Quyết định 1690/QĐ-UBND

Quyết định 1690/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1690/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đường bộ Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1690/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 21 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 62/TTr-SGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc t
nh;
- UBND các huyện, tx, tp;
- CVP, PVP KT;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTT
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

STT

(1)

Tên thủ tục hành chính

(2)

Thời gian giải quyết (ngày)

(3)

Trình tự các bước thực hiện (ngày làm việc)

(4)

TTHC được công b tại Quyết định của Ch tịch UBND tỉnh

(3A)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ)

(3B)

Cơ quan chuyên môn

(Bước 2: Giải quyết hồ sơ)

(3C)

Lãnh đạo S

(Bước 3: Ký duyệt)

(3D)

Cơ quan chuyên môn

(Bước 4: Vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công)

1

Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

10 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý vận tải: 08 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 01 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 06 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 01 ngày.

01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 26/4/2019

2

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

08 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý vận tải: 06 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 01 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 04 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 01 ngày.

01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 26/4/2019

3

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

03 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý vận tải: 1,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 02 giờ;

2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 02 giờ.

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 26/4/2019

4

Cấp giấy phép xe tập lái

01 ngày

1,5 giờ

Phòng Quản lý vận tải: 04 giờ, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 01 giờ;

2. Chuyên viên giải quyết: 02 giờ;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 01 giờ.

01 giờ

1,5 giờ

Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 26/4/2019

5

Cấp lại giấy phép xe tập lái

03 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý vận tải: 1,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 02 giờ;

2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 02 giờ.

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 26/4/2019

6

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

03 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý vận tải: 1,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 02 giờ;

2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 02 giờ.

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 26/4/2019

7

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

03 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý vận tải: 1,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 02 giờ;

2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 02 giờ.

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 26/4/2019

8

Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

10 ngày (trường hợp trung tâm sát hạch lái xe có thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, slượng xe cơ giới sử dụng sát hạch)

1/2 ngày

Phòng Quản lý vận tải: 08 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 01 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 06 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 01 ngày.

01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 26/4/2019

9

Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

05 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý vận tải: 03 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 02 giờ;

2. Chuyên viên giải quyết: 2,5 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 02 ngày.

01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 26/4/2019

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1690/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1690/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2019
Ngày hiệu lực21/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1690/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1690/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đường bộ Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1690/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đường bộ Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1690/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành21/05/2019
        Ngày hiệu lực21/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1690/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đường bộ Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1690/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đường bộ Bình Định

            • 21/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực