Quyết định 1698/QĐ-UBND

Quyết định 1698/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch bố trí ổn định dân cư xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1698/QĐ-UBND 2014 ổn định dân cư xã biên giới Việt Nam Campuchia Bình Phước 2013-2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1698/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 06 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ CÁC XÃ BIÊN GIỚI VIỆT NAM - CAMPUCHIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2013-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 10/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013- 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 1776/QĐ-TTg Chương trình bố trí dân cư">03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020”;

Thực hiện Công văn số 3405/BNN-KTHT ngày 21/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 10/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 134/TTr-SNN ngày 22/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020, với những nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, đối tượng, cơ quan quản lý quy hoạch

- Tên quy hoạch: Bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020.

- Phạm vi vùng quy hoạch: Tại 15 xã biên giới thuộc 3 huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Đối tượng quy hoạch

+ Hộ dân sinh sống còn rải rác trong vùng có nguy cơ lũ quét, ngập lụt.

+ Hộ dân sinh sống trong khu vực vành đai biên giới, phòng thủ của quốc phòng.

+ Hộ dân đặc biệt khó khăn, thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt.

+ Hộ dân di cư tự do đến có đời sống gặp nhiều khó khăn.

2. Quan điểm và mục tiêu của quy hoạch

2.1. Quan điểm

- Di dời, bố trí điểm dân cư mới phải phù hợp với quy mô của từng điểm dân cư tùy theo đặc điểm tự nhiên, lợi thế về vị trí địa lý, hạn chế các điểm dân cư phân tán.

- Ổn định dân cư tại chỗ và xen ghép nội bộ các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước, đảm bảo nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa bố trí ổn định dân cư theo tiêu chí Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng, giữa yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

2.2. Mục tiêu

- Di dời 873 người (194 hộ) hình thành 3 điểm dân cư mới tập trung

- Ổn định dân cư tại chỗ và xen ghép cho 8.875 người (1.972 hộ), thông qua hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng theo tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Đến năm 2020, cơ bản di dời, bố trí điểm dân cư mới, ổn định dân cư tại chỗ và xen ghép, thông qua chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 15 xã biên giới Việt Nam-Campuchia của tỉnh. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của vùng tăng cường các nguồn lực đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện nâng cao đời sống cho cộng đồng dân cư, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và tình hữu nghị láng giềng giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia.

- Thực hiện quy hoạch bố trí, ổn định dân cư thông qua xây dựng các nhóm dự án gồm:

a) Nhóm dự án ổn định dân cư vùng thiên tai (thường xuyên ngập lụt; lũ quét)

Di dời, tái định cư tập trung cho 450 người (100 hộ) của xã Lộc An, huyện Lộc Ninh; ổn định tại chỗ cho 1.415 người (315 hộ) thuộc xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh; xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp

b) Nhóm dự án bố trí ổn định dân cư biên giới (khu vực quốc phòng và vành đai biên giới).

Di dời, tái định cư tập trung cho 423 người (94 hộ) của xã Thiện Hưng và xã Tân Thành, huyện Bù Đốp; ổn định tại chỗ cho 1400 người (310 hộ) thuộc xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh; xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp

c) Nhóm dự án bố trí ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn (lồng ghép với CT 33; CT 134; CT 135...):

Hỗ trợ bố trí xen ghép cho 380 người (85 hộ) và 1.875 người (417 hộ) ổn định tại chỗ thuộc xã Lộc Tấn và xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh; xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp

d) Nhóm dự án ổn định dân cư tự do

Bố trí xen ghép cho 135 người (30 hộ); 3.670 người (815 hộ) ổn định tại chỗ thuộc xã Lộc Hòa và xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh; xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp; xã Đắk Ơ và Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

2.3. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các dự án

a) Giao thông

- Xây dựng đường giao thông các loại: 110 km, trong đó:

+ Đường nhựa 23 km,

+ Sỏi đỏ: 87 km

b) Hệ thống điện

- Xây dựng trạm biến áp: 24 trạm

- Xây dựng đường điện các loại: 75 km, trong đó:

+ Đường điện trung thế: 26 km

+ Đường điện hạ thế: 49 km

c) Thủy lợi

- Hồ, đập: tổng cộng 8 công trình thủy lợi

- Kênh mương tưới tiêu: 16 km

d) Nước sinh hoạt: Xây dựng 31 giếng khoan tập trung.

e) Trường học

- Xây dựng 73 phòng học các loại, trong đó: mẫu giáo: 27 phòng, tiểu học: 32 phòng, THCS: 14 phòng

f) Chợ nông thôn: xây dựng 6 công trình tương đương: 2.500 m2

g) Hỗ trợ phát triển sản xuất cho 552 hộ

3. Tổng vốn đầu tư: 195,02 tỷ đồng

(Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng)

- Trong đó:

+ Vốn ngân sách Trung ương: 104,25 tỷ đồng.

+ Vốn ngân sách tỉnh: 19,91 tỷ đồng.

+ Vốn Doanh nghiệp đầu tư: 38,21 tỷ đồng.

+ Vốn lồng ghép các chương trình: 32,64 tỷ đồng.

4. Phân kỳ đầu tư

- Nhu cầu vốn năm 2014-2015: 49,29 tỷ đồng

- Nhu cầu vốn năm 2015-2016: 44,55 tỷ đồng

- Nhu cầu vốn năm 2017-2018: 37,29 tỷ đồng

- Nhu cầu vốn năm 2018-2020: 63,89 tỷ đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Binh đoàn 16, Công an tỉnh và UBND 3 huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch đạt kết quả, đúng tiến độ.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng, BCH Quân sự tỉnh, Binh Đoàn 16; Chủ tịch UBND các huyện: Bù Gia Mập; Bù Đốp; Lộc Ninh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như điều 3;
- Sở NN&PTNT;
- LĐVP, Phòng: KTN
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1698/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1698/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/08/2014
Ngày hiệu lực 06/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1698/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1698/QĐ-UBND 2014 ổn định dân cư xã biên giới Việt Nam Campuchia Bình Phước 2013-2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1698/QĐ-UBND 2014 ổn định dân cư xã biên giới Việt Nam Campuchia Bình Phước 2013-2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1698/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Phước
Người ký Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành 06/08/2014
Ngày hiệu lực 06/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1698/QĐ-UBND 2014 ổn định dân cư xã biên giới Việt Nam Campuchia Bình Phước 2013-2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1698/QĐ-UBND 2014 ổn định dân cư xã biên giới Việt Nam Campuchia Bình Phước 2013-2015

  • 06/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực