Sắc lệnh 1699/QĐ-UBND

Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực cấp bản sao từ sổ gốc do các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thực hiện và thủ tục hành chính của công chứng viên thực hiện chứng thực được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1699/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực cấp bản sao từ sổ gốc Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1699/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC DO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH THỰC HIỆN VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN THỰC HIỆN CHỨNG THỰC ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ-BTP ngày 09/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực cấp bản sao từ sổ gốc do các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thực hiện và thủ tục hành chính của công chứng viên thực hiện chứng thực được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Các thủ tục hành chính lĩnh vực cấp bản sao từ sổ gốc và thủ tục hành chính của công chứng viên thực hiện chứng thực tại Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, trái với Quyết định này hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; cơ quan, tổ chức quản lý Sổ gốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Chuyên viên NC1;
- Lưu: VT, KSTTHC (35b) .

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu


DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC DO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH THỰC HIỆN VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN THỰC HIỆN CHỨNG THỰC ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC DO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH THỰC HIỆN

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.

Cơ quan, tổ chức quản lý sổ gốc

Không

- Bỏ Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch.

II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN THỰC HIỆN CHỨNG THỰC

1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc phải kéo dài thời gian theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Phòng Công chứng số I của Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103844058. Hoặc Phòng Công chứng số II của Sở Tư pháp, phố Nguyễn Du, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 0210820734. Hoặc các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

2.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên mỗi trang thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.

Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

 

2

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

Trong ngày Phòng Công chứng hoặc các tổ chức hành nghề công chứng tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Phòng Công chứng số I của Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103844058. Hoặc Phòng Công chứng số II của Sở Tư pháp, phố Nguyễn Du, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 0210820734. Hoặc các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

10.000 đồng/trường hợp (trường hợp được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản).

Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1699/QĐ-UBND

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu1699/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2018
Ngày hiệu lực18/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1699/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1699/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực cấp bản sao từ sổ gốc Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1699/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực cấp bản sao từ sổ gốc Phú Thọ
        Loại văn bảnSắc lệnh
        Số hiệu1699/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Minh Châu
        Ngày ban hành18/07/2018
        Ngày hiệu lực18/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1699/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực cấp bản sao từ sổ gốc Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1699/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực cấp bản sao từ sổ gốc Phú Thọ

            • 18/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực