Quyết định 1688/QĐ-BKHCN

Quyết định 1688/QĐ-BKHCN phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn thực hiện từ năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1688/QĐ-KBKCN 2017 Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng tuyển thực hiện


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1688/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN ĐẶT HÀNG THUỘC DỰ ÁN “XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT" THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020” ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 01/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014;

Căn cứ Kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đặt hàng thực hiện từ năm 2017 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” tại Biên bản họp ngày 15/6/2017 (Hội đồng thành lập theo Quyết định số 1437/QĐ-BKHCN ngày 07/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ);

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) đặt hàng thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn thực hiện từ năm 2017 (Chi tiết trong Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

1. Tổ chức thông báo nội dung nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ.

2. Tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ đăng ký giao tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ theo các quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG THUỘC DỰ ÁN “XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT” TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số:
1688 /QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên nhiệm vụ (KHCN)

Định hướng mục tiêu

Kết quả cần đạt và yêu cầu đối với kết quả

Thời gian thực hiện

Phương thức tổ chức thực hiện

1

Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về nông nghiệp hữu cơ

Xây dựng bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ, đảm bảo hài với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài và áp dụng khả thi vào thực tế sản xuất, kinh doanh của Việt Nam

1/ TCVN 11041:2015 về Hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiếp thị thực phẩm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ được soát xét, sửa đổi, bổ sung;

2/ Xây dựng mới TCVN về Trồng trọt hữu cơ và TCVN về Chăn nuôi hữu cơ;

3/ Xây dựng mới TCVN về Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ;

4/ Xây dựng mới một số TCVN cho các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cụ thể.

Yêu cầu:

+ Các TCVN được soát xét, xây dựng mới đảm bảo hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài và áp dụng khả thi vào thực tế sản xuất, kinh doanh của Việt Nam …; đủ điều kiện trình Bộ KH&CN công bố.

+ Ưu tiên xây dựng TCVN cho các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ chủ lực, có thế mạnh xuất khẩu (thuyết minh cụ thể căn cứ, tiêu chí lựa chọn khi xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ)./.

18 tháng

(7/2017-12/2018)

Tuyển chọn

Tổng số: 01 nhiệm vụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1688/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1688/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2017
Ngày hiệu lực27/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1688/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1688/QĐ-KBKCN 2017 Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng tuyển thực hiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1688/QĐ-KBKCN 2017 Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng tuyển thực hiện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1688/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Việt Thanh
        Ngày ban hành27/06/2017
        Ngày hiệu lực27/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1688/QĐ-KBKCN 2017 Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng tuyển thực hiện

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1688/QĐ-KBKCN 2017 Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng tuyển thực hiện

            • 27/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực