Quyết định 1696/QĐ-UBND

Quyết định 1696/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 1696/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 152/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính tài nguyên cấp tỉnh huyện xã Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 22/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1696/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1696/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục kiểm soát TTHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Website Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Thủ tục hành chính

Ghi chú

1

Cấp giấy phép thăm dò khoáng

Trang 4 - Trang 17

2

Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

Trang 18 - Trang 37

3

Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

Trang 38 - Trang 55

4

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Trang 56 - Trang 74

5

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

Trang 75 - Trang 100

6

Cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Trang 101 - Trang 108

7

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

Trang 109 - Trang 117

8

Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

Trang 118 - Trang 132

9

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Trang 133 - Trang 141

10

Điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản

Trang 142 - Trang 146

11

Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Trang 147 - Trang 152

12

Cấp gia hạn giấy phép tận thu khoáng sản

Trang 153 - Trang 161

13

Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Trang 162 - Trang 175

14

Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

Trang 176 - Trang 182

15

Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình

Trang 183 - Trang 187

16

Đăng ký thu hồi cát, sỏi trong quá trình thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch

Trang 188 - Trang 193

17

Đóng cửa mỏ khoáng sản

Trang 194 - Trang 209

18

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

Trang 210 - Trang 217

19

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Trang 218 - Trang 225

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1696/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1696/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2017
Ngày hiệu lực13/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/01/2019
Cập nhật7 tháng trước
(09/03/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1696/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1696/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1696/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1696/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành03/08/2017
       Ngày hiệu lực13/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/01/2019
       Cập nhật7 tháng trước
       (09/03/2019)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1696/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản Lâm Đồng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1696/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản Lâm Đồng