Quyết định 169/QĐ-UBND

Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 169/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Giáo dục nghề nghiệp Ủy ban tỉnh Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIỆC CÔNG B DANH MC TH TC HÀNH CHÍNH SA ĐI, BSUNG LĨNH VỰC GIÁO DC NGH NGHIP THUC THM QUYN GII QUYT CA ỦY BAN NHÂN DÂN TNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 410/TTr-SLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;

- TT.HĐND tỉnh; Ban PC HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử tnh;
- Lưu: VT, P. TCHC, P. KSTTHC, HTh, DL.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐI, BSUNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHNGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

1.

Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh. (BLD-KHA- 286262)

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội: 05 ngày làm việc;

- Hi đồng thẩm định: 05 ngày làm việc;

- Ủy ban nhân dân tỉnh: 10 ngày làm việc.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Khánh Hòa - Số 4 Phan Chu Trinh, P. Xương Huân, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

 

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 1613/QĐ-LĐTBXH ngày 13/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.

Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh. (BLD-KHA- 286264)

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội: 05 ngày làm việc;

- Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày làm việc.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Khánh Hòa - Số 4 Phan Chu Trinh, p. Xương Huân, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

 

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CPngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 1613/QĐ-LĐTBXH ngày 13/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiviệc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

1

BLD-KHA-286263

Thủ tục thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh, phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 về việc công bố danh mục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 1613/QĐ- LĐTBXH ngày 13/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 169/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu169/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2019
Ngày hiệu lực16/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(24/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 169/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 169/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Giáo dục nghề nghiệp Ủy ban tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 169/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Giáo dục nghề nghiệp Ủy ban tỉnh Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu169/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành16/01/2019
        Ngày hiệu lực16/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (24/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 169/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Giáo dục nghề nghiệp Ủy ban tỉnh Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 169/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Giáo dục nghề nghiệp Ủy ban tỉnh Khánh Hòa

            • 16/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực