng viên trường chuyên và học bổng đối với học sinh giỏi do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Quyết định 1681TC/UBTH chế độ khuyến khích giảng viên trường chuyên và học bổng học sinh giỏi đã được thay thế bởi Quyết định 151/2007/QĐ-UBND Quy định chế độ khen thưởng tập thể, cá nhân thành tích cao cuộc thi quốc gia và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 1681TC/UBTH chế độ khuyến khích giảng viên trường chuyên và học bổng học sinh giỏi


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 1681TC/UBTH

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 09 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ KHUYẾN KHÍCH ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHUYÊN VÀ HỌC BỔNG CHO HỌC SINH GIỎI.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ  Điều 52 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 05-7-1994
Căn cứ  Quyết định số 1691 ngày 10/12/1993 của UBND tỉnh Thanh Hóa về những mục tiêu chủ yếu và những chủ trương, giải pháp nhằm phát triển sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo trong hai năm 1994 - 1995 và những năm tiếp theo.
Xét đề nghị của Giám đốc sở Giáo dục & Đào tạo tại tờ trình số 670 ngày 08/12/1994 và các ngành có liên quan, đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay ban hành tạm thời chế độ khuyến khích đối với giáo viên trường chuyên, và học bổng cho học sinh giỏi như sau :

1- Chế độ khuyến khích đối với giáo viên dạy trường chuyên :

(áp dụng cho các trường chuyên đã có Quyết định thành lập của UBND tỉnh).

a) Đối với giáo viên dạy môn chính ở cấp 2 (chuyên chính); ở các trường chuyên huyện, thị, thành phố hoặc ở các trường phổ thông cơ sở khác có học sinh dự thi quốc gia đạt giải.

- Mức 100.000 đ/tháng đối với giáo viên đã 3 lần có học sinh đạt giải quốc gia từ giải 3 trở lên. Nếu có trên 3 lần có học sinh đạt giải quốc  gia giải từ giải ba trở lên thì cứ mỗi lần có giải giáo viên được hưởng thêm 20.000đ/tháng.

Mức 80.000đ/tháng đối với giáo viên đã 2 lần có học sinh đạt giải quốc gia từ giải 3 trở lên.

- Mức 60.000đ/tháng đối với giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia.

- Mức 20.000đ/tháng đối với giáo viên chưa có học sinh đạt giải quốc gia.

b) Đối với giáo viên dạy môn chuyên ở PTTH Lam Sơn (chuyên chính) hoặc giáo viên ở các trường PTTH có học sinh tham gia thi Quốc gia đạt giải.

- Mức 120.000 đ/tháng đối với giáo viên đã 3 lần có học sinh đạt giải quốc gia từ giải 3 trở lên hoặc có học sinh đạt giải Quốc tế. Nếu có trên 3 lần có học sinh đạt giải quốc gia từ giải ba trở lên thì cứ mỗi lần đạt giải, giáo viên được thưởng thêm 30.000đ/tháng.

- 90.000 đ/tháng đối với giáo viên đã 2 lần có học sinh đạt giải quốc gia từ giải 3 trở lên.

- 60.000 đ/tháng đối với giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia.

- 30.000 đ/tháng đối với giáo viên chưa có học sinh đạt giải quốc gia.

c) Giáo viên dạy môn không chuyên (chuyên chéo) ở trường chuyên PTTH Lam Sơn được hưởng mức khuyến khích bằng 20.000 đ/tháng; các trường chuyên cấp 2 được hưởng 10.000 đ/tháng.

d) Đối với cán bộ quản lý các trường chuyên : Mức hưởng của hiệu trưởng bằng mức của giáo viên đạt giải cao nhất trong trường, Hiệu phó được hưởng thấp hơn một bậc.

Mức khuyến khích trên được hưởng 9 tháng của năm học. Khi giáo viên được điều động đi trường khác hoặc thôi không dạy lớp chuyên thì thôi hưởng chế độ này.

2- Chế độ khen thưởng đối với giáo viên có học ssinh đạt giải Quốc gia, Quốc tê (áp dụng cho cả giáo viên dạy chuyên và dạy các trường phổ thông khác).

a) Giáo viên trực tiếp giảng dạy có 1 học sinh đạt giải thì được hưởng bằng số tiền thưởng cho học sinh đó.

Nếu có nhiều học sinh đạt giải thì số tiền thưởng cho giáo viên trực tiếp giảng dạy bằng số tiền thưởng của 1 học sinh đạt giải cao nhất và cộng thêm 70% số tiền thưởng các giải còn lại.

b) Giáo viên tham gia tập huấn (tập trung ôn luyện cho các đội tuyển lớp 5 và lớp 9 trước khi đi thi Quốc gia, do sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức) nếu có một hay nhiều giáo viên tập huấn cho một lớp thì tiền thưởng được tính bằng tiền thưởng cho một giáo viên dạy trực tiếp thường xuyên.

c) Đối với giáo viên có học sinh đạt giải Quốc tế :

- Giải nhất Quốc tế :

- Thưởng 10.000.000đ cho mỗi học sinh và 10.000.000 cho giáo viên trực tiếp giảng dạy cho học sinh đó.

- Giải nhì Quốc tế : thưởng 6.000.000 cho học sinh đạt giải và 7.000.000 đ cho giáo viên trực tiếp giảng dạy.

- Giải 3 Quốc tế : Thưởng 4.000.000 cho học sinh đạt giải và 5.000.000 cho giáo viên trực tiếp giảng dạy.

- Giải khuyến khích Quốc tế : Thưởng 2 triệu đồng cho học sinh đạt giải và 2 triệu đồng cho giáo viên trực tiếp giảng dạy.

3- Mức học bổng cho học sinh giỏi phổ thông.

+ Mức 40.000đ/tháng đối với học sinh đạt loại giởi ở các trường Phổ thông trung học và chuyên các trường chuyên cấp 2 (hưởng 9 tháng của năm học).

+ Đói với học sinh trường Phổ thông trung học Lam Sơn :

- Xét cấp 60.000 đ/tháng đối với những học sinh đạt loại giỏi hoặc học sinh giỏi nhất ở môn chuyên của lớp 10 (mỗi lớp chọn 2 em). Thời gian được hưởng là 9 tháng, trả 2 lần vào cuối mỗi học kỳ.

- Đối với học sinh lớp 11, lớp 12 được chọn vào đội tuyển tho Quốc gia được xét cấp 90.000 đ/tháng, được hưởng 5 tháng trong thời gian tập huấn.

Nếu kết quả thi đạt từ giải 3 trở lên thì sẽ được hưởng cả 9 tháng học bổng của năm học đó.

+ Đói với học sinh lớp 5 và lớp 9 được chọn vào đội tuyển thi quốc gia được cấp 60.000 đ/tháng (hưởng 5 tháng và được trả vào đầu kỳ tập huấn).

- Nếu đạt giải quốc gia từ giải 3 trở lên sẽ được hưởng 9 tháng, được trả vào cuối học kỳ của năm học.

4- Những học sinh đạt giải quốc gia từ giải khuyến khích trở lên nếu học ở các trường Đại học sư phạm trong nước, được xếp loại khá cả năm, có cam kết trở về phục vụ ngành giáo dục tỉnh nhà lâu dài thì hàng năm sẽ được cấp thêm 1 suất học bổng,nếu xếp loại giỏi cả năm thì sẽ được xét cấp 2 xuất học bổng, từ ngân sách của tỉnh và được ưu tiên bố trí công  tác sau khi tốt nghiệp. Giao cho sở Giáo dục & Đào tạo làm các thủ tục cần thiết; trực tiếp phối hợp với các trường Đại học sư phạm, để xác định chính xác kết quả học tập, tu dưỡng và chi trả các xuất học bổng này vào cuối mỗi học kỳ hoặc cuối năm học. Nếu không thực hiện đúng cam kết thì phải hoàn trả lại toàn bộ chi phí mà ngân sách đã cấp.

5- Giáo viên dạy môn chuyên nếu sưu tập được các tài liệu trong nước, ngoài nước có giá trị và biên tập lại hoặc dịch ra tiếng Việt để cung cấp cho giáo viên trong trường, trong tỉnh thì được khuyến khích và trả thù lao thoả đáng.

Điều 2 : Chế độ khuyến khích đối với giáo viên dạy trường chuyên và học bổng cho học sinh các trường chuyên là khoản kinh phí ưu đãi của tỉnh nhằm khuyến khích giáo viên dạy giỏi và học sinh học giỏi. Chế độ ưu đãi đối với giáo viên không được áp dụng để thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Tất cả giáo viên và học sinh được hưởng chế độ khuyến khích tại Quyết định này phải có phẩm chất đạo đức tốt.

Giao cho Giám đốc sở Giáo dục & Đào tạo căn cứ vào số trường chuyên, lớp chuyên cấp 2 và cấp 3 Lam Sơn, số giáo viên dạy trong các trường chuyên của tỉnh và số học sinh đạt các tiêu chuẩn quy định để lập dự toán kinh phí. Nguồn kinh phí này được ghi vào kế hoạch chi cho sự nghiệp giáo dục hàng năm của ngảnh Giáo dục & Đào tạo.

- Sở Giáo dục có qui định khuyến khích, tạo điều kiện và yêu cầu bắt buộc giáo viên dạy chuyên học thêm chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học để thường xuyên nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường chuyên.

- Đi đôi với thực hiện chính sách trong Quyết định này hàng năm, sở Giáo dục & Đào tạo phải lựa chọn lại số giáo viên dạy ở các trường chuyên để xây dựng đội ngũ giáo viên giảng dạy chuyên ngày càng có trình độ và năng lực giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.

Những giáo viên dạy môn chuyên ở trường chuyên nếu sau 4 năm không có học sinh đạt giải Quốc gia thì sẽ xem xét, lựa chọn giáo viên khác có trình độ năng lực hơn thay thế và thôi không được hưởng khoản ưu đãi này. Những giáo viên được bố trí dạy lớp chuyên đều phải qua lựa chọn, thi tuyển và trải qua thử thách; nếu sau một số năm xét thấy không đảm bảo năng lực để dạy chuyên thì sẽ chuyển sang dạy trường khác. Giám đốc sở Giáo dục & Đào tạo qui định cụ thể điều kiện này. Đồng thới sở Giáo dục & Đào tạo có kế hoạch chọn giáo viên phổ thông trung học dạy khá, giỏi gửi đi đào tạo ở các trường Đại học sư phạm, đại học Tổng hợp để bổ sung giáo viên cho hệ thống chuyên.

Điều 3 : Các Ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc sở Giáo dục & Đào tạo , sở Tài chính - Vật giá, sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA
Mai Xuân Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1681TC/UBTH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1681TC/UBTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/1995
Ngày hiệu lực21/09/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1681TC/UBTH

Lược đồ Quyết định 1681TC/UBTH chế độ khuyến khích giảng viên trường chuyên và học bổng học sinh giỏi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1681TC/UBTH chế độ khuyến khích giảng viên trường chuyên và học bổng học sinh giỏi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1681TC/UBTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýMai Xuân Minh
        Ngày ban hành11/09/1995
        Ngày hiệu lực21/09/1995
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2007
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1681TC/UBTH chế độ khuyến khích giảng viên trường chuyên và học bổng học sinh giỏi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1681TC/UBTH chế độ khuyến khích giảng viên trường chuyên và học bổng học sinh giỏi