Quyết định 169/2004/QĐ-UB

Quyết định 169/2004/QĐ-UB về phê duyệt Đề án khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 169/2004/QĐ-UB Đề án khoán kinh phí quản lý hành chính huyện Phú Giáo Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/2004/QĐ-UB

Bình Dương, ngày 15 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KHOÁN BIÊN CHẾ, KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CỦA HUYỆN PHÚ GIÁO

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

- Căn cứ quyết định số 192/2001/QĐ-TTg , ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước;

- Căn cứ thông tư liên tịch số 192/2001/QĐ-TTg">17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 08/02/2002 của Bộ Tài chính và Ban tổ chức cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện quyết định 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước;

- Xét đề nghị của Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính nhà nước tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1- Nay giao khoán biên chế và định mức khoán chi cho Đội y tế dự phòng, đội bảo vệ trẻ em - kế hoạch hóa gia đình thuộc Trung tâm y tế huyện Phú Giáo như sau: biên chế là 19 người, định mức khoán chi là 22 triệu đồng/người/năm.

Thời gian giao khoán ổn định là 3 năm từ năm 2005 đến 2007 và được xem xét điều chỉnh khi:

+ Nhà nước có chính sách thay đổi tiền lương và phụ cấp lương;

+ Có sự thay đổi ở mức tối thiểu 20% đối với các định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện là cơ sở cho việc lập dự toán và giao khoán kinh phí.

+ Được cơ quan thẩm quyền giao thêm nhiệm vụ;

+ Nhà nước có chính sách tăng chi cho các lĩnh vực đang thực hiện khoán;

+ Sáp nhập, chia tách cơ quan theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2- Việc dự toán, phân bổ dự toán, cấp phát và thanh toán kinh phí, kế toán và quyết toán kinh phí, sử dụng kinh phí tiết kiệm thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư Liên tịch số 192/2001/QĐ-TTg">17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 08/02/2002 của Bộ Tài chính và Ban tổ chức cán bộ chính phủ.

Điều 2: Nội dung không khoán chi đối với đơn vị, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, cơ quan tài chính tham mưu đề xuất UBND huyện giải quyết cụ thể.

Việc lập dự toán, cấp phát, thanh toán, kế toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tài chính hiện hành; kết thúc năm ngân sách nếu không sử dụng hết phải hoàn trả lại ngân sách nhà nước.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 169/2004/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 169/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/12/2004
Ngày hiệu lực 15/12/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/10/2005
Cập nhật 19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 169/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 169/2004/QĐ-UB Đề án khoán kinh phí quản lý hành chính huyện Phú Giáo Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 169/2004/QĐ-UB Đề án khoán kinh phí quản lý hành chính huyện Phú Giáo Bình Dương
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 169/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành 15/12/2004
Ngày hiệu lực 15/12/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/10/2005
Cập nhật 19 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 169/2004/QĐ-UB Đề án khoán kinh phí quản lý hành chính huyện Phú Giáo Bình Dương

Lịch sử hiệu lực Quyết định 169/2004/QĐ-UB Đề án khoán kinh phí quản lý hành chính huyện Phú Giáo Bình Dương

  • 15/12/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/12/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực