Quyết định 1699/QĐ-BYT

Quyết định 1699/QĐ-BYT năm 2013 quy định phân cấp quản lý đối với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1699/QĐ-BYT năm 2013 phân cấp quản lý Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1699/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp quản lý đối với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) thực hiện, ngoài những quyền hạn đã được quy định tại Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục DS-KHHGĐ thuộc Bộ Y tế như sau:

1. Về tổ chức, cán bộ

a) Quyết định thành lập các hội đồng, các ban quản lý, các tổ chức tư vấn giúp việc cho Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý được giao; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các tổ chức thuộc Tổng cục; phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục;

b) Tổ chức thực hiện và quyết định việc tuyển dụng công chức, viên chức về Tổng cục theo yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao; không phân cấp việc tiếp nhận các trường hợp đặc biệt không qua thi tuyển trong tuyển dụng công chức và việc tiếp nhận các trường hợp xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức;

c) Quyết định bố trí, phân công công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổng cục;

d) Quyết định xếp ngạch, chuyển ngạch, nâng ngạch, nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống thuộc Tổng cục;

đ) Thông báo nghỉ hưu đối với công chức, viên chức là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, chuyên viên cao cấp, vụ trưởng và tương đương trở xuống;

Quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển, nghỉ hưu, nghỉ thôi việc, nghỉ mất sức, đối với cấp vụ trưởng và tương đương trở xuống, chuyên viên chính và tương đương trở xuống thuộc Tổng cục;

e) Xét, quyết định kỷ luật, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với cán bộ, công chức và viên chức từ vụ trưởng và tương đương trở xuống thuộc Tổng cục;

g) Cử công chức, viên chức, hợp đồng lao động từ cấp vụ trưởng và tương đương trở xuống thuộc Tổng cục đi làm việc, học tập, công tác hoặc đi việc riêng ở nước ngoài;

h) Quản lý hồ sơ của công chức thuộc Tổng cục trừ hồ sơ gốc của các công chức lãnh đạo Tổng cục do Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Y tế quản lý, Tổng cục chỉ lưu giữ bản sao hồ sơ của Lãnh đạo Tổng cục.

2. Về khoa học, công nghệ và đào tạo

a) Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác DS-KHHGĐ các cấp;

b) Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành nội dung, chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức và viên chức thuộc lĩnh vực DS-KHHGĐ;

c) Quản lý các hoạt động khoa học công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực DS-KHHGĐ theo thẩm quyền. Tổ chức thực hiện các đề tài khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ cấp cơ sở và tương đương thuộc lĩnh vực DS-KHHGĐ.

3. Về kế hoạch, tài chính, thống kê

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và công tác quản lý tài chính kế toán cho các đơn vị dự toán cấp III thuộc Tổng cục;

b) Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch hoặc văn kiện dự án tổng thể, Tổng cục DS-KHHGĐ thẩm định, phê duyệt kế hoạch hoạt động chi tiết hàng năm của chương trình, dự án theo quy định hiện hành;

c) Hướng dẫn các đơn vị dự toán thuộc Tổng cục xây dựng dự toán thu chi ngân sách hàng năm, tổng hợp gửi Bộ Y tế; xây dựng phương án phân bổ ngân sách hàng năm được giao cho các đơn vị dự toán cấp III gửi Bộ Y tế thẩm tra; giao dự toán thu chi ngân sách sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế; kiểm tra, xét duyệt quyết toán gửi Bộ Y tế xét duyệt; thông qua các quyết toán cho các đơn vị theo quy định;

d) Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; tổ chức thẩm tra phương án tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính và phân loại các đơn vị sự nghiệp, tổng hợp gửi Bộ Y tế; ra quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục sau khi có ý kiến của Bộ Y tế;

đ) Kiểm tra công tác đấu thầu đối với các đơn vị thuộc Tổng cục; giải quyết kiến nghị trong công tác đấu thầu của Tổng cục; báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định;

e) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và báo cáo công tác thống kê DS-KHHGĐ theo quy định.

4. Về hợp tác quốc tế

a) Tăng cường mở rộng hợp tác với các đối tác song phương, đa phương, hợp tác chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực DS-KHHGĐ;

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo việc thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án hợp tác quốc tế; thực hiện các điều ước quốc tế về DS-KHHGĐ;

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế hàng năm trong khuôn khổ các điều ước, thỏa thuận hợp tác quốc tế đã ký kết liên quan đến công tác DS-KHHGĐ. Tham gia vận động viện trợ, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực DS-KHHGĐ;

d) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện quốc tế về lĩnh vực DS-KHHGĐ sau khi được Bộ Y tế phê duyệt;

đ) Tổ chức thực hiện biên dịch, chọn lọc và phổ biến các tài liệu chuyên môn của nước ngoài thuộc lĩnh vực DS-KHHGĐ;

e) Lưu trữ các văn bản, tài liệu, hồ sơ gốc từ các cơ quan nước ngoài gửi đơn Tổng cục;

g) Mời và quản lý các đối tác, chuyên gia, khách nước ngoài vào hội thảo, làm việc, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực DS-KHHGĐ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Các quy định trước đây trái với các quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Bộ Nội vụ (Vụ Cải cách hành chính);
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB, TCDS (5b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1699/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1699/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2013
Ngày hiệu lực16/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1699/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 1699/QĐ-BYT năm 2013 phân cấp quản lý Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1699/QĐ-BYT năm 2013 phân cấp quản lý Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1699/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành16/05/2013
        Ngày hiệu lực16/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1699/QĐ-BYT năm 2013 phân cấp quản lý Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1699/QĐ-BYT năm 2013 phân cấp quản lý Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình

            • 16/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực