Quyết định 1683/QĐ-UBND

Quyết định 1683/QĐ-UBND năm 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do UBND ban hành tỉnh Lâm Đồng từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1683/QĐ-UBND 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hiện hành Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1683/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2011 ĐẾN NGÀY 30/6/2011

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 133/TTr-STP ngày 22 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011, gồm: 40 văn bản (kèm theo danh mục).

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Quyết định này rà soát các văn bản có liên quan và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác ban hành, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL HIỆN HÀNH DO UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH TỪ 01/01/2011 ĐẾN 30/6/2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

1

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND

04/01/2011

Về việc Ban hành quy định về phân cấp quản lý và thực hiện bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

2

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND

25/01/2011

Ban hành Quy định tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm của một số cây công nghiệp, cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

3

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

25/01/2011

Ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh giống rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

4

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND

25/01/2011

Ban hành quy định sản xuất rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

5

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND

25/01/2011

Ban hành Quy định sản xuất cà phê vối trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

6

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

25/01/2011

Ban hành Quy định sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGap trên đia bàn tỉnh Lâm Đồng.

7

Chỉ thị

01/2011/CT-UBND

24/01/2011

Về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng năm 2011

8

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

30/01/2011

Quyết định ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

9

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND

15/02/2011

Tổ chức, phát động trồng rừng, cây phân tán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2011

10

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND

16/02/2011

Về việc quy định số lượng cán bộ và mức thù lao hàng tháng của người trực tiếp chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

11

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND

03/03/2011

Về việc phê duyệt mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

12

Chỉ thị

03/2011/CT-UBND

15/03/2011

Tổ chức giáo dục, tuyên truyền, hướng nghiệp công tác tuyển sinh quân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

13

Chỉ thị

04/2011/CT-UBND

22/03/2011

Về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

14

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND

22/03/2011

Ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc

15

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND

22/03/2011

Ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá, bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

16

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND

23/03/2011

Quyết định ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

17

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND

04/04/2011

Quyết định Ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng- huyện Bảo Lâm

18

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND

07/04/2011

Quyết định về việc bổ sung danh mục và biểu giá thu một phần viện phí tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

19

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND

07/04/2011

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại khu du lịch Hồ Than Thở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

20

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND

20/04/2011

Về việc quy định mức giảm giá vé tham quan, giá dịch vụ; trợ cấp xã hội; mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

21

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND

20/04/2011

Ban hành quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý.

22

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND

22/04/2011

Về việc quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

23

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND

06/05/2011

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh thuộc Sở Nội Vụ tỉnh Lâm Đồng…

24

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND

12/05/2011

Quyết định về việc ban hành Đề án "Đổi mới công tác quản lý thu Ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015"

25

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND

12/05/2011

Quyết định về việc ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và nước mặt lục địa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

26

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND

12/05/2011

Quyết định về việc ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

27

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND

16/05/2011

Quyết định về việc ban hành một số chính sách đối với các hộ gia đình và lao động có hộ khẩu thường trú tại các xã nghèo theo Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2015

28

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND

19/05/2011

Quyết định về việc quy định mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng.

29

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND

25/05/2011

Quyết định Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

30

Chỉ thị

05/2011/CT-UBND

31/05/2011

Về việc thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ quốc phòng quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

31

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND

31/05/2011

Về việc bổ sung bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đức Trọng ban hành theo quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

32

Chỉ thị

06/2011/CT-UBND

03/06/2011

Chỉ thị về đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

33

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND

07/06/2011

Về việc quy định mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch thác Prenn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

34

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND

13/06/2011

Quyết định Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên khoáng sản để tính thuế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

35

Quyết định

29/2011/QĐ-UBND

13/06/2011

Quyết định ban hành Quy định về một số cơ chế ưu đãi đầu tư phát triển và quản lý nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

36

Quyết định

30/2011/QĐ-UBND

15/06/2011

Quyết định về giá dịch vụ ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

37

Chỉ thị

07/2011/CT-UBND

15/06/2011

Về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011

38

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND

22/06/2011

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu hoa Đà Lạt

39

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND

23/06/2011

Ban hành quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng

40

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND

28/06/2011

Về việc ban hành cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1683/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1683/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2011
Ngày hiệu lực05/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1683/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1683/QĐ-UBND 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hiện hành Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1683/QĐ-UBND 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hiện hành Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1683/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành05/08/2011
        Ngày hiệu lực05/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1683/QĐ-UBND 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hiện hành Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1683/QĐ-UBND 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hiện hành Lâm Đồng

            • 05/08/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/08/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực