Quyết định 1691/QĐ-UBND

Quyết định 1691/QĐ-UBND năm 2016 về phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Quyết định 1691/QĐ-UBND phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 2016 2021


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1691/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU NHIỆM KỲ 2016 - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1339/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc xác nhận kết quả bầu các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại T trình số 330/TTr-SNV ngày 19/7/2016 và thảo luận của tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 02/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1.1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải:

- Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành toàn bộ công việc chung của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, nội chính, đối ngoại, quy hoạch, kế hoạch kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư xây dựng chung của tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Trưởng các Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng:

+ Ban Chỉ đạo cải cách hành chính;

+ Ban An toàn giao thông tỉnh;

+ Ban Chỉ đo biển Đông - Hải đảo;

+ Ban Chỉ đạo phát triển bền vững;

+ Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

+ Ban Chỉ đạo Hội nhập Quốc tế tỉnh;

+ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau;

+ Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố - bạo loạn - biểu tình trái pháp luật và khẩn nguy hàng không;

+ Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh;

+ Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh.

Giữ mối quan hệ làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và Ban lãnh đạo các Đoàn thể cấp tỉnh.

1.2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Lâm Văn Bi:

- Phụ trách lĩnh vực: Kinh tế, tài chính - ngân sách, công thương, đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách, bồi thường GPMB, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thi hành án dân sự.

- Trực tiếp phụ trách một số sở, ngành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Cà Mau, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban QLDA công trình xây dựng, Ban QLDA xây dựng công trình giao thông, các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

- Trưởng các Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng, Tổ trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công:

+ Ban Chỉ đạo thực hiện đầu tư các công trình, dự án lớn và trọng điểm;

+ Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự;

+ Ban Chỉ đạo dự án cấp điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2014-2020;

+ Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện tỉnh Cà Mau;

+ Ban Chỉ đạo bảo vệ công trình lưới điện cao áp tỉnh;

+ Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Cà Mau (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389/CM);

+ Ban Chỉ đạo xây dựng các tuyến đường ô tô về trung tâm xã và các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh;

+ Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Cà Mau;

+ Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh;

+ Ban Chỉ đạo chính sách về nhà ở, đất ở và thị trường bất động sản;

+ Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau;

+ Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau;

+ Hội đồng kiểm kê, bàn giao vàng bạc, ngoại tệ Nhà nước tỉnh Cà Mau;

+ Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Cà Mau;

+ Hội đồng định giá đất cụ thể;

+ Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn;

+ Tổ điều phối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Vùng ĐBSCL tỉnh Cà Mau;

+ Tổ công tác liên ngành giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

+ Tổ công tác xử lý tất toán dự án hoàn thành và dự án đình hoãn.

1.3. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hồng Quân:

- Phụ trách lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; đào tạo nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe nhân dân; văn hóa, thể thao và du lịch; thi đua - khen thưởng; tôn giáo, dân tộc; ngoại vụ và đối ngoại nhân dân; giúp Chủ tịch theo dõi cải cách hành chính; đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách các sở, ngành: Sở Tư pháp; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ, Trường Chính trị tỉnh; các Trường chuyên nghiệp; Ban Dân tộc; Ban Tôn giáo; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị, các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

- Trưởng các Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công:

+ Ban Chỉ đạo đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở;

+ Ban Chỉ đạo thực hiện Đán tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 của tỉnh Cà Mau;

+ Ban Chỉ đạo liên ngành về công tác phi chính phủ nước ngoài;

+ Ban Chỉ đạo thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 -2020;

+ Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày lễ lớn;

+ Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

+ Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Cà Mau;

+ Ban Chỉ đạo theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

+ Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh;

+ Ban Chỉ đạo kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên;

+ Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau;

+ Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc của tỉnh;

+ Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân;

+ Ban Chỉ đạo Đán thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2014-2015 và đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

+ Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Cà Mau;

+ Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Cà Mau;

+ Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân;

+ Ban Chỉ đạo thực hiện chiến lược phòng, chống bệnh lao;

+ Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy”;

+ Ban Chỉ đạo chống mù lòa tỉnh Cà Mau;

+ Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 135 của Chính phủ;

+ Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng;

+ Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Hội đồng lương tỉnh Cà Mau;

+ Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh;

+ Hội đồng Đào tạo nhân lực thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2020.

1.4. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thân Đức Hưởng:

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách trực tiếp lĩnh vực: Thông tin và truyền thông, dân vận; tái cấu trúc nền kinh tế của tỉnh; dạy nghề; lao động - thương binh, xã hội và việc làm; nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ; phát triển công nghệ thông tin; chính sách người có công; công tác hội, đoàn thể; đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách; Diễn đàn MDEC.

- Trực tiếp phụ trách: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo ảnh Đất Mũi; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các Hội chính trị - xã hội, Hội nghề nghiệp; các cơ quan, đơn vị ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học công nghệ.

- Trưởng các Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng:

+ Ban Chỉ đạo Đán “đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

+ Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin;

+ Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ đa dạng sinh học;

+ Ban Chỉ đạo nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp;

+ Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Cà Mau;

+ Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 290/QĐ-TTg;

+ Ban Chỉ đạo Đán phát triển nghề công tác xã hội (giai đoạn 2016-2020);

+ Ban Chỉ đạo công tác phối hợp Dân vận, Mặt trận và Đoàn thể;

+ Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Cà Mau về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

+ Ban Chỉ đạo hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

+ Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động tỉnh Cà Mau;

+ Ban Công tác người cao tuổi;

+ Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội;

+ Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ;

+ Ban Quản lý Chương trình quốc gia về ATLĐ, VSLĐ;

+ Ban Điều hành Đề án chính quyền điện tử;

+ Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế;

+ Ban Quản lý Quỹ Đn ơn đáp nghĩa tỉnh;

+ Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện;

+ Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em tỉnh Cà Mau:

+ Hội đồng Trọng tài lao động;

+ Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau;

+ Hội đồng xét chọn trí thức đầu ngành lĩnh vực khoa học công nghệ.

1.5. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Sử:

- Phụ trách lĩnh vực ngư - nông - lâm nghiệp và tài nguyên - môi trường.

- Trực tiếp phụ trách một số sở, ngành, đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Liên minh Hợp tác xã, Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển, Ban Quản lý dự án nông nghiệp PTNT, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh hạ.

- Trưởng các Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công phụ trách như:

+ Ban Chỉ đạo kiểm tra quản lý chất lượng nguyên liệu thủy sản và hóa chất kháng sinh bị cấm trong hoạt động thủy sản của tỉnh;

+ Trưởng Ban Chỉ đạo CRSD Cà Mau;

+ Ban Chỉ đạo Đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

+ Ban Quản lý khu sinh quyển Mũi Cà Mau;

+ Ban Chỉ đạo phòng, chng dịch bệnh động vật cấp tỉnh;

+ Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau;

+ Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

+ Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về phòng, chống cháy nổ;

+ Thành viên Ủy ban sông Mekong;

+ Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 -2020;

+ Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp;

+ Ban Chỉ đạo thực hiện Đán nâng cao chất lượng tôm giống trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

+ Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn li thủy sản;

+ Ban Chỉ đạo dự án bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau (ICPMR Cà Mau);

+ Ban Chỉ đạo lồng ghép sự thích ứng biến đổi khí hậu vào việc lập kế hoạch quản lý vùng ven biển tỉnh Cà Mau;

+ Ban Điều hành Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

+ Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg (xã đảo);

+ Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng (Redd+);

+ Ban Chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường tỉnh Cà Mau;

Ngoài nhiệm vụ được phân công trên, các đồng chí Phó Chủ tịch còn thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao khi có yêu cầu theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

2.1. Ông Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Công an tỉnh.

2.2. Ông Trương Dũng Tiến, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

2.3. Ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, phụ trách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, là người phát ngôn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.4. Ông Mai Hữu Chinh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2.5. Ông Lê Minh Ý, Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ.

2.6. Ông Lê Thanh Triều, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2.7. Ông Nguyễn Văn Đô, Giám đốc Sở Công Thương, phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương.

2.8. Ông Trịnh Văn Lên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.9. Ông Dương Hoài Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải.

2.10. Bà Trương Linh Phượng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.11. Ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.12. Ông Huỳnh Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế, phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế.

2.13. Ông Nguyễn Thanh Reo, Giám đốc Sở Tư pháp, phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp.

2.14. Ông Đoàn Quốc Khởi, Giám đốc Sở Tài chính, phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính.

2.15. Ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.16. Ông Võ Quốc Việt, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông.

2.17. Bà Lưu Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ.

2.18. Ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng, phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng.

2.19. Ông Nguyễn Thanh Điền, Giám đốc Sở Ngoại vụ, phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ.

2.20. Ông Huỳnh Quốc Hoàng, Chánh Thanh tra tỉnh, phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh.

2.21. Ông Triệu Quang Lợi, Trưởng Ban Dân tộc, phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc.

Các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo phân công nêu trên còn có trách nhiệm giải quyết các công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh khi được yêu cầu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường
trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- VP Tỉnh ủy và các Ban Đảng;
- UBMTTQVN và các đoàn thể cấp tỉnh;
- VKSND t
nh, TAND tnh;
- CVP, các PVP
UBND tnh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Chuyên viên khối NC-TH;
- Lưu: VT. Tr 39/9.

TM. Y BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1691/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1691/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2016
Ngày hiệu lực30/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1691/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1691/QĐ-UBND phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 2016 2021


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1691/QĐ-UBND phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 2016 2021
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1691/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành30/09/2016
        Ngày hiệu lực30/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1691/QĐ-UBND phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 2016 2021

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1691/QĐ-UBND phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 2016 2021

         • 30/09/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/09/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực