Quyết định 1698/QĐ-UBND

Quyết định 1698/QĐ-UBND năm 2013 về danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

Quyết định 1698/QĐ-UBND 2013 danh mục thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Bắc Giang đã được thay thế bởi Quyết định 2042/QĐ-UBND thời hạn thủ tục hành chính cơ chế một cửa liên thông sở giáo dục đào tạo Bắc Giang và được áp dụng kể từ ngày 10/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1698/QĐ-UBND 2013 danh mục thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1698/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 303/TTr-SNV ngày 24/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Giáo dục và Đào tạo (Kèm theo danh mục thủ tục hành chính và thời gian giải quyết).

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trách nhiệm của các bộ phận có liên quan trong thực hiện cơ chế một cửa; trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành danh mục, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

QUY ĐỊNH

DANH MỤC, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Lĩnh vực/Các công việc cụ thể

Phạm vi

Thời gian giải quyết

Mức phí, lệ phí (đồng )

Ghi chú

Một cửa

Một cửa liên thông

Trong ngày

Hẹn ngày

(ngày làm việc)

Theo quy định

Chưa có quy định

I

Giáo dục và Đào tạo

1

Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác... theo chương trình giáo dục thường xuyên.

X

 

 

20

Không

 

 

2

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

 

X

 

30

Không

 

- Sở GD&ĐT thẩm định: 20 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 10 ngày.

3

Công nhận danh hiệu thư viện trường học

X

 

 

15

Không

 

 

4

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia

 

X

 

30

Không

 

- Sở GD&ĐT thẩm định: 20 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 10 ngày.

5

Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia

 

X

 

30

Không

 

- Sở GD&ĐT thẩm định: 20 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 10 ngày.

6

Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường phổ thông – Đối với Sở GD&ĐT

X

 

 

20

Không

 

 

7

Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non - Đối với Sở GD&ĐT

 

X

 

20

Không

 

- Sở GD&ĐT thẩm định: 15 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 05 ngày.

8

Thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, thành phố

 

X

 

30

Không

 

- Sở GD&ĐT thẩm định: 20 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 10 ngày.

9

Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học

 

X

 

15

Không

 

- Sở GD&ĐT thẩm định: 10 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 05 ngày.

10

Thành lập trường trung học phổ thông

 

X

 

40

Không

 

- Sở GD&ĐT thẩm định: 30 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 10 ngày.

11

Thuyên chuyển giáo viên từ các tỉnh khác về

 

X

 

30

Không

 

- Sở GD&ĐT thẩm định: 10 ngày;

- Sở Nội vụ thẩm định trình: 10 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 10 ngày.

12

Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

 

X

 

20

Không

 

- Sở GD&ĐT thẩm định: 08 ngày;

- Sở Nội vụ thẩm định trình: 07 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 05 ngày.

13

Giải thể trường trung học phổ thông

 

X

 

20

Không

 

- Sở GD&ĐT thẩm định: 08 ngày;

- Sở Nội vụ thẩm định trình: 07 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 05 ngày.

14

Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông.

 

X

 

30

Không

 

- Sở GD&ĐT thẩm định: 20 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 10 ngày.

15

Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông

X

 

 

03

Không

 

 

16

Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường

X

 

 

10

Không

 

 

17

Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

X

 

 

10

Không

 

 

18

Phê duyệt Đề án liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp có yếu tố nước ngoài

X

 

 

35

Không

 

 

19

Gia hạn Đề án liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp có yếu tố nước ngoài

X

 

 

15

Không

 

 

20

Thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp học trung học phổ thông) có yếu tố nước ngoài (trừ các cơ sở thuộc thẩm quyền Bộ GD&ĐT cấp)

 

X

 

60

Không

 

- Sở GD&ĐT thẩm định: 45 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 15 ngày.

21

Mở phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

 

X

 

50

Không

 

- Sở GD&ĐT thẩm định: 35 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 15 ngày.

22

Cấp phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngẳn hạn và phân hiệu của những cơ sở này; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp học trung học phổ thông) có yếu tố nước ngoài; cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế liên Chính phủ đề nghị cho phép thành lập; trường trung cấp chuyên nghiệp và phân hiệu của những cơ sở này;

X

 

 

32

Không

 

 

23

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

 

X

 

30

Không

 

- Sở GD&ĐT thẩm định: 20 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 10 ngày.

24

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

X

 

 

10

Không

 

 

25

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

 

X

 

35

Không

 

- Sở GD&ĐT thẩm định: 25 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 10 ngày.

26

Sáp nhập, chia, tách và thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

 

X

 

35

Không

 

- Sở GD&ĐT thẩm định: 25 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 10 ngày.

27

Cấp phép hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

X

 

 

25

Không

 

 

28

Cấp phép hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp

X

 

 

25

Không

 

 

29

Thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp

 

X

 

35

Không

 

- Sở GD&ĐT thẩm định: 25 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 10 ngày.

II

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

1

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông từ sổ gốc

X

 

X

 

3.000/1 bản

 

Không quá 03 ngày đối với trường hợp yêu cầu qua bưu điện.

2

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do nước ngoài cấp

X

 

 

15

Không

 

 

3

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học phổ thông

X

 

 

05

3.000/1 bản

 

 

III

Quy chế thi và tuyển sinh

1

Đăng ký ưu tiên xét tuyển đại học, cao đẳng

X

 

 

30

15.000/thí sinh

 

 

2

Thi, cấp Chứng chỉ nghề phổ thông

X

 

 

10

Không

 

 

3

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

X

 

 

15

8.000/môn

 

 

4

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

X

 

X

 

Không

 

 

5

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học phổ thông

X

 

 

03

Không

 

 

6

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học phổ thông

X

 

 

03

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1698/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1698/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2013
Ngày hiệu lực06/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1698/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1698/QĐ-UBND 2013 danh mục thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1698/QĐ-UBND 2013 danh mục thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1698/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành06/11/2013
        Ngày hiệu lực06/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2015
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1698/QĐ-UBND 2013 danh mục thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1698/QĐ-UBND 2013 danh mục thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Bắc Giang