Quyết định 1691/QĐ-UBND

Quyết định 1691/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung giá dịch vụ hỗ trợ sinh sản tại bệnh viện A Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 1691/QĐ-UBND 2019 bổ sung giá dịch vụ hỗ trợ sinh sản tại bệnh viện A Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1691/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG GIÁ DỊCH VỤ HỖ TRỢ SINH SẢN TẠI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điu của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một s điu của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đi với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dn thực hiện Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đi, b sung một s điu của Thông tư s 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dn thực hiện Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phn vn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3064/QĐ-BYT ngày 22/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế v việc phê duyệt Dự án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương giai đoạn 2013-2015;

Căn cứ Quyết định số 1905/QĐ-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế v việc công nhận Khoa Hỗ trợ sinh sản thuộc Bệnh viện A Thái Nguyên đủ điu kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ng nghiệm;

Căn cứ Công văn số 1608/BYT-KH-TC ngày 27/3/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu;

Căn cứ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước v giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2091/TTr-STC ngày 07/6/2019 (kèm theo Biên bản họp liên ngành gm: Sở Tài chính, Sở Y tế, Bệnh viện A Thái Nguyên lập ngày 22/5/2019),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung giá 11 dịch vụ hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện A Thái Nguyên, cụ thể như sau:

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Mức giá trên là giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, được áp dụng cho bệnh nhân có nguyện vọng tự nguyện (không thanh toán bằng Quỹ Bảo hiểm y tế) và được áp dụng đối với tài sản do đơn vị đầu tư xây dựng có nguồn gốc hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Trường hợp sử dụng tài sản do nhà nước đầu tư xây dựng mà chưa sử dụng hết công suất, yêu cầu Bệnh viện A lập Đán báo cáo cấp có thm quyền quyết định cụ thể việc sử dụng tài sản công vào mục đích khám, chữa bệnh theo yêu cầu theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc thực hiện các dịch vụ nêu trên đảm bảo không ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ được giao của Bệnh viện A.

Điều 2. Chứng từ thu, quản lý và sử dụng nguồn thu

1. Nguồn thu từ giá dịch vụ hỗ trợ sinh sản là doanh thu của đơn vị, đơn vị được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bệnh viện A có trách nhiệm phối hp với cơ quan Thuế để phát hành hóa đơn hoặc chứng từ thu cho phù hp với quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2. Chi phí khấu hao tài sản cố định, nhà cửa (máy móc thiết bị và cơ shạ tầng là nhà cửa):

a) Trường hp tài sản cố định được đầu tư, mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước: Số tiền trích khấu hao tài sn cố định, Bệnh viện A được bổ sung Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

b) Trường hp tài sản cố định được đầu tư, mua sắm từ nguồn vốn huy động hợp pháp khác: Số tiền trích khấu hao tài sản cố định, Bệnh viện A được dùng để trả nợ; số còn lại bổ sung Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

3. Hằng năm, Bệnh viện A có trách nhiệm tổng hp báo cáo kết quả thu, chi và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước từ dịch vụ hỗ trợ sinh sản gửi Sở Y tế, Sở Tài chính để kiểm tra, giám sát thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện A, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT, KGVX.

Trinhnq/QĐ.T6/08b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

PHỤ LỤC

GIÁ DỊCH VỤ HỖ TRỢ SINH SẢN TẠI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Q
uyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 ca UBND tỉnh Thái Nguyên)

 

STT

Tên dịch v

Đơn vị tính

Đơn giá

Ghi chú

1

Giảm đau sau mổ bằng tê ngoài màng cứng liên tục 72 giờ

Đồng/ca

2.180.000

 

2

Giảm đau sau mổ bằng đường tĩnh mạch liên tục 72 giờ

Đồng/ca

2.200.000

 

3

Khám tư vấn thai nghén theo yêu cầu (không kể xét nghiệm, X-Quang)

Đồng/ca

258.000

 

4

Khám tiền hôn nhân theo yêu cầu (không kể xét nghiệm, X-Quang)

Đồng/ca

218.000

 

5

Khám nam học theo yêu cầu (không kể xét nghiệm, X-Quang)

Đồng/ca

200.000

 

6

Khám sơ sinh theo yêu cầu (không kể xét nghiệm, X-Quang)

Đồng/ca

170.000

 

7

Định lượng AMH

Đồng/ca

876.000

 

8

Kỹ thuật nuôi phôi ngày 5

Đồng/ca

2.360.000

 

9

Kỹ thuật cho AOA

Đồng/ca

1.797.000

 

10

Kỹ thuật sinh thiết phôi ngày 3

Đồng/ca

6.746.000

 

11

Kỹ thuật sinh thiết phôi ngày 5

Đồng/ca

4.530.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1691/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1691/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/06/2019
Ngày hiệu lực 19/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1691/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1691/QĐ-UBND 2019 bổ sung giá dịch vụ hỗ trợ sinh sản tại bệnh viện A Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1691/QĐ-UBND 2019 bổ sung giá dịch vụ hỗ trợ sinh sản tại bệnh viện A Thái Nguyên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1691/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Nguyên
Người ký Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành 19/06/2019
Ngày hiệu lực 19/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1691/QĐ-UBND 2019 bổ sung giá dịch vụ hỗ trợ sinh sản tại bệnh viện A Thái Nguyên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1691/QĐ-UBND 2019 bổ sung giá dịch vụ hỗ trợ sinh sản tại bệnh viện A Thái Nguyên

  • 19/06/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/06/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực