Quyết định 1692/QĐ-BKHCN

Quyết định 1692/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1692/QĐ-BKHCN 2015 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1692/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư;

Theo kiến nghị của các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tổ chức thông báo nội dung nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.

Giao Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp và các Vụ chuyên ngành liên quan tổ chức các Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá các hồ sơ nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Các Ông/Bà Vụ trưởng Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ Quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VĐG;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 1692/QĐ-BKHCN ngày 02 tháng 07 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên nhiệm vụ NĐT

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

1

Áp dụng công nghệ viễn thám và GIS trong giám sát canh tác lúa và đảm bảo an ninh lương thực, khu vực nghiên cứu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

1. Phát triển các phương pháp ứng dụng Viễn thám với tư liệu ảnh MODIS và Centinel giám sát tiến độ gieo trồng và năng suất lúa từ năm 2015 đến 2017, phục vụ cho mục tiêu an ninh lương thực.

2. Phát triển phương pháp cảnh báo sớm về bệnh dịch hại lúa do côn trùng và bệnh lúa, đồng thời ước tính năng suất lúa và sản lượng lúa khi bị dịch hại tấn công.

1. Mô hình kết hợp sử dụng các loại ảnh viễn thám (MODIS, Centinel và ảnh vệ tinh của Đài Loan), GIS với viễn thám mặt đất (đo phổ và các quan trắc tự động mặt đất) để dự báo năng suất lúa và sâu bệnh hại lúa khu vực ĐBSCL giai đoạn 2013-2015, phục vụ mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực.

2. Cơ sở dữ liệu chuẩn hóa phục vụ cho nội dung nghiên cứu cho khu vực đồng bằng SCL.

3. Bộ phần mềm gồm các chức năng sau:

- Thuật toán theo dõi tiến độ gieo sạ;

- Thuật toán để giám sát các hoạt động nông nghiệp ngoài đồng và cập nhật thông tin các khu vực gieo trồng lúa;

- Thuật toán theo dõi về năng suất lúa và sản lượng lúa;

- Thuật toán về giám sát côn trùng và các dịch bệnh hại lúa.

4. Trang WebGIS quản lý dữ liệu và cung cấp các thông tin có liên quan tới nội dung đề tài trên mạng diện rộng.

5. Xuất bản 01 sách chuyên khảo.

6. Bài báo: 02 bài đăng trên tạp chí quốc tế ISI và 04 bài đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

7. Đào tạo: 04 thạc sĩ và 01 hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh.

Tuyển chọn

Nhiệm vụ Nghị định thư hợp tác với Đài Loan

2

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sâu và chuyển động hiện đại vỏ Trái đất miền Bắc Việt Nam bằng số liệu địa chấn dải rộng và hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu liên tục

1. Xác định mô hình cấu trúc vỏ trái đất theo số liệu địa chấn dải rộng.

2. Xác định được cơ cấu chấn tiêu các động đất mạnh.

3. Mô hình chuyển động hiện đại vỏ trái đất vùng Tây Bắc Việt Nam (dọc đứt gãy Lai Châu, Sơn La).

1. Mạng trạm thu thập số liệu động đất và CPS tại đới đứt gãy Sông Hồng

2. Sơ đồ và các mặt cắt cấu trúc vận tốc sóng P và sóng S vỏ trái đất và thạch quyển theo số liệu địa chấn dải rộng cho miền Bắc Việt Nam.

3. Cơ cấu chấn tiêu các động đất có độ lớn magnitude lớn hơn.

4. Sơ đồ chuyển động hiện đại vỏ trái đất vùng Tây Bắc và đới đứt gãy sông Hồng Việt Nam có độ chính xác 1mm/năm.

5. Cơ sở dữ liệu tổng hợp số liệu địa chấn, GPS, kết quả và báo cáo đề tài trên nên công nghệ GIS.

6. Báo cáo tổng hợp.

7. Đăng báo: 1 bài báo quốc tế ISI và 02 bài trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

8. Đào tạo: 01 thạc sỹ.

Tuyển chọn

Nhiệm vụ Nghị định thư hợp tác với Đài Loan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1692/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1692/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2015
Ngày hiệu lực02/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1692/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1692/QĐ-BKHCN 2015 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1692/QĐ-BKHCN 2015 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1692/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Khánh
        Ngày ban hành02/07/2015
        Ngày hiệu lực02/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1692/QĐ-BKHCN 2015 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1692/QĐ-BKHCN 2015 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ

            • 02/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực