Quyết định 1698/QĐ-UBND

Quyết định 1698/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Xúc tiến thương mại; Kinh doanh khí thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 1698/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Vật liệu nổ công nghiệp Sở Công Thương Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1698/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 07 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC CÔNG B DANH MC TH TC HÀNH CHÍNH MI BAN HÀNH, TH TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯC THAY TH, TH TC HÀNH CHÍNH B BÃI B TRONG CÁC LĨNH VC: VT LIU N CÔNG NGHIP, TIN CHT THUC N; XÚC TIN THƯƠNG MI; KINH DOANH KHÍ THUC PHM VI QUN LÝ CA S CÔNG THƯƠNG, UBND CP HUYN TNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1619/TTr-SCT ngày 13 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố kèm theo Quyết định Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Xúc tiến thương mại; Kinh doanh khí thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái (có danh mục cụ thể kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Chiến Thắng;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh (NC);
- Cổng thông tin điện tử tnh;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1698/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1698/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2018
Ngày hiệu lực07/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(16/10/2018)

Download Văn bản pháp luật 1698/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1698/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Vật liệu nổ công nghiệp Sở Công Thương Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1698/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Vật liệu nổ công nghiệp Sở Công Thương Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1698/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành07/09/2018
        Ngày hiệu lực07/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (16/10/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1698/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Vật liệu nổ công nghiệp Sở Công Thương Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1698/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Vật liệu nổ công nghiệp Sở Công Thương Yên Bái

            • 07/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực