Quyết định 1683/QĐ-UBND

Quyết định 1683/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2013, dự án tăng cường năng lực cho Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1683/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh kế hoạch vốn phòng chống HIV/AIDS Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1683/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2013, DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁC TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 32a/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao kế hoạch nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương và nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2013;

Căn cứ Quyết định số: 442/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Công trình Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 1401/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật mua sắm trang thiết bị y tế và hệ thống xử lý chất thải cho Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 225/TTr-KH&ĐT ngày 02/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2013, Dự án Tăng cường năng lực cho các Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS đã được giao tại Quyết định số: 32a/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (theo biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm thực hiện nguồn kinh phí đã được điều chỉnh tại Điều 1 có hiệu quả, theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

BIỂU

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2013, DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁC TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS
(Kèm theo Quyết định số: 1683/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

Tại Quyết định số 32a/QĐ-UBND ngày 10/01/2013

TT

Danh mục

Kế hoạch năm 2013

Chủ đầu tư

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Vốn sự nghiệp

Vốn ĐTPT

Điều chỉnh

4

Dự án: Tăng cường năng lực cho các Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS.

3.686

 

3.686

Sở Y tế

 

4.1

Dự án Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS.

415

 

415

Sở Y tế

Trả nợ quyết toán (Quyết định số: 442/QĐ-UBND ngày 03/4/2013)

4.2

Mua sắm trang thiết bị y tế và hệ thống xử lý chất thải cho Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn

 

 

3.271

Sở Y tế

Quyết định số: 1401/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1683/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1683/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2013
Ngày hiệu lực11/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1683/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1683/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh kế hoạch vốn phòng chống HIV/AIDS Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1683/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh kế hoạch vốn phòng chống HIV/AIDS Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1683/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTriệu Đức Lân
        Ngày ban hành11/10/2013
        Ngày hiệu lực11/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1683/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh kế hoạch vốn phòng chống HIV/AIDS Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1683/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh kế hoạch vốn phòng chống HIV/AIDS Bắc Kạn

            • 11/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực