Quyết định 1694/QĐ-UBND

Quyết định 1694/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 1694/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Long 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1694/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 108/TTr-SGTVT ngày 04/11/2014 và công văn số 973/STP-KSTTHC ngày 29/10/2014 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ 04 (bốn) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC, Bộ Tư Pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Phòng
TH, KTN;
- Lưu: VT, 1.22.05.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Kèm theo Quyết định số 1694/QĐ-UBND, ngày 11/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố TTHC

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Đường bộ

1

018607

Cấp giấy phép thi công  công trình.

Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 30/6/2009

- Do các căn cứ pháp lý có quy định TTHC trước đây áp dụng  ban hành hết hiệu lực:

+ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 5/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

+ Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 7/11/2005 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 5/11/2004 của Chính phủ quy định về quản ký và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

+ Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 9/01/2006 của Bộ Giao thông vận tải về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

II. Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa

2

019127

Cấp mới giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (đối với bến khách ngang sông)

Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 30/6/2009

- Do các căn cứ pháp lý có quy định TTHC trước đây áp dụng  ban hành hết hiệu lực:

- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 7/11/ 2005 của Bộ GTVT ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.

- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa.

3

070430

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (đối với bến khách ngang sông)

Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 30/6/2009

- Do các căn cứ pháp lý có quy định TTHC trước đây áp dụng  ban hành hết hiệu lực:

- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 7/11/ 2005 của Bộ GTVT ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.

- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa.

4

016788

Cấp phép hoạt động bến thuỷ nội địa đối với bến hàng hoá, bến hành khách

Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 30/6/2009

- Do các căn cứ pháp lý có quy định TTHC trước đây áp dụng  ban hành hết hiệu lực:

- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 7/11/ 2005 của Bộ GTVT ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.

- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1694/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1694/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2014
Ngày hiệu lực11/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1694/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1694/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Long 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1694/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Long 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1694/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành11/11/2014
        Ngày hiệu lực11/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1694/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Long 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1694/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Long 2014

            • 11/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực