Quyết định 169/QĐ-UBND

Quyết định 169/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Cà Mau năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 169/QĐ-UBND Chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Cà Mau 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 10 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH CÀ MAU NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tại Tờ trình số 28/TTr-CTIP ngày 06/12/2013, Công văn số 243/CTIP-XTTM ngày 23/12/2013, Công văn số 12/CTIP-XTTM ngày 24/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Cà Mau năm 2014 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chương trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Ngoại giao;
- Cục XTTM - Bộ Công Thương;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh (Th);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Đài PT-TH Cà Mau;
- CVKT (T, K), NV (G);
- Lưu: VT, Ktr02/02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH CÀ MAU NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Phần I

CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015;

2. Quyết định số 2471/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030;

3. Quyết định số 163/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020;

4. Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tỉnh Cà Mau;

5. Quyết định số 1791/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Phần II

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình xúc tiến Thương mại tỉnh Cà Mau năm 2014 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của UBND tỉnh; xuất phát từ yêu cầu thực tế của địa phương, gắn với các Chương trình xúc tiến của khu vực và Quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp giữ vững và phát triển sản xuất, tiếp tục cải thiện và mở rộng mối quan hệ đối tác trong và ngoài nước, nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu, mở rộng thị trường. Chương trình xúc tiến Thương mại năm 2014 bao gồm các nội dung chính sau:

Chương trình I

XÚC TIẾN XUẤT KHẨU

I. MỤC TIÊU

Tiếp tục củng cố mối quan hệ với khách hàng truyền thống, khai thác tốt các thị trường hiện có, chú trọng tìm kiếm khách hàng và thị trường mới; nắm bắt thông tin, nhu cầu của thị trường, tiếp cận công nghệ mới, trau dồi nâng cao kỹ năng kinh doanh; khảo sát học tập kinh nghiệm quản lý, điều hành sản xuất, quản lý chất lượng... ký kết các hợp đồng xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm, góp phần thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2014 của tỉnh là 1,12 tỷ USD.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH

- Tham gia các hội chợ, gặp gỡ, tiếp xúc, đàm phán trực tiếp với khách hàng, đối tác; giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp thông qua các tài liệu, ấn phẩm, băng đĩa...

- Nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến xuất khẩu và phát triển thị trường theo hướng: Giữ vững và củng cố thị trường có tỷ trọng lớn như Mỹ, Nhật; tăng thêm thị phần tại thị trường EU, Canada, Hàn Quốc, Úc, Nga; mở rộng thêm thị trường tại một số nước Đông Âu và Nam Phi.

- Phối hợp với Đại sứ quán, thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và các đơn vị có liên quan để tổ chức các diễn đàn giao thương giữa các doanh nghiệp xuất khẩu Cà Mau với các nhà nhập khẩu, phân phối lớn; kết hợp giữa hoạt động xúc tiến xuất khẩu với quảng bá du lịch và mời gọi đầu tư.

- Khảo sát thực tế các hoạt động mua bán kinh doanh tại các trung tâm thương mại, một số thành phố lớn để học tập kinh nghiệm cho quản lý kinh tế - xã hội.

- Thiết lập quan hệ đối tác, nhất là cộng đồng kiều bào nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và ngoại giao nhân dân.

- Kết hợp hoạt động xúc tiến đầu tư tại nước ngoài, hình thức chủ yếu là: cung cấp thông tin về điều kiện, môi trường đầu tư; chính sách, ưu đãi thu hút đầu tư, các cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi đầu tư.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỤ THỂ

Để đạt mục tiêu, yêu cầu và nội dung nêu trên, đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến xuất khẩu, năm 2014 xây dựng Kế hoạch, nội dung tổ chức các đoàn tham gia diễn đàn, hội chợ và khảo sát thị trường chủ yếu sau:

1. Tham gia Hội chợ thủy sản Boston, kết hợp khảo sát thị trường và xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch tại Hoa Kỳ:

- Thời gian tổ chức: Tháng 3 năm 2014.

- Lãnh đạo tỉnh, sở ngành, huyện, thành phố: 1 - 2 người.

- Đơn vị tổ chức 01 người, dự kiến có 14 doanh nghiệp xuất khẩu tham gia, mỗi doanh nghiệp 02 người.

- Gian hàng thuê: 06 gian tiêu chuẩn (54 m2).

- Hoạt động chính: Xúc tiến xuất khẩu; hoạt động kết hợp: xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch.

2. Tham gia Hội chợ Brussel - Bỉ; kết hợp khảo sát thị trường và xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch tại EU:

- Thời gian tổ chức: Tháng 5 năm 2014.

- Lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện, thành phố: 1 - 2 người.

- Đơn vị tổ chức 01 người; dự kiến có 14 doanh nghiệp xuất khẩu tham gia, mỗi doanh nghiệp 02 người.

- Gian hàng dự kiến thuê: 06 gian tiêu chuẩn (54m2).

- Hoạt động chính: Xúc tiến xuất khẩu; hoạt động kết hợp: xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch.

3. Tham gia Hội chợ Seafood Japan, kết hợp khảo sát thị trường và xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch tại Nhật:

- Thời gian tổ chức: Tháng 8 năm 2014.

- Lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện, thành phố: 1 - 3 người.

- Đơn vị tổ chức 01 người; dự kiến có 10 doanh nghiệp xuất khẩu tham gia, mỗi doanh nghiệp 02 người.

- Gian hàng dự kiến thuê: 05 gian tiêu chuẩn (45m2).

- Hoạt động chính: Xúc tiến xuất khẩu và xúc tiến đầu tư (làm việc với Tập đoàn ITOCHU tại Tokyo, Công ty Aikawa tại Kashiwa, Tập đoàn GIC tại Kanagawa để mời gọi đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Năm Căn); hoạt động kết hợp: quảng bá du lịch.

4. Tham gia Hội chợ Fine Food, kết hợp khảo sát thị trường và xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch tại Úc:

- Thời gian tổ chức: Tháng 9 năm 2014.

- Lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện, thành phố: 1 - 2 người.

- Đơn vị tổ chức 01 người; dự kiến có 06 doanh nghiệp xuất khẩu tham gia, mỗi doanh nghiệp 02 người.

- Gian hàng dự kiến thuê: 03 gian tiêu chuẩn (27m2).

- Hoạt động chính: Xúc tiến xuất khẩu; hoạt động kết hợp: xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch.

5. Tham gia Hội chợ Worldfood Moscow 2014 tại Nga:

- Thời gian tổ chức: Tháng 9 năm 2014.

- Hoạt động chính: Xúc tiến xuất khẩu.

- Không tổ chức đoàn, chỉ bố trí cho các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia, nhưng tối đa 06 doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp 02 người, hỗ trợ theo quy định.

6. Tham gia Hội chợ Nghề cá Trung Quốc lần thứ 19 tại Đại Liên, Trung Quốc.

- Thời gian tổ chức: Tháng 11 năm 2014.

- Lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện, thành phố: 1 - 2 người. Đơn vị tổ chức 01 người; dự kiến có 06 doanh nghiệp xuất khẩu tham gia.

- Gian hàng dự kiến thuê: 02 gian tiêu chuẩn (18m2).

- Hoạt động chính: Xúc tiến xuất khẩu.

7. Tham gia các Hội chợ khác:

Tham gia một số cuộc hội chợ và khảo sát thị trường nước ngoài theo chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và do các hiệp hội ngành hàng, các Bộ, ngành Trung ương và khu vực tổ chức (UBND tỉnh sẽ có chỉ đạo cụ thể).

IV. NGUỒN TÀI CHÍNH

Sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2014 chi:

- Tổ chức, tham gia hội chợ, hội thảo, khảo sát thị trường nước ngoài do tỉnh tổ chức.

- Chi phí cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành, huyện, thành phố và đơn vị tổ chức tham gia hội chợ, hội thảo, khảo sát thị trường nước ngoài do tỉnh tổ chức.

- Hỗ trợ doanh nghiệp: Đối với doanh nghiệp có giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt từ 60 triệu USD trở lên được hỗ trợ: 50% chi phí gian hàng tiêu chuẩn; chi phí vé máy bay, khách sạn cho 02 người/chuyến đi. Đối với doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu từ 5 triệu USD đến dưới 60 triệu USD được hỗ trợ: 50% chi phí gian hàng tiêu chuẩn; chi phí vé máy bay, phòng khách sạn cho 01 người/chuyến đi. Tổng chi phí hỗ trợ gian hàng cho mỗi doanh nghiệp tối đa không quá 3.000 USD/hội chợ.

- Các doanh nghiệp tự tổ chức hoạt động xúc tiến ở nước ngoài hoặc đăng ký tham gia theo chương trình do hiệp hội ngành hàng hoặc theo Chương trình Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xét hỗ trợ cụ thể cho từng trường hợp trên cơ sở tính chất công việc và khả năng ngân sách.

Chương trình II

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC

I. MỤC TIÊU

Kích cầu tiêu dùng nội địa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, gặp gỡ tiếp xúc với các khách hàng, các nhà phân phối tại các hội chợ thương mại, hội chợ quốc tế tổ chức tại Việt Nam; tạo điều kiện cho nhân dân và người tiêu dùng được tiếp cận và mua sắm sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước, góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Tham gia một số hội chợ thương mại, do các hiệp hội, ngành hàng tổ chức; tổ chức hoặc tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ thương mại do các địa phương tổ chức; tổ chức Hội nghị khách hàng; tổ chức Hội chợ tại Cà Mau; phối hợp tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn.

Một số hoạt động chủ yếu:

1. Tổ chức hội chợ Khuyến mại Cà Mau 2014:

+ Thời gian tổ chức: Quý II/2014.

+ Địa điểm: Khu thương mại Cửu Long, TP Cà Mau.

+ Nội dung: thúc đẩy tiêu thụ nội địa, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

+ Đơn vị tổ chức: Trung tâm CTIP phối hợp với một đơn vị có năng lực.

+ Dự kiến có 200 - 250 gian hàng tham gia.

2. Tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế vùng kinh tế trọng điểm khu vực ĐBSCL:

+ Thời gian tổ chức: Quý II/2014.

+ Địa điểm: Tỉnh Kiên Giang.

+ Nội dung: Giới thiệu tiềm năng và cơ hội của tỉnh, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại kết hợp mời gọi đầu tư và quảng bá du lịch.

+ Thành phần tham gia: Trung tâm CTIP và dự kiến có 04 doanh nghiệp tham gia.

+ Gian hàng dự kiến thuê: 04 gian tiêu chuẩn.

3. Tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế thủy sản Việt Nam Vietfish 2014:

+ Thời gian tổ chức: Tháng 8/2014.

+ Địa điểm: Tại thành phố Hồ Chí Minh.

+ Nội dung: Quảng bá thương hiệu, thúc đẩy xuất khẩu, tăng cường tiêu thụ nội địa; kết hợp quảng bá du lịch.

+ Thành phần tham gia: Trung tâm CTIP và dự kiến có 12 doanh nghiệp tham gia.

+ Gian hàng dự kiến thuê: 12 gian tiêu chuẩn (108 m2).

4. Tham gia Hội chợ trong khuôn khổ MDEC 2014:

+ Thời gian tổ chức: Quý IV/2014.

+ Địa điểm: Tỉnh Sóc Trăng.

+ Nội dung: Giới thiệu tiềm năng và cơ hội của tỉnh, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại kết hợp mời gọi đầu tư và quảng bá du lịch.

+ Thành phần tham gia: Trung tâm CTIP và dự kiến có 04 doanh nghiệp tham gia.

+ Gian hàng dự kiến thuê: 04 gian tiêu chuẩn.

5. Tổ chức Hội chợ Tôn vinh hàng Việt - Cà Mau 2014:

+ Thời gian tổ chức: Quý IV/2014.

+ Địa điểm: Khu thương mại Cửu Long, thành phố Cà Mau.

+ Nội dung: Thúc đẩy tiêu thụ nội địa, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

+ Đơn vị tổ chức: Trung tâm CTIP phối hợp với một đơn vị có năng lực.

+ Dự kiến có 200 - 250 gian hàng tham gia.

6. Tổ chức 02 Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn:

- Thời gian: Quý I và quý IV năm 2014.

- Địa điểm: Tại 2 huyện.

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm CTIP phối hợp với một đơn vị có năng lực.

- Số lượng doanh nghiệp dự kiến: 30 - 40 doanh nghiệp/phiên chợ.

* Ngoài ra nếu xét thấy có điều kiện và cần thiết sẽ tổ chức và tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia một số hội chợ do các địa phương tổ chức.

III. NGUỒN TÀI CHÍNH

Đơn vị tổ chức Hội chợ tự cân đối thu chi.

Sử dụng nguồn kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2014 chi:

+ Các cơ quan xúc tiến của các tỉnh bạn tham gia hội chợ tại Cà Mau được hỗ trợ 50% chi phí gian hàng (mỗi đơn vị được hỗ trợ tối đa 2 gian hàng tiêu chuẩn).

+ Hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm thương mại ngoài tỉnh: chi phí thuê 01 gian hàng tiêu chuẩn; chi phí khách sạn cho 02 người/cuộc.

+ Hỗ trợ mỗi phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn 90 triệu đồng.

+ Chi phí gian hàng chung của tỉnh khi tham gia các diễn đàn, các cuộc hội chợ; chi cho các cán bộ quản lý ngành, đơn vị tổ chức tham gia các hoạt động xúc tiến theo mức chi quy định hiện hành.

Chương trình III

XÚC TIẾN TỔNG HỢP TRÊN MẠNG INTERNET

I. MỤC TIÊU

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tổng hợp cả ba lĩnh vực thương mại, du lịch và đầu tư trên các website để thực hiện các hoạt động giới thiệu về doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, du lịch; quảng bá mời gọi đầu tư; khai thác, nắm bắt thông tin kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp; thực hiện các giao dịch qua mạng, kết hợp xúc tiến trên mạng với hoạt động xúc tiến trực tiếp.

II. NỘI DUNG

1. Khai thác Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang website hiện có của các ngành, doanh nghiệp, Trung tâm CTIP và các trang website chuyên ngành, nổi tiếng để thực hiện:

1.1. Cung cấp thông tin:

- Khai thác có chọn lọc các thông tin, cập nhật kịp thời các chính sách, quy định của Nhà nước về lĩnh vực xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư đưa lên website Trung tâm CTIP.

- Thông tin về các doanh nghiệp: hình ảnh hoạt động, quy mô, năng lực sản xuất, máy móc trang thiết bị, quy trình quản lý chất lượng, sản phẩm hàng hóa, thương hiệu và các dịch vụ.

- Giới thiệu các danh lam thắng cảnh du lịch, sản phẩm du lịch của Quốc gia và của tỉnh.

- Đăng tải các thông tin tổng quan về điều kiện tự nhiên, xã hội, môi trường, chính sách, các dự án mời gọi đầu tư của tỉnh.

1.2. Thực hiện trao đổi thông tin, đàm phán online, mua, bán hàng trên mạng và quảng cáo thương mại.

1.3. Liên kết các trang website của doanh nghiệp trong tỉnh với các cổng giao dịch điện tử có uy tín và có chất lượng trong và ngoài nước.

2. Xây dựng kho dữ liệu: Các thông tin cần thiết dạng file, bao gồm các thông tin cơ bản, cần thiết về thị trường, hàng hóa dịch vụ; các điều kiện thương mại, các văn bản pháp luật có liên quan; thông tin về các dự án, hình ảnh, bản đồ các khu công nghiệp; thông tin nhà đất...

3. Nâng cấp và khai thác có hiệu quả trang website  www.camautravel.vn.

3.1. Nâng cấp giao diện, chuyên nghiệp hơn theo nhu cầu thực tế.

3.2. Thiết kế nâng cấp tính năng mobile cho website Trung tâm.

3.3. Tối ưu website để được hiển thị ưu tiên trên Google tạo điều kiện cho nhiều người biết đến.

4. Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử: xây dựng trang website doanh nghiệp, đưa thông tin doanh nghiệp lên website Trung tâm CTIP.

III. NGUỒN KINH PHÍ

Sử dụng nguồn kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2014 để chi:

- Chi nâng cấp và khai thác trang website www.camautravel.vn.

- Chi phí duy trì hoạt động, chi trả nhuận bút, thù lao cho Ban biên tập website Trung tâm CTIP theo Hướng dẫn liên ngành số 02/HDLN-STTTT-STC ngày 19/8/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông - Sở Tài chính.

- Chi cho các nội dung hoạt động xúc tiến trên internet đã nêu tại phần nội dung trên đây.

- Riêng chi phí duy trì hoạt động, xây dựng các trang website mới của doanh nghiệp và các đơn vị do doanh nghiệp và đơn vị tự cân đối.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư chủ trì Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2014.

2. Các cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố.

3. Doanh nghiệp tham gia: Tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

4. Kết hợp lồng ghép giữa xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch và tham quan học tập kinh nghiệm quản lý thông qua các cuộc hội chợ, khảo sát thị trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến và tiết kiệm chi phí.

5. Tăng cường các mối quan hệ với sứ quán, thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và thương vụ, sứ quán nước ngoài tại Việt Nam. Ký kết những hợp đồng, ghi nhớ những công việc phối hợp giữa các bên nhằm từng bước đưa hoạt động xúc tiến có tính chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

6. Trên cơ sở nguồn kinh phí ngân sách được nhà nước phân bổ và nội dung chương trình, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch, Đầu tư phối hợp, hiệp y với Sở Tài chính để phân khai cho các Chương trình cụ thể và triển khai thực hiện.

7. Các hoạt động xúc tiến ngoài Chương trình này, các cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì phải có trách nhiệm lập chương trình và dự toán cho chuyến đi; tổ chức tốt chuyến đi; quản lý thu chi, xử lý thu hồi hàng hóa, tài sản trưng bày tại hội chợ; thanh quyết toán trực tiếp với Sở Tài chính và báo cáo kết quả chuyến đi với UBND tỉnh và đồng gửi Trung tâm CTIP để tổng hợp.

8. Giao Trung tâm CTIP xây dựng kế hoạch cụ thể cho các hoạt động xúc tiến xuất khẩu, kết hợp xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tại nước ngoài; phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán chi tiết từng hoạt động của Chương trình.

9. Để thực hiện chủ trương tiết kiệm chi từ ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 2237/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2014 mức hỗ trợ cho doanh nghiệp sẽ được giảm trừ 30% trên tổng mức được hỗ trợ thực tế. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp tự chi trả.

10. Tham gia các cuộc hội chợ (kể cả trong nước và ngoài nước) phải tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm hoặc giới thiệu, quảng bá sản phẩm bằng các hình thức khác... (có thể tổ chức gian hàng chung cho doanh nghiệp của tỉnh hoặc từng doanh nghiệp tổ chức gian hàng riêng). Đây là điều kiện để xem xét, hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp.

Trên đây là Chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Cà Mau năm 2014; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 169/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu169/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2014
Ngày hiệu lực10/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 169/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 169/QĐ-UBND Chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Cà Mau 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 169/QĐ-UBND Chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Cà Mau 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu169/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýDương Tiến Dũng
        Ngày ban hành10/02/2014
        Ngày hiệu lực10/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 169/QĐ-UBND Chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Cà Mau 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 169/QĐ-UBND Chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Cà Mau 2014

            • 10/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực