Quyết định 1693/QĐ-TTg

Quyết định 1693/QĐ-TTg năm 2007 thành lập ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1693/QĐ-TTg thành lập ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Tỉnh Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 381/QĐ-TTg 2015 thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 24/03/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1693/QĐ-TTg thành lập ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Tỉnh Hà Tĩnh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1693/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO, TỈNH HÀ TĨNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại tờ trình   số 264/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 3567/TTr-BNV ngày 12 tháng 12 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Về thành lập và quy định vị trí, chức năng của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh

1. Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý).

2. Ban Quản lý là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; có chức năng quản lý đầu tư, xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh theo Quy chế hoạt động, quy hoạch, kế hoạch và tiến độ thực hiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở làm việc và con dấu hình Quốc huy; là đầu mối kế hoạch ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh; được cân đối riêng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương; kinh phí hoạt động của Ban Quản lý do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý

Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại:

1. Điều 81 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

2. Điều 29 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

3. Các văn bản pháp luật khác có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Ban Quản lý có Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm, miễn nhiệm; không quá 03 Phó Trưởng ban và một số ủy viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý;

b) Ban Quản lý có bộ máy giúp việc, gồm: văn phòng, các phòng chuyên môn;

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Hà Tĩnh trong từng giai đoạn cụ thể, Trưởng ban Ban Quản lý trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quyết định theo thẩm quyền về tổ chức bộ máy của Ban Quản lý.

2. Biên chế:

a) Biên chế của Ban Quản lý gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban chuyên trách và biên chế của văn phòng, các phòng chuyên môn thuộc biên chế quản lý nhà nước;

b) Biên chế của Ban Quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quyết định theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp và cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

3. Trưởng ban Ban Quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2007.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế của khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh,thành phố trực thuộc TW;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL Khu kinh tế cửu khẩu QT Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB (05b). Hà 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1693/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1693/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực20/12/2007
Ngày công báo01/01/2008
Số công báoTừ số 1 đến số 2
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1693/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1693/QĐ-TTg thành lập ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1693/QĐ-TTg thành lập ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1693/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực20/12/2007
        Ngày công báo01/01/2008
        Số công báoTừ số 1 đến số 2
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1693/QĐ-TTg thành lập ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Tỉnh Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1693/QĐ-TTg thành lập ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Tỉnh Hà Tĩnh