Quyết định 1687/QĐ-UBND

Quyết định 1687/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 1687/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1687/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 17 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (có quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên vài Môi trường, Thông tin và Truyền thông,UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch và các PCT UBND tnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin t
nh;
- Lưu: VT, KSTTHC.huongnt.KSTT
.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

TRONG GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN
(m theo Quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND tnh Thái Nguyên)

PHẦN I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình

2

Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch

3

Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

4

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

5

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

6

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

7

Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

8

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

9

Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

10

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

11

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

12

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.

13

Phê duyệt trữ lượng khoáng sn

14

Đóng cửa mỏ khoáng sản

15

Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

16

Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

17

Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

PHẦN II:

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC ĐỊA CHẮT VÀ KHOÁNG SẢN

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

1.1. Quy trình nội bộ TTHC: Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC; Chuyển hồ sơ lên phòng Khoáng sản.

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường (Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT)

1/2 ngày

Bước 2

Phân công công chức thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ:

Công chức thụ lý hồ sơ

Tổng thời gian thực hiện 04 ngày

3.1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ

02 ngày

3.2. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, công chức thụ lý hồ sơ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo;

Công chức thụ lý hồ sơ

Chuyển bước 4

3.3. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, công chức thụ lý hồ sơ soạn thảo văn bản trả lại

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

3.3.1. Xem xét, chnh sửa văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

3.3.2. Ký văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

3.3.3. Chuyển trhồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 4

Thẩm định hồ sơ:

Công chức thụ lý hồ sơ

Tổng thời gian thực hiện 70 ngày

4.1. Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác khoáng sản và kiểm tra thực địa.

Công chức thụ lý hồ sơ

15 ngày

4.2. Gửi văn bản xin ý kiến đến các cơ quan có liên quan (nếu cần) về việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản;

Công chức thụ lý hồ sơ

05 ngày

4.3. Trả lời bằng văn bản về các vn đề liên quan về việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Cơ quan được xin ý kiến

20 ngày

4.4. Hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến việc khai thác khoáng sản và xác định tiền cp quyền khai thác khoáng sản.

Dự thảo tờ trình cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trình Lãnh đo phòng.

Công chức thụ lý hồ sơ

30 ngày

Bước 5

Xem xét, chỉnh sửa Dự thảo Tờ trình và trình Lãnh đạo Sở

Trưng phòng Khoáng sản

02 ngày

Bước 6

Ký tờ trình của Sở trình UBND tnh

Lãnh đạo S

02 ngày

Bước 7

Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh gửi Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 8

Chuyển hồ sơ sang Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 9

Quyết định cấp Giấy phép hoặc không cấp Giấy phép. Trong trường hợp không cấp Giấy phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

UBND tỉnh

07 ngày

Bước 10

Nhận kết quả từ Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh và chuyển kết quả cho phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

01 ngày

Bước 11

Trình Lãnh đạo Sở ký Thông báo nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác và chuyển thông báo cho Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

Công chức thụ lý hồ sơ

02 ngày

Bước 12

Thông báo và trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

02 ngày

Tổng thi gian thực hiện TTHC

92 ngày

1.2. Quy trình nội bộ TTHC: Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC; Chuyển hồ sơ lên phòng Khoáng sản.

Bộ phận TN&TKQ - STN&MT

1/2 ngày

Bước 2

Phân công Công chức thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ:

Công chc thụ lý hồ sơ

Tng thời gian thực hiện 03 ngày

3.1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

3.2. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Công chức thụ hồ sơ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo;

Công chức thụ lý hồ sơ

Chuyển bước 4

3.3. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Công chức thụ lý hồ sơ soạn thảo văn bản trả lại

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

3.3.1. Xem xét, chỉnh sửa văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

3.3.2. Ký văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

3.3.3. Chuyển trhồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết qu

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 4

- Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác khoáng sản và kiểm tra thực địa;

- Thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến đề nghị điều chnh giấy phép khai thác khoáng sản;

(Trường hợp việc điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản do có thay đổi về trữ lượng khoáng sản được phép khai thác mà phải xác định và điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thì thời gian hoàn thành công việc này không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ)

- Dự thảo tờ trình điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản trình Lãnh đạo phòng.

Công chức thụ lý hồ sơ

16 ngày

Bước 5

Xem xét, chỉnh sửa Dự thảo Tờ trình và trình Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng Khoáng sn

01 ngày

Bước 6

Ký tờ trình của Sở trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 7

Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh gửi Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 8

Chuyển hsơ sang Bộ phn TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 9

Quyết định điều chỉnh giấy phép hoặc không điều chỉnh Giấy phép. Trong trường hợp không điều chỉnh giấy phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

UBND tỉnh

07 ngày

Bước 10

Nhận kết quả từ Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - STN&MT

1/2 ngày

Bước 11

Thông báo và trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC

Công chức Bộ phận TN&TKQ - STN&MT

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC

32 ngày

1.3. Quy trình nội bộ TTHC: Cấp Giấy phép khai thác khoáng sn ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC; Chuyển hồ sơ lên phòng Khoáng sản.

Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 2

Phân công Công chức thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ:

Công chức thụ lý hồ sơ

Tổng thời gian thực hiện 04 ngày

3.1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ

02 ngày

3.2. Trường hợp hsơ đủ điu kiện, Công chức thụ lý hsơ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo;

Chuyển bước 4

3.3. Trưng hợp hsơ chưa đủ điều kiện, Công chức thụ lý hồ sơ soạn thảo văn bản trả lại

1/2 ngày

3.3.1. Xem xét, chỉnh sửa văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

3.3.2. Ký văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

3.3.3. Chuyển trả hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 4

Thẩm định hồ sơ:

Công chức thụ lý hồ sơ

Tổng thời gian thực hiện 36 ngày

4.1. Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác khoáng sản và kiểm tra thực địa.

06 ngày

4.2. Hoàn thành việc thẩm định các hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến việc khai thác khoáng sản và xác định tiền cp quyền khai thác khoáng sản.

Dự thảo ttrình cấp phép khai thác

30 ngày

Bước 5

Soát xét, chỉnh sửa Dự thảo Tờ trình và trình Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng Khoáng sản

02 ngày

Bước 6

Ký tờ trình của Sở trình UBND tnh

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 7

Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh gửi Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 8

Chuyển hồ sơ sang Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 9

Quyết định cấp (điều chỉnh) giấy phép hoặc không cấp (điều chỉnh) Giấy phép. Trong trường hp không cấp (điều chỉnh) giấy phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

UBND tỉnh

07 ngày

Bước 10

Nhận kết quả từ Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh và chuyển kết quả cho phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

01 ngày

Bước 11

Trình Lãnh đạo Ský Thông báo nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác và chuyển thông báo cho Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

Công chức thụ lý hồ sơ

02 ngày

Bước 12

Thông báo và trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC

57 ngày

2. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC; Chuyển hồ sơ lên phòng Khoáng sản.

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 2

Phân công Công chức thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ:

 

Tổng thời gian thực hiện 03 ngày

3.1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

3.2. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Công chức thụ lý hồ sơ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo;

Công chức thụ lý hồ sơ

Chuyển bước 4

3.3. Trưng hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Công chức thụ lý hồ sơ soạn thảo văn bản trả lại

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

3.3.1. Xem xét, chỉnh sửa văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

3.3.2. Ký văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

3.3.3. Chuyển trả hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 4

Thẩm định hồ sơ:

Công chức thụ lý hồ sơ

Tổng thời gian thực hiện 26 ngày

4.1 Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vc đề nghị khai thác khoáng sản và kim tra thc địa;

06 ngày

4.2 Hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến việc khai thác khoáng sản và xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Dự thảo tờ trình trình Lãnh đạo phòng

20 ngày

Bước 5

Xem xét Dự thảo Tờ trình và trình Lãnh đạo S

Trưởng phòng Khoáng sản

02 ngày

Bước 6

Ký tờ trình của Sở trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 7

Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh gửi Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 8

Chuyn hồ sơ sang Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 9

Xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận đăng ký khu vực, công suất, khi lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình/ thu hồi cát, sỏi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch. Trường hợp không xác nhận đăng ký thì phải trả lời băng văn bản và nêu rõ lý do.

UBND tỉnh

07 ngày

Bước 10

Nhận kết quả từ Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tnh và chuyn kết quả cho phòng Khoáng sản

Công chc Bphận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 11

Thông báo cho chính quyn địa phương cấp huyện, xã để phối hợp quản lý, giám sát thực hiện

Công chức thụ lý hồ sơ

02 ngày

Bước 12

Thông báo và trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân thc hiện TTHC

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC

45 ngày

3. Tên thủ tục hành chính: Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC; Chuyển hồ sơ lên phòng Khoáng sn.

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

01 giờ

c 2

Phân công Công chức thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

01 giờ

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ:

Công chức thụ lý hồ sơ

Tng thời gian thực hiện 06 giờ

3.1. Xem xét, kim tra h

Công chức thụ lý h

02 giờ

3.2. Trường hợp hồ sơ đủ điu kiện, Công chức thụ lý hồ sơ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo;

Công chức thụ lý hồ sơ

Chuyển bước 4

3.3. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Công chức thụ lý hồ sơ soạn thảo văn bản trả lại

Công chức thụ lý hồ sơ

01 giờ

3.3.1. Xem xét, chỉnh sửa văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

01 giờ

3.3.2. Ký văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Lãnh đạo Sở

01 giờ

3.3.3. Chuyển trả hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức thụ lý hồ sơ

01 giờ

Bước 4

Kiểm tra tọa độ diện tích khu vực đăng ký, kiểm tra thực địa (nếu cần); gửi văn bản xin ý kiến đến các cơ quan có liên quan (nếu cần); hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến việc đăng ký khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản.

Dự thảo tờ trình trình Lãnh đạo phòng

Công chức thụ lý hồ sơ

02 ngày

Bước 5

Xem xét Dự thảo Tờ trình và trình Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

Bước 6

Ký tờ trình của Sở trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

Bước 7

Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tnh gi Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

02 giờ

Bước 8

Chuyển hồ sơ sang Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

02 giờ

Bước 9

Xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

UBND tỉnh

03 ngày

Bước 10

Nhận kết quả từ Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

02 giờ

Bước 11

Thông báo và trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

02 giờ

Tổng thời gian thực hiện TTHC

08 ngày làm việc

4.Tên thủ tục hành chính: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngay)

Bước 1

Tchức, cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Chuyển hồ sơ lên phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ Sở TN&MT

30 ngày

Bước 2

Phân công cán bộ thụ lý hồ sơ

Trưng phòng Khoáng sản

01 ngày

Bước 3

- Xét chọn hồ sơ tham gia đu giá, chuẩn bị hồ sơ tài liu họp HĐ đấu giá quyền KTKS

+ Đối với hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản không được xét chọn, có thông báo cho tổ chức, cá nhân liên quan bằng văn bn, trong đó nêu rõ lý do không được xét chọn;

ối với hồ sơ được xét chọn, thông báo công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND cấp tnh trước khi tiến hành phiên đấu giá; thông báo bng văn bản về thời gian, địa điểm họp trao đổi về các thông tin liên quan đến phiên đấu giá; thời điểm khảo sát thực địa khu vực đấu giá; thời gian nộp phí tham gia đu giá và tiền đặt trước cho tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá (thời gian nộp tiền đặt trước trước khi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày).

- Báo cáo chủ tịch Hội đng đấu giá hoặc chuyển hồ sơ đấu giá cho tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện đấu giá theo quy định.

Công chức thụ lý hồ sơ

20 ngày

Bước 4

Tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Chtổ chức phiên đu giá khi có 02 tchức, cá nhân trở lên đủ điều kiện).

Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyn khai thác khoáng sản hoặc người điều hành phiên đu giá

30 ngày

Bước 5

Dự thảo Tờ trình công nhận kết quả trúng đấu giá

Công chức thụ lý hồ sơ

03 ngày

Bước 6

Xem xét Dự thảo Tờ trình công nhận kết quả trúng đấu giá

Trưởng phòng Khoáng sản

01 ngày

Bước 7

Ký tờ trình của Sở trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 8

Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

Bước 9

Chuyển hồ sơ sang Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

01 ngày

Bước 10

Ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

UBND tnh

07 ngày

Bước 11

Nhận kết quả từ Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh, chuyển kết quả cho phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

01 ngày

Bước 12

Thông báo và đăng tải kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Công chức thụ lý hồ sơ

03 ngày

Bước 13

Thông báo và trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền KTKS

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC

100 ngày

5. Tên thủ tục hành chính: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tchức, cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Chuyn hồ sơ lên phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

30 ngày

Bước 2

Phân công cán bộ thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

01 ngày

Bước 3

- Xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá, chuẩn bị hồ sơ tài liu hp HĐ đu giá quyn KTKS

+ Đối với hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản không được xét chọn, có thông báo cho tổ chức, cá nhân liên quan bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không được xét chọn;

ối với hồ sơ được xét chọn, thông báo công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh tớc khi tiến hành phiên đấu giá; thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm họp trao đổi vcác thông tin liên quan đến phiên đấu giá; thời điểm khảo sát thực địa khu vực đấu giá; thời gian nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đu giá (thời gian nộp tiền đặt trước trước khi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày).

- Báo cáo chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc chuyển hồ sơ đấu giá cho tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện đu giá theo quy định.

Công chức thụ lý hồ sơ

20 ngày

Bước 4

Tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Ch tchức phiên đu giá khi có 02 tổ chức, cá nhân trở lên đủ điều kiện).

Chủ tịch Hội đng đấu giá quyền khai thác khoáng sản hoặc người điều hành phiên đấu giá

30 ngày

Bước 5

Dự thảo Tờ trình công nhận kết quả trúng đấu giá

Công chức thụ lý hồ sơ

03 ngày

Bước 6

Xem xét Dthảo Tờ trình công nhận kết quả trúng đấu giá

Trưởng phòng Khoáng sản

01 ngày

Bước 7

Ký tờ trình của S trình UBND tnh

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 8

Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

Bước 9

Chuyn hồ sơ sang Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

01 ngày

Bước 10

Ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

UBND tỉnh

07 ngày

Bước 11

Nhận kết quả từ Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh, chuyển kết quả cho phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

01 ngày

Bước 12

Thông báo và đăng tải kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Công chức thụ lý hồ sơ

03 ngày

Bước 13

Thông báo và trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền KTKS

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

01 ngày

Tổng thi gian thực hiện TTHC

100 ngày

6.Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhn và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC; Chuyển hồ sơ lên phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 2

Phân công Công chức thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ:

Công chức thụ lý hồ sơ

Tng thời gian thực hiện 04 ngày

3.1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ

02 ngày

3.2. Trường hợp h sơ đủ điều kiện, Công chức thụ lý hồ sơ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo;

Công chức thụ lý hồ sơ

Chuyển bước 4

3.3. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điu kiện, Công chức thụ lý hồ sơ soạn thảo văn bản trlại

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

3.3.1. Xem xét, chỉnh sửa văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

3.3.2. Ký văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

3.3.3. Chuyển trả hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 5

Thẩm định hồ sơ

 

Tổng thời gian thực hiện là 70 ngày

5.1. Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản và kiểm tra thực địa;

- Gửi văn bản xin ý kiến đến các cơ quan có liên quan (nếu cần) về khu vực đề nghị thăm dò; Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề có liên quan.

Lấy ý kiến góp ý của một số chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên sâu và tổ chức thẩm định nội dung đề án thăm dò khoáng sản. Thời gian trả lời ý kiến của chuyên gia không quá 10 ngày, kể từ khi nhận được đề nghị của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp nội dung đề án thăm dò khoáng sản phức tạp, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tình thành lập Hội đồng kỹ thuật để thẩm định đề án. Thời gian quyết định việc thành lập, họp Hội đồng kỹ thuật được tính vào thời gian tổ chức thẩm định đề án thăm dò khoáng sản.

Công chức thụ lý hồ sơ

55 ngày

 

5.2. Tổng hợp các ý kiến của các chuyên gia và gửi kèm theo hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản cho UBND tỉnh

Công chức thụ lý hồ sơ

03 ngày

 

5.3. Quyết định việc thông qua nội dung đề án thăm dò khoáng sản để cấp phép hoặc thành lập Hội đồng thẩm định trong trường hợp cần thiết.

Lãnh đạo UBND tỉnh

10 ngày

 

5.4. Trường hợp phải bổ sung chỉnh sửa đề án hoặc phải lập lại đề án thăm dò khoáng sản theo ý kiến của UBND tỉnh hoặc ý kiến của Hội đồng thẩm định, gửi văn bn thông báo lý do chưa thông qua đề án hoặc những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án thăm dò.

Thời gian tổ chức cá nhân chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án không tính vào thời gian thẩm định đề án thăm dò khoáng sản.

Công chức thụ lý hồ sơ

02 ngày

Bước 6

Sau khi tổ chức, cá nhân nộp lại hồ sơ đã hoàn chỉnh theo thông báo, Dự thảo tờ trình cấp phép thăm dò trình Lãnh đạo phòng

Công chức thụ lý hồ sơ

05 ngày

Bước 7

Xem xét Dự thảo Tờ trình và trình Lãnh đạo S

Trưởng phòng Khoáng sản

02 ngày

Bước 8

Ký tờ trình của Sở trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 9

Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh gửi Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

Bước 10

Chuyn hồ sơ sang Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

01 ngày

Bước 11

Quyết đnh cấp hoặc không cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. Trường hợp không cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản thì phải trả lời bng văn bản và nêu rõ lý do

UBND tỉnh

07 ngày

Bước 12

Nhận kết quả từ Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh và chuyển kết quả cho phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

01 ngày

Bước 13

Thông báo nộp lệ phí cp giấy phép thăm dò khoáng sản

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

Bước 14

Thông báo và trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân thc hiện TTHC

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC

96 ngày

7.Tên thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhn và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC; Chuyển hồ sơ lên phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 2

Phân công Công chức thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ:

Công chức thụ lý hồ sơ

Tổng thời gian thực hiện 03 ngày

3.1. Xem xét, kim tra hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

3.2. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Công chức thụ lý hồ sơ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo;

Công chức thụ lý hồ sơ

Chuyển bước 4

3.3. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Công chức thụ lý hồ sơ soạn thảo văn bản trả lại

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

3.3.1. Xem xét, chỉnh sửa văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

3.3.2. Ký văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

3.3.3. Chuyển trả hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

 

Tổng thời gian thực hiện 22 ngày

4.1. Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị gia hạn thăm dò

Công chức thụ lý hồ sơ

02 ngày

4.2. Thm định hồ sơ các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản; Dự thảo tờ trình trình Lãnh đạo phòng

 

20 ngày

Bước 5

Xem xét Dự thảo Tờ trình và trình Lãnh đạo Sờ

Trưởng phòng Khoáng sản

01 ngày

Bước 6

Ký tờ trình của Sở trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh gửi Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 8

Chuyn hồ sơ sang Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 9

UBND tỉnh xem xét, quyết định việc cho phép hoc không cho phép gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản. Trường hợp không gia hạn phải trả lời bng văn bản nêu rõ lý do

UBND tỉnh

05 ngày

Bước 10

Nhận kết quả từ Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh và chuyn kết quả cho phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 11

Thông báo nộp lệ phí gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản và chuyn thông báo cho Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

Bước 12

Thông báo và trả kết quả cho Tchức, cá nhân thực hiện TTHC

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC

36 ngày

8. Tên thủ tục hành chính: Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhn và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC; Chuyển hồ sơ lên phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 2

Phân công Công chức thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ:

Công chức thụ lý hồ sơ

Tổng thời gian thực hiện 03 ngày

3.1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

3.2. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Công chức thụ lý hồ sơ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo;

Công chức thụ lý hồ sơ

Chuyển bước 4

3.3. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Công chức thụ lý hồ sơ soạn thảo văn bản trả lại

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

3.3.1. Xem xét, chỉnh sửa văn bản thông báo trả li hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

3.3.2. Ký văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

3.3.3. Chuyển trả hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

 

Tổng thời gian thực hiện 22 ngày

4.1. Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò

Công chức thụ lý hồ sơ

02 ngày

4.2. Thẩm định hồ sơ các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Dự thảo tờ trình trình Lãnh đạo phòng

 

20 ngày

Bước 5

Xem xét Dự thảo Tờ trình và trình Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng Khoáng sản

01 ngày

Bước 6

Ký tờ trình của Strình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Hoàn chnh hồ sơ trình UBND tỉnh gửi Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 8

Chuyển hồ sơ sang Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 9

Xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò Giấy phép thăm dò khoáng sản

UBND tỉnh

05 ngày

Bước 10

Nhận kết quả từ Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tnh và chuyển kết quả cho phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - S TN&MT

1/2 ngày

Bước 11

Thông báo nộp lệ phí chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản và chuyển thông báo cho Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

Bước 12

Thông báo và trả kết quả cho Tchức, cá nhân thực hiện TTHC

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC

36 ngày

9. Tên thủ tục hành chính: Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC; Chuyển hồ sơ lên phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 2

Phân công Công chức thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ:

Công chức thụ lý hồ sơ

Tổng thời gian thực hiện 04 ngày

3.1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ

02 ngày

3.2. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Công chức thụ lý hồ sơ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo;

Công chức thụ lý hồ sơ

Chuyển bước 4

3.3. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Công chức thụ lý hsơ soạn thảo văn bản trả lại

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

3.3.1. Xem xét, chỉnh sửa văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

3.3.2. Ký văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

3.3.3. Chuyển trả hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ

Tổng thời gian thực hiện 22 ngày

Kim tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị trả lại Giy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản

 

02 ngày

- Thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan trả lại Giy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phn diện tích thăm dò khoáng sản.

- Dự thảo tờ trình trình Lãnh đạo phòng

 

20 ngày

Bước 5

Xem xét Dự thảo Tờ trình và trình Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng Khoáng sản

01 ngày

Bước 6

Ký tờ trình của Sở trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh gửi Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 8

Chuyn hồ sơ sang Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 9

UBND tỉnh xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép trả lại Giy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản

UBND tỉnh

05 ngày

Bước 10

Nhận kết quả từ Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - S TN&MT

1/2 ngày

Bước 11

Thông báo và trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC

36 ngày

10. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC; Chuyển hồ sơ đến phòng Khoáng sn

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 2

Phân công Công chức thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ:

Công chức thụ lý hồ sơ

Tng thời gian thực hiện 03 ngày

3.1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

3.2. Trưng hợp hồ sơ đủ điu kiện, Công chc thụ lý hồ sơ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo;

Công chức thụ lý hồ sơ

Chuyển bước 4

3.3. Trưng hợp hồ sơ chưa đđiều kiện, Công chức thụ lý hồ sơ soạn thảo văn bản trả lại

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

3.3.1. Xem xét, chỉnh sửa văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

3.3.2. Ký văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

Chuyển trả hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ

Tổng thời gian thực hiện 22 ngày

Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị gia hạn

 

02 ngày

Thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản; Dự thảo tờ trình trình Lãnh đạo phòng

 

20 ngày

Bước 5

Xem xét Dự thảo Tờ trình và trình Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng Khoáng sản

01 ngày

Bước 6

Ký tờ trình của Sở trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Hoàn chnh hsơ trình UBND tỉnh gửi Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 8

Chuyn hồ sơ sang Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 9

Xem xét, Quyết định việc cho phép hoặc không cho phép gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản. Trong trường hợp không cho phép thì phải trả lời bng văn bản và nêu rõ lý do

UBND tỉnh

05 ngày

Bước 10

Nhận kết quả từ Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh và chuyển kết quả cho phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - S TN&MT

1/2 ngày

Bước 11

Thông báo nộp lệ phí gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản và chuyển thông báo cho Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

Bước 12

Thông báo và trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân thực hin TTHC

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC

36 ngày

11. Tên thủ tục hành chính: Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC; Chuyển hồ sơ đến phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 2

Phân công Công chức thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ:

Công chức thụ lý hồ sơ

Tổng thời gian thực hiện 03 ngày

3.1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

3.2. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Công chức thụ lý hồ sơ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo;

Công chức thụ lý hồ sơ

Chuyển bước 4

3.3. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Công chức thụ lý hồ sơ soạn thảo văn bản trả lại

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

3.3.1. Xem xét, chỉnh sửa văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

3.3.2. Ký văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

Chuyển trả hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

 

Tổng thời gian thực hiện 22 ngày

Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị chuyển nhượng;

 

02 ngày

Các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; Dự thảo tờ trình trình Lãnh đạo phòng

 

20 ngày

Bước 5

Xem xét Dự thảo Tờ trình và trình Lãnh đạo S

Trưởng phòng Khoáng sản

01 ngày

Bước 6

Ký tờ trình của Sở trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tnh gửi Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 8

Chuyển hồ sơ sang Bộ phận TN&TKQ ca Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 9

Xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép chuyển nhượng Giy phép khai thác khoáng sản

UBND tnh

05 ngày

c 10

Nhận kết quả từ Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh và chuyển kết quả phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

c 11

Thông báo nộp lệ phí chuyển nhượng Giấy phép khai thác khoáng sản và chuyển thông báo cho Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

Bước 12

Thông báo và trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC

36 ngày

12. Tên thủ tục hành chính: Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC; Chuyển hồ sơ lên phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - S TN&MT

1/2 ngày

Bước 2

Phân công Công chức thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ:

Công chức thụ lý hồ sơ

Tổng thời gian thực hiện 04 ngày

3.1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ

02 ngày

3.2. Trường hợp hồ sơ đủ điu kin, Công chức thụ lý hồ sơ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo;

Công chức thụ lý hồ sơ

Chuyển bước 4

3.3. Trường hợp hsơ chưa đủ điều kiện, Công chức thụ lý hồ sơ soạn thảo văn bản trả lại

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

3.3.1. Xem xét, chỉnh sửa văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

3.3.2. Ký văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

Chuyn trả hồ sơ Bộ phận tiếp nhn và trả kết quả

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ

Tổng thời gian thc hiện 22 ngày

4.1. Kim tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản;

02 ngày

4.2. Thm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phn diện tích khai thác khoáng sản.

Dự thảo tờ trình trình Lãnh đo phòng

20 ngày

Bước 5

Xem xét Dự thảo Tờ trình và trình Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng Khoáng sản

01 ngày

Bước 6

Ký tờ trình của Sở trình UBND tnh

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh gửi Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 8

Chuyn hồ sơ sang Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

c 9

Xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.

Trường hợp không cho phép trả lại GP khai thác hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác

UBND tỉnh

05 ngày

Bước 10

Nhn kết quả từ Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 11

Thông báo và trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC

Công chức Bộ phận TN&TKQ - S TN&MT

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC

36 ngày

13. Tên thủ tục hành chính: Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận và hẹn tr kết quả giải quyết TTHC; Chuyển hồ sơ lên phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 2

Phân công Công chức thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ:

Công chức thụ lý hồ sơ

Tổng thời gian thực hiện 04 ngày

3.1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ

02 ngày

3.2. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Thông báo cho tổ chức cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng nộp phí thm định đánh giá trữ lượng. Sau khi tchức cá nhân hoàn thành nộp phí thẩm định đánh giá trữ lượng thì tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo;

Công chức thụ lý hồ sơ

Chuyển bước 4

3.3. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Công chức thụ lý hồ sơ soạn thảo văn bản trả lại

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

3.3.1. Xem xét, chỉnh sửa văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

3.3.2. Ký văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

Chuyển trả hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 4

Kiểm tra báo cáo trữ lượng khoáng sản theo quy định;

Công chức thụ lý hồ sơ

Tổng thời gian thực hiện 88 ngày

4.1. Kiểm tra toàn bộ hồ sơ tài liệu báo cáo; kiểm tra thực địa khu vực thăm dò khoáng sản, mẫu lõi khoan, hào, giếng trong trường hợp xét thấy cần thiết;

18 ngày

4.2. Gửi Báo cáo kết quả thăm dò đến các chuyên gia thuộc các lĩnh vực chuyên sâu để ly ý kiến góp ý vcác nội dung có liên quan trong Báo cáo thăm dò khoáng sản. Thời gian trả lời của chuyên gia không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan tiếp nhận hồ sơ

50 ngày

4.3. Tổng hợp ý kiến của các chuyên gia và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để trình Ủy ban nhân dân cấp tnh xem xét, quyết định.

Trường hợp báo cáo không đạt yêu cầu để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi thông báo bằng văn bn, nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo, kèm theo ý kiến nhận xét bằng văn bản của các chuyên gia.

Thời gian tổ chức, cá nhân đang hoàn chnh báo cáo trữ lượng khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định báo cáo.

20 ngày

Bước 5

Khi nhận được đầy đủ hồ sơ, tài liệu do cơ quan tiếp nhận hồ sơ trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc không thành lập Hội đồng tư vấn kỹ thuật; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cp tỉnh hoặc Chủ tịch Hội đồng tư vấn kỹ thuật (nếu có) tổ chức phiên họp.

Lãnh đạo UBND tỉnh hoặc Chủ tịch Hội đồng thẩm định

30 ngày

Hoàn thành biên bản hp Hội đồng. Trường hợp phải bsung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo thăm dò khoáng sản theo ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Hội đồng tư vấn kỹ thuật, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện kèm theo biên bn họp Hội đồng. Thời gian tổ chức, cá nhân đnghị phê duyệt trữ lượng bsung, hoàn thiện báo cáo thăm dò khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định báo cáo.

Công chức thụ lý hồ sơ

05 ngày

Dự thảo tờ trình phê duyệt Báo cáo sau khi nhận được báo cáo kết quả thăm dò đã bổ sung, hoàn chỉnh

Công chức thụ lý hồ sơ

02 ngày

Bước 6

Xem xét Dự thảo Tờ trình phê duyệt Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản

Trưởng phòng Khoáng sản

01 ngày

Bước 7

Ký tờ trình của Sở trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 8

Hoàn chnh hồ sơ trình UBND tỉnh gửi Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

Bước 9

Chuyn hồ sơ sang Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

01 ngày

Bước 10

Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quthăm dò khoáng sản

UBND tỉnh

05 ngày

Bước 11

Nhận kết quả từ Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

01 ngày

Bước 12

Thông báo và trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC

142 ngày

14. Tên thủ tục hành chính: Đóng cửa mỏ khoáng sản

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC; Chuyển hồ sơ lên phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 2

Phân công Công chức thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ:

Công chức thụ lý hồ sơ

Tổng thời gian thực hiện 02 ngày

3.1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

3.2. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Công chức thụ lý hồ sơ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo;

Công chức thụ lý hồ sơ

Chuyển bước 4

3.3. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Công chức thụ lý hồ sơ soạn thảo văn bản trlại

Công chức thụ lý hồ sơ

1/4 ngày

3.3.1. Xem xét, chỉnh sửa văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/4 ngày

3.3.2. Ký văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Lãnh đạo Sở

1/4 ngày

3.3.3. Chuyển trả hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức thụ lý hồ sơ

1/4 ngày

Bước 4

Thẩm định hồ sơ:

 

Tổng thời gian thực hiện 48 ngày

4.1. Ly ý kiến nhận xét, phản biện của thành viên Hội đng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; mời đại diện thành viên Hội đng tham gia kiểm tra thực địa (nếu cần).

Công chức thụ lý hồ sơ

08 ngày

4.2. Văn bản trả lời vnội dung đề án đóng cửa mỏ và các vn đ có liên quan

Thành viên Hội đng thẩm định đề án đóng cửa mỏ

15 ngày

4.3. Tổng hợp ý kiến góp ý, lập tờ trình báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định để tổ chức phiên họp Hội đồng;

Công chức thụ lý hồ sơ

05 ngày

4.4. Quyết định thời đim tổ chức phiên họp Hội đng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

Chủ tịch Hội đồng thm định

07 ngày

4.5. Tổ chức Họp thm định đề án đóng cửa mỏ

Cán bộ thụ lý hồ sơ

05 ngày

4.6. Hoàn thành Biên bản họp Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

Chủ tịch Hội đồng thăm định

05 ngày

4.7. Trường hợp phải bổ sung, hoàn chỉnh hoặc chưa thông qua đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ, trong đó nêu rõ lý do phải bổ sung, hoàn chnh hoặc chưa thông qua đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, kèm theo Biên bản họp Hội đồng thẩm định.

Thời gian tchức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án đóng cửa mỏ khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định.

Trường hợp đề án đóng cửa mỏ khoáng sản được Hội đng thẩm định thông qua hoặc nhận được văn bản bsung, hoàn chnh đề án của tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ; Dự thảo tờ trình trình phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản;

Công chức thụ lý hồ sơ

03 ngày

Bước 5

Xem xét Dự thảo tờ trình

Lãnh đạo phòng Khoáng sản

01 ngày

Bước 6

Ký tờ trình của Sở trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh gửi Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

Bước 8

Chuyn hồ sơ sang Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

01 ngày

Bước 9

Quyết định phê duyệt hoặc không phê duyệt Đán đóng cửa mkhoáng sản

UBND tỉnh

07 ngày

Bước 10

Nhận kết quả từ Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 11

Thông báo và trả kết quả Quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ cho Tchức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ

Công chức Bộ phận TN&TKQ - S TN&MT

1/2 ngày

Bước 12

Thực hiện nội dung đóng cửa mỏ theo đúng đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đã được phê duyệt, thời gian căn cứ vào nội dung đán đóng cửa mđược phê duyệt và không tính vào thời gian giải quyết TTHC

Tchức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ

-

Bước 13

- Tchức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt Báo cáo kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản về Bphận TN&TKQ Sở;

- Tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ lên phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 14

Trưởng phòng Khoáng sản phân công Công chức thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

Bước 15

- Lầy ý kiến bng văn bản cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định về cải tạo phục hồi môi trường và các cơ quan có liên quan

- Tổ chức kiểm tra thực địa để xác minh kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Dự thảo tờ trình trình Lãnh đạo phòng

Công chức thụ lý hồ sơ

12 ngày

Bước 16

Trưởng phòng Khoáng sản xem xét Dự thảo Tờ trình và trình Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng Khoáng sản

01 ngày

Bước 17

Ký tờ trình của Sở trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 18

Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh gửi Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 19

Chuyển hồ sơ sang Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - S TN&MT

1/2 ngày

Bước 20

UBND tỉnh quyết định phê duyệt hoặc không phê duyệt đóng cửa mỏ khoáng sản

UBND tỉnh

07 ngày

Bước 21

Nhận kết quả từ Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 22

Thông báo và trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân thực hin TTHC

Công chức Bộ phận TN&TKQ - S TN&MT

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC

88 ngày

15. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC; Chuyển hồ sơ đến phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 2

Phân công Công chức thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ:

Công chức thụ lý hồ sơ

Tổng thời gian thực hiện 03 ngày

3.1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

3.2. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiên, Công chức thụ lý hồ sơ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo;

Công chức thụ lý hồ sơ

Chuyển bước 4

3.3. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Công chức thụ lý hồ sơ soạn thảo văn bản trả lại

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

3.3.1. Xem xét, chỉnh sửa văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

3.3.2. Ký văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

3.3.3. Chuyển trả hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 4

Thẩm định hồ sơ:

Công chức thụ lý h

Tổng thời gian thực hiện 14 ngày

Kim tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sản và kim tra thực địa

02 ngày

Thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến khu vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sản Dự thảo tờ trình trình Lãnh đạo phòng

12 ngày

Bước 5

Xem xét Dự thảo Tờ trình và trình Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng Khoáng sản

01 ngày

Bước 6

Ký tờ trình của Sở trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh gửi Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 8

Chuyn hồ sơ sang Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 9

Xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

UBND tỉnh

05 ngày

Bước 10

Nhận kết quả từ Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh và chuyển kết quphòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 11

Thông báo nộp lệ phí cp khai thác tận thu khoáng sản và chuyển thông báo cho Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

Bước 12

Thông báo và trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân thc hin TTHC

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC

28 ngày

16. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC; Chuyển hồ sơ lên phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/4 ngày

Bước 2

Phân công Công chức thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ:

Công chức thụ lý hồ sơ

Tổng thời gian thực hiện 03 ngày

3.1. Xem xét, kim tra hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

3.2. Trường hợp hsơ đủ điu kiện, Công chức thụ lý hồ sơ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo;

Công chức thụ lý hồ sơ

Chuyển bước 4

3.3. Trường hợp hsơ chưa đủ điều kiện, Công chức thụ lý hồ sơ soạn thảo văn bản trả lại

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

3.3.1. Xem xét, chỉnh sửa văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

3.3.2. Ký văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

3.3.3. Chuyển trả hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 4

Thẩm định hồ sơ:

Công chức thụ lý hồ sơ

Tổng thời gian thực hiện 06 ngày

4.1. Kim tra tọa độ, diện tích khu vực đnghị khai thác tận thu khoáng sản và kiểm tra thực địa

02 ngày

4.2. Thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến khu vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sản Dự thảo tờ trình trình Lãnh đạo phòng

04 ngày

Bước 5

Xem xét Dự thảo Tờ trình và trình Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

Bước 6

Ký tờ trình của Sở trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh gửi Bộ phận TN&TKQ S

Công chức thụ lý hồ sơ

1/4 ngày

Bước 8

Chuyển hồ sơ sang Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/4 ngày

Bước 9

Xem xét, quyết định việc cho phép hoc không cho phép gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày

Bước 10

Nhận kết quả từ Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh và chuyển kết quả phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 11

Thông báo nộp lệ phí gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sn và chuyển thông báo cho Bộ phận TN&TKQ S

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 12

Thông báo và trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân thc hin TTHC

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/4 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC

16 ngày

17. Tên thủ tục hành chính: Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC; Chuyển hồ sơ lên phòng Khoáng sản

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/4 ngày

Bước 2

Phân công Công chức thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ:

Công chức thụ lý hồ sơ

Tng thời gian thực hiện 03 ngày

3.1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

3.2. Trường hợp hồ sơ đủ điu kin, Công chức thụ lý hồ sơ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo;

Công chức thụ lý hồ sơ

Chuyển bước 4

3.3. Trường hợp hsơ chưa đủ điều kiện, Công chức thụ lý hồ sơ soạn thảo văn bản trả lại

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

3.3.1. Xem xét, chỉnh sửa văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

3.3.2. Ký văn bản thông báo trả lại hồ sơ

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

Chuyển trả hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 4

Thẩm định hồ sơ:

Công chức thụ lý hồ sơ

Tng thời gian thực hiện 06 ngày

4.1. Kim tra tọa độ, diện tích khu vực đnghị khai thác tận thu khoáng sản và kiểm tra thực địa

02 ngày

4.2. Thm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến khu vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sn Dự thảo tờ trình trình Lãnh đạo phòng

04 ngày

Bước 4

Xem xét Dự thảo Tờ trình và trình Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng Khoáng sản

1/2 ngày

Bước 5

Ký tờ trình của Sở trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 6

Hoàn chỉnh hsơ trình UBND tỉnh gửi Bộ phận TN&TKQ Sở

Công chức thụ lý hồ sơ

1/4 ngày

Bước 7

Chuyn hsơ sang Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 8

Xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép trả lại GP khai thác tận thu khoáng sản

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày

Bước 9

Nhận kết quả từ Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Bước 10

Bộ phận TN&TKQ Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo và trả kết quả cho Tchức, cá nhân thực hin TTHC

Công chức Bộ phận TN&TKQ - Sở TN&MT

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC

16 ngày

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1687/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1687/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2019
Ngày hiệu lực18/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1687/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1687/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1687/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1687/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành18/06/2019
        Ngày hiệu lực18/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1687/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1687/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên

            • 18/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực