Quyết định 1684/QĐ-UBND

Quyết định 1684/QĐ-UBND năm 2017 về quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ, tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1684/QĐ-UBND 2017 về quy chế tổ chức cai nghiện ma túy tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1684/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 18 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC LẬP HỒ SƠ, TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của liên Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của liên Bộ: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy;

Căn cứ Công văn số 892/VPCP-KGVX ngày 06/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc công tác quản lý, cai nghiện ma túy;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 75/TTr-SLĐTBXH ngày 28/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ, tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài Chính, Y tế, Tư pháp; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Mặt trận TQ và các đoàn thể t
nh;
- Lãnh đạo VP;
- Cổng thông tin ĐT t
nh;
- Lưu: VT, VX, T
1,4, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thể

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG VIỆC LẬP HỒ SƠ, TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1684/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc lập hồ sơ, tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc lập hồ sơ, đưa người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc, tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc tổ chức lập hồ sơ áp dụng các biện pháp cai nghiện ma túy cho người nghiện ma túy phải thực hiện nhanh chóng, kịp thời nhằm chữa bệnh, cắt cơn giải độc, tư vấn tâm lý, điều trị các rối loạn về tâm thần, ổn định sức khỏe và quản lý theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Đảm bảo kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trong công tác phối hợp triển khai thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc lập, xem xét hồ sơ, đưa người nghiện ma túy vào các Cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

3. Rút ngắn thời gian, quy trình lập, thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

4. Hoạt động phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật.

5. Tuân thủ quy trình, thẩm quyền và thành phần hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nội dung phối hợp

Phối hợp trong việc lập hồ sơ, xác định tình trạng nghiện, kiểm tra tính pháp lý và đưa người đã có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính vào Cơ sở cai nghiện để cai nghiện phục hồi; đưa người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định vào Cơ sở cai nghiện để quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 5. Phối hợp trong việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Trách nhiệm của Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện, xã:

a) Thường xuyên rà soát, nắm bắt và quản lý tốt số lượng người nghiện ma túy di biến động trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở điều trị nghiện để cai nghiện bắt buộc. Trình tự, thủ tục lập hồ sơ thực hiện theo Điều 8, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ. Thành phần hồ sơ thực hiện theo Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ.

c) Xác định nơi cư trú và gửi kết quả xác định nơi cư trú của người bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc theo đề nghị của cơ quan Công an lập hồ sơ.

d) Sau khi hoàn thiện việc lập hồ sơ, thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc người đại diện hợp pháp của họ theo Quy định tại Điều 11, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ.

đ) Lập dự toán, chấp hành dự toán, quyết toán kinh phí lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện có nơi cư trú ổn định và không có nơi cư trú ổn định theo quy định tại Điều 4, Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của liên Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản hướng dẫn liên quan.

2. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các huyện, thành phố trong việc lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc hàng năm.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc cho cán bộ chuyên trách tại các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

c) Trực tiếp chỉ đạo công tác cai nghiện tại các Cơ sở cai nghiện; chủ động phối hợp các ngành, đoàn thể, địa phương kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; báo cáo định kỳ, đột xuất và đề xuất giải quyết những vướng mắc với UBND tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí nguồn kinh phí hằng năm cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Điều 3, Điều 4, Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của liên Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan tài chính các cấp trong việc lập dự toán, chấp hành dự toán, quyết toán kinh phí lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc và kinh phí đưa người có hành vi vi phạm pháp luật vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ xem xét, quyết định đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc.

4. Trách nhiệm của UBND cấp huyện:

a) Chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn rà soát và quản lý tốt số lượng người nghiện ma túy di biến động trên địa bàn; lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc theo chỉ tiêu được UBND tỉnh giao hằng năm.

b) Chỉ đạo Công an cấp huyện, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Tư pháp và UBND cấp xã lập dự toán kinh phí lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc; kinh phí đưa người không có nơi cư trú ổn định vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ xem xét, quyết định đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Hàng năm, căn cứ vào tình hình ngân sách địa phương cân đối, bố trí thêm nguồn kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ công tác cai nghiện.

Điều 6. Phối hợp trong việc xác định tình trạng nghiện

1. Trách nhiệm của Sở Y tế:

a) Chủ trì xây dựng Kế hoạch và tổ chức tập huấn, cấp chứng chỉ về chẩn đoán, điều trị cắt cơn nghiện ma túy cho cán bộ y tế - người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Điều 3, Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của liên Bộ: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Chỉ đạo các cơ sở y tế tiến hành xác định tình trạng nghiện ma túy theo đúng quy định khi có đề nghị của cơ quan công an.

2. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Phối hợp với Sở Y tế trong việc tổ chức tập huấn quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của liên Bộ: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an cho cán bộ y tế tại các Cơ sở điều trị nghiện do ngành quản lý.

b) Chỉ đạo các Cơ sở cai nghiện tiến hành tiếp nhận, phân loại, tổ chức quản lý, xác định tình trạng nghiện đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định của các huyện, thành phố đưa vào.

3. Trách nhiệm của Công an tỉnh:

Chỉ đạo, hướng dẫn Công an các cấp trong việc phối hợp với các cơ sở y tế trong việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tại các cơ sở, địa điểm tiến hành việc xác định tình trạng nghiện ma túy.

Điều 7. Phối hợp trong việc kiểm tra tính pháp lý, thành phần của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, tính pháp lý trong quá trình lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân các huyện, thành phố xem xét quyết định áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Chỉ đạo phòng Tư pháp các huyện, thành phố rút ngắn thời gian kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện từ 5 ngày (theo quy định tại Khoản 2, Điều 11, Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ) xuống còn 2 ngày.

2. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố:

a) Chỉ đạo cơ quan lập hồ sơ đẩy nhanh quá trình thu thập tài liệu, hoàn thiện đầy đủ, đảm bảo tính pháp lý của hồ sơ. Hết thời hạn đọc hồ sơ theo quy định, cơ quan lập hồ sơ gửi hồ sơ về phòng Tư pháp để kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, trình tự chuyển hồ sơ thực hiện theo Khoản 4, Điều 1, Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ.

b) Chỉ đạo phòng Tư pháp, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội rút ngắn thời gian kiểm tra tính pháp lý; đối chiếu hồ sơ theo quy định, cụ thể như sau:

- Tại phòng Tư pháp: Rút ngắn thời gian kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện từ 5 ngày (theo quy định tại Khoản 2, Điều 11, Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ) xuống còn 2 ngày. Cụ thể: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Kết quả kiểm tra phải được thể hiện bằng văn bản và gửi Trưởng phòng Lao động - TBXH cùng cấp.

- Tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Rút ngắn thời gian xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 7 ngày (theo quy định tại Điều 13, Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ) xuống tối đa còn 3 ngày, cụ thể như sau:

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ thì đánh bút lục và lập thành hai bản, bản gốc chuyển cho Tòa án nhân dân cấp huyện, bản sao lưu tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

+ Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì có văn bản đề nghị cơ quan lập hồ sơ bổ sung, trong đó nêu rõ lý do và các tài liệu cần bổ sung vào hồ sơ. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan lập hồ sơ phải bổ sung các tài liệu theo yêu cầu. Sau thời hạn trên, nếu hồ sơ không được bổ sung, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trả lại hồ sơ cho cơ quan lập hồ sơ, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Trưởng phòng Tư pháp và người bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Điều 8. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong việc thụ lý, Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Tòa án nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện rút ngắn thời gian thụ lý, giải quyết hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Điều 9. Phối hợp trong việc đưa người nghiện ma túy đã có Quyết định của Tòa án nhân dân vào Cơ sở cai nghiện để cai nghiện phục hồi; đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào Cơ sở điều cai nghiện để quản lý trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Trách nhiệm của Công an tỉnh:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn Công an huyện, thành phố đưa người đã có Quyết định của Tòa án nhân dân vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Điều 15, Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Công an huyện, thành phố đưa người có hành vi sử dụng ma túy trái phép không có nơi cư trú ổn định vào Cơ sở cai nghiện để quản lý trong thời gian các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

c) Ra Quyết định truy tìm đối với những trường hợp người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn trước khi đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc.

d) Lập dự toán kinh phí đưa người nghiện ma túy đã có quyết định của Tòa án nhân dân vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; người có hành vi sử dụng ma túy trái phép không có nơi cư trú ổn định vào Cơ sở điều trị nghiện để quản lý trong thời gian các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; kinh phí truy tìm đối với những trường hợp người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn trước khi đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của liên Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản hướng dẫn liên quan.

2. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chỉ đạo Cơ sở cai nghiện tiến hành các thủ tục tiếp nhận người bị đưa vào Cơ sở đ cai nghiện bt buộc; người có hành vi sử dụng ma túy trái phép không có nơi cư trú ổn định quản lý trong thời gian các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc đúng quy định, nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương khi đưa người vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc.

b) Chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phối hợp với cơ quan Công an cấp huyện trong việc đưa người nghiện ma túy đã có quyết định của Tòa án nhân dân vào Cơ sở cai nghiện để cai nghiện phục hồi; đưa người có hành vi sử dụng ma túy trái phép không có nơi cư trú ổn định vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc quản lý trong thời gian các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

Cân đối, bố trí kinh phí hàng năm cho các cơ quan, đơn vị để đưa người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định vào Cơ sở cai nghiện quản lý trong thời gian cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Khoản 3, Điều 4, Điều 4, Thông tư liên tịch s 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của liên Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 10. Phối hợp trong việc tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma túy; quản lý người có hành vi sử dụng ma túy trái phép không có nơi cư trú ổn định tại Cơ sở cai nghiện

1. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại các Cơ sở cai nghiện, báo cáo đột xuất, định kỳ và đề xuất giải quyết những vướng mắc với UBND tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện.

b) Chỉ đạo các Cơ sở cai nghiện tổ chức cai nghiện cho người có quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; quản lý người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định vào Cơ sở điều trị nghiện để quản lý trong thời gian các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bt buộc theo đúng quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh:

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các Cơ sở cai nghiện khi có tình hung xu xảy ra.

b) Tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ, chứng nhận và hướng dẫn việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ tại các Cơ sở cai nghiện trên địa bàn.

c) Chỉ đạo Công an huyện, thành phố phối hợp với Cơ sở cai nghiện truy tìm đối tượng bỏ trốn trong thời gian cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện bắt buộc.

3. Trách nhiệm của SY tế:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ y tế trực tiếp làm công tác điều trị nghiện ma túy; chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý các hoạt động y tế tại các Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

b) Hỗ trợ các Cơ sở cai nghiện trên địa bàn khi có tình huống xấu xảy ra; phối hợp với các Cơ sở cai nghiện trong việc quản lý, chăm sóc và điều trị cho những học viên bị nhiễm HIV/AIDS tại Cơ sở cai nghiện bắt buộc.

4. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

Trên cơ sở số học viên thực tế vào cai nghiện hàng năm và dự toán của các Cơ sở điều trị nghiện để cân đối, bố trí kinh phí cho việc điều trị nghiện tại các cơ sở cai nghiện theo quy định.

Chương III

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO; THANH TRA, KIỂM TRA; KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chỉ đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội định kỳ 6 tháng, hằng năm và đột xuất tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, trình UBND tỉnh định kỳ tổ chức hp sơ kết, tổng kết đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ quan theo quy chế này, nhằm tháo gvướng mắc và chỉ đạo thực hiện kịp thời.

2. Các sở, ngành có liên quan:

Trao đổi, cung cấp thông tin về công tác phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định về chế độ thông tin báo cáo.

Điều 12. Công tác thanh tra, kiểm tra

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan định kỳ hàng năm tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc; tổ chức cai nghiện tại các Cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ngành có liên quan

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cử cán bộ có chuyên môn tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện kịp thời những hạn chế, thiếu sót, đề xuất biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc; tổ chức cai nghiện tại các Cơ sở cai nghiện.

Điều 13. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Khen thưởng: Các cơ quan, đơn vị và các cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có thành tích xuất sắc được xem xét đề nghị khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng.

2. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm pháp luật tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, thống nhất ý kiến và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1684/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1684/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2017
Ngày hiệu lực18/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1684/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1684/QĐ-UBND 2017 về quy chế tổ chức cai nghiện ma túy tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1684/QĐ-UBND 2017 về quy chế tổ chức cai nghiện ma túy tỉnh Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1684/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Hữu Thể
        Ngày ban hành18/05/2017
        Ngày hiệu lực18/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1684/QĐ-UBND 2017 về quy chế tổ chức cai nghiện ma túy tỉnh Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1684/QĐ-UBND 2017 về quy chế tổ chức cai nghiện ma túy tỉnh Lào Cai

           • 18/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực