Quyết định 1683/QĐ-BNV

Quyết định 1683/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt “Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của Bộ Nội vụ"

Nội dung toàn văn Quyết định 1683/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thanh tra kiểm tra 2014


BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1683/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT "KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2014 CỦA BỘ NỘI VỤ"

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Điều 36 Luật thanh tra năm 2011; Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ tại Tờ trình số 101/TTr-TTBNV ngày 13 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của Bộ Nội vụ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra, kiểm tra;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thanh tra CP: Vụ KTTCTH, Vụ II, Cục IV;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, TT(25).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Bình

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2014 CỦA BỘ NỘI VỤ
(Được phê duyệt tại Quyết định số: 1683/QĐ-BNV ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Thực hiện công văn số 2399/TTCP-KHTCTH ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2014, căn cứ Luật thanh tra, Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của Bộ Nội vụ như sau:

I. NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA

1. Thanh tra chuyên ngành về cán bộ, công chức nhà nước và công tác văn thư, lưu trữ

a) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian tiến hành: Quý I năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.

b) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Thời gian tiến hành: Quý I năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.

c) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời gian tiến hành: Quý II năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.

d) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Thời gian tiến hành: Quý II năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.

đ) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo và quản lý hồ sơ công chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian tiến hành: Quý III năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.

e) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo và quản lý hồ sơ công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian tiến hành: Quý III năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.

g) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý hồ sơ công chức và công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian tiến hành: Quý IV năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.

h) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý hồ sơ công chức và công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

- Thời gian tiến hành: Quý IV năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.

2. Thanh tra chuyên ngành về công tác thi đua, khen thưởng

a) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

- Thời gian tiến hành: Quý I năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

b) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Tư pháp.

- Thời gian tiến hành: Quý II năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

c) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian tiến hành: Quý II năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

d) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Thời gian tiến hành: Quý III năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

đ) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Đắc Nông.

- Thời gian tiến hành: Quý III năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

e) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

- Thời gian tiến hành: Quý IV năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

3. Thanh tra chuyên ngành về công tác tôn giáo

a) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

- Thời gian tiến hành: Quý II năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Ban Tôn giáo Chính phủ.

b) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Thời gian tiến hành: Quý III năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Ban Tôn giáo Chính phủ.

c) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

- Thời gian tiến hành: Quý IV năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Ban Tôn giáo Chính phủ.

4. Thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.

- Thời gian tiến hành: Quý IV năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.

5. Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Nội v

a) Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

- Thời gian tiến hành: Quý I năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.

b) Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo của Bộ Xây dựng.

- Thời gian tiến hành: Quý II năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.

c) Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

- Thời gian tiến hành: Quý II năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.

d) Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

- Thời gian tiến hành: Quý III năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.

II. THẨM QUYỀN KÝ QUYẾT ĐỊNH, KẾT LUẬN THANH TRA VÀ QUYẾT ĐỊNH, THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Chánh Thanh tra Bộ ký quyết định thanh tra và ký kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra về công tác cán bộ, công chức nhà nước, công tác văn thư, lưu trữ và công tác phòng, chống tham nhũng. Đối với những vụ việc phức tạp liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều cấp, nhiều ngành thì Chánh Thanh tra Bộ trình Thứ trưởng phụ trách thanh tra ký quyết định thanh tra và ký kết luận thanh tra.

2. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ ký quyết định thanh tra và kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra thuộc lĩnh vực thi đua, khen thưởng, tôn giáo. Đối với những vụ việc phức tạp liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều cấp, nhiều ngành thì Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trình Thứ trưởng phụ trách thanh tra ký quyết định thanh tra và kết luận thanh tra.

3. Chánh Thanh tra Bộ trình Thứ trưởng phụ trách thanh tra ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, phê duyệt kế hoạch kiểm tra và ký thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo của Bộ Xây dựng, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và tổ chức thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các cuộc thanh tra thuộc thẩm quyền, khi kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ làm việc với lãnh đạo cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra về kết quả thanh tra; chỉ đạo xây dựng dự thảo kết luận thanh tra trình Thứ trưởng phụ trách thanh tra báo cáo xin ý kiến Bộ trưởng trước khi ký ban hành.

2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ cử công chức tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra theo đề nghị của Thanh tra Bộ.

3. Văn phòng Bộ Nội vụ bố trí phương tiện đi lại, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1683/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1683/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2013
Ngày hiệu lực25/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1683/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 1683/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thanh tra kiểm tra 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1683/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thanh tra kiểm tra 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1683/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Thái Bình
        Ngày ban hành25/11/2013
        Ngày hiệu lực25/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1683/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thanh tra kiểm tra 2014

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1683/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thanh tra kiểm tra 2014

           • 25/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực