Quyết định 17/2007/QĐ-BNN

Quyết định 17/2007/QĐ-BNN Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 17/2007/QĐ-BNN Quy định điều kiện ấp trứng chăn nuôi thuỷ cầm đã được thay thế bởi Quyết định 03/2008/QĐ-BNN bãi bỏ QĐ 17/2007/QĐ-BNN và được áp dụng kể từ ngày 03/02/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2007/QĐ-BNN Quy định điều kiện ấp trứng chăn nuôi thuỷ cầm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số 17/2007/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ẤP TRỨNG VÀ CHĂN NUÔI THUỶ CẦM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004 và Nghị định của Chính phủ số 47/2005/NĐ-CP ngày 08/4/2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004; Nghị định của Chính phủ số 129/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và Nghị định của Chính phủ số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng Bùi Bá Bổng

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

QUY ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN ẤP TRỨNG VÀ CHĂN NUÔI  THỦY CẦM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/ QĐ-BNN
ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng trong lĩnh vực ấp trứng thương mại và chăn nuôi thủy cầm bao gồm vịt, ngan, ngỗng.

2. Đối tượng áp dụng của Quy định này bao gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động liên quan đến lĩnh vực ấp trứng thương mại, chăn nuôi thủy cầm trên lãnh thổ Việt Nam.

Chương 2

ẤP TRỨNG THUỶ CẦM

Điều 2. Điều kiện ấp trứng

Tổ chức, cá nhân ấp trứng thủy cầm phải bảo đảm các điều kiện sau:

1. Địa điểm của cơ sở ấp trứng

a) Không được nằm trong nội thành, nội thị.

b) Phải cách biệt nơi ở, trường học, bệnh viện, chợ, công sở và các nơi công cộng khác bằng tường bao quanh nhằm bảo đảm điều kiện cách ly về an toàn sinh học.

2. Vệ sinh thú y

a) Trứng ấp có nguồn gốc từ cơ sở chăn nuôi sản xuất trứng giống đã khai báo, đăng ký và được kiểm dịch của cơ quan thú y.

b) Trứng ấp được khử trùng trước khi đưa vào ấp.

c) Cơ sở ấp trứng phải có nguồn nước sạch.

d) Lối ra vào cơ sở ấp trứng có hố khử trùng tiêu độc.

đ) Thực hiện khử trùng tiêu độc phương tiện vận chuyển trứng giống, đàn thuỷ cầm.

e) Dụng cụ ấp trứng, nhà xưởng phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước và sau mỗi lần ấp.

g) Có nơi xử lý thủy cầm con chết, loại thải, trứng hỏng, vỏ trứng và chất thải khác bảo đảm vệ sinh thú y.

3. Tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm cho thủy cầm con sau khi ấp

Trong trường hợp cơ sở ấp trứng có điều kiện nuôi thủy cầm sau khi ấp đến đủ 14 ngày thì tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm do vi rút H5N1 cho đàn thủy cầm 14 ngày tuổi trước khi xuất bán.

4. Sổ theo dõi xuất thủy cầm sau khi ấp 

Cơ sở ấp trứng tự lập sổ theo dõi xuất bán thủy cầm sau khi ấp, ghi rõ ngày xuất, số lượng con, người mua, địa chỉ người mua.

Điều 3.  Khai báo, đăng ký ấp trứng

Tổ chức, cá nhân hội đủ các điều kiện ấp trứng thủy cầm theo Điều 2 của Quy định này thực hiện việc khai báo, đăng ký như sau:  

1. Hộ gia đình ấp trứng khai báo tại ủy ban nhân dân xã.

2. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh thực hiện việc đăng ký tại  cấp có thẩm quyền quy định tại Nghị định của Chính phủ số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh. 

Chương 3

CHĂN NUÔI THUỶ CẦM

Điều 4. Điều kiện chăn nuôi thủy cầm

Tổ chức, cá nhân chăn nuôi thủy cầm phải bảo đảm các điều kiện sau:

1. Điều kiện chung

a) Con giống có nguồn gốc từ các cơ sở sản xuất giống hoặc cơ sở ấp trứng đã khai báo, đăng ký và được kiểm dịch của cơ quan thú y.

b) Thực hiện đầy đủ các quy định về tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm do vi rút H5N1 cho đàn thủy cầm.

c) Không nuôi chung thủy cầm với các loại gia súc, gia cầm khác.

d) Cơ sở chăn nuôi phải cách biệt nơi ở, trường học, bệnh viện, chợ, công sở và các nơi công cộng khác nhằm bảo đảm điều kiện cách ly về an toàn sinh học.

d) Thực hiện các quy định về vệ sinh thú y theo Nghị định của Chính phủ số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

2. Đối với chăn nuôi thâm canh vịt, ngan

a) Vịt, ngan được nuôi nhốt hoàn toàn trong hệ thống chuồng khép kín.

b) Nuôi trong chuồng có sân thả: bên cạnh chuồng nuôi có sân thả diện tích gấp 2-3 lần diện tích chuồng nuôi, có hàng rào bao quanh sân.

3. Đối với chăn nuôi bán thâm canh vịt, ngan

a) Nuôi trên ao có kiểm soát

Chuồng được làm trên bờ ao hoặc trên mặt ao.

- Xung quanh bờ ao được ngăn bằng hàng rào không cho vịt, ngan ra ngoài.

- Định kỳ thay nước ao, nước ao phải được khử trùng trước khi thải ra ngoài.

b) Nuôi trong vườn có kiểm soát

- Vịt, ngan được nuôi trong vườn, xung quanh vườn có lưới hoặc rào chắn không cho vịt ngan ra ngoài.

- Có chuồng hoặc lều để che nắng, mưa cho đàn vịt, ngan.

4. Đối với chăn nuôi vịt chạy đồng có kiểm soát

Người chăn nuôi vịt chạy đồng phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Người chăn nuôi phải đăng ký với ủy ban nhân dân xã.

b) Sau khi đăng ký, người chăn nuôi được ủy ban nhân dân xã cấp miễn phí sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng theo mẫu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

- Người chăn nuôi kê khai đầy đủ thông tin trong sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng riêng biệt cho mỗi đàn vịt (lứa vịt nuôi).

- Mỗi lần di chuyển đàn vịt đến một huyện mới, người chăn nuôi vịt phải xuất trình sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng với ủy ban nhân dân xã đầu tiên nơi đến để được xác nhận, giám sát dịch bệnh và thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm do vi rút H5N1, nếu đến thời hạn tiêm chủng theo quy định.

5. Đối với ngan nuôi chăn thả có kiểm soát

Nguời chăn nuôi ngan chăn thả có kiểm soát thực hiện theo khoản 1, Điều 4 của Quy định này. 

6. Đối với chăn nuôi ngỗng

Đối với ngỗng, không được nuôi thả rông.

Điều 5. Khai báo, đăng ký chăn nuôi thủy cầm

Tổ chức, cá nhân hội đủ các điều kiện chăn nuôi thủy cầm theo Điều 4 của Quy định này thực hiện việc khai báo, đăng ký như sau:  

1. Hộ chăn nuôi thủy cầm khai báo tại ủy ban nhân dân xã (đối với người chăn nuôi vịt chạy đồng thì thực hiện việc đăng ký theo mục 4, Điều 4 của Quy định này).

2. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi thủy cầm thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh thực hiện việc đăng ký tại cấp có thẩm quyền theo Nghị định của Chính phủ số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh.            

Điều 6. Vận chuyển, lưu thông, tiêu thụ thủy cầm

Tổ chức, cá nhân thực hiện việc chăn nuôi thủy cầm theo đúng Quy định này và pháp luật hiện hành được vận chuyển, lưu thông, tiêu thụ thủy cầm trên thị trường.

Chương 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Cục Chăn nuôi hướng dẫn quy hoạch cơ sở ấp trứng, chăn nuôi thủy cầm cho các địa phương, hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăn nuôi thuỷ cầm, xây dựng chính sách khuyến khích chăn nuôi thủy cầm theo hướng tập trung, bảo đảm an toàn sinh học; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các địa phương. 

2. Cục Thú y hướng dẫn về điều kiện vệ sinh thú y cho từng phương thức chăn nuôi thủy cầm, hướng dẫn các địa phương kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với co s? ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm, tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm do vi rút H5N1 theo quy định, giám sát dịch bệnh, kiểm tra vận chuyển, cấp chứng nhận kiểm dịch. 

Điều 8. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Thực hiện việc quy hoạch cơ sở ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm, ban hành các chính sách khuyến khích ấp trứng, chăn nuôi, giết mổ thuỷ cầm theo hướng tập trung, bảo đảm an toàn sinh học

b) Chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan đôn đốc, kiểm tra, thông tin tuyên truyền việc thực hiện Quy định này tại địa phương.

2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

a) Chỉ đạo ngành nông nghiệp huyện, ban ngành liên quan, ủy ban nhân dân xã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này tại địa phương.

b) Tạo điều kiện thuận lợi về đất đai để khuyến khích phát triển ấp trứng, chăn nuôi thuỷ cầm theo hướng tập trung, bảo đảm an toàn sinh học.

3. Ủy ban nhân dân xã

a) Thực hiện kiểm kê đàn thủy cầm có tại xã; chứng nhận đăng ký ấp trứng, chăn nuôi thủy cầm cho hộ nông dân; cấp sổ theo dõi chăn nuôi vịt chạy đồng cho người chăn nuôi, xác nhận đàn vịt di chuyển đến địa bàn.

b) Phối hợp với cơ quan thú y tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm do vi rút H5N1 cho đàn thuỷ cầm và giám sát dịch bệnh trên đàn thuỷ cầm tại địa phương.

Điều 9. Trách nhiệm của  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện quản lý nhà nước về ấp trứng, chăn nuôi thủy cầm tại địa phương bao gồm:

a)  Tham mưu về công tác quy hoạch.

b) Thống kê số lượng cơ sở ấp trứng, chăn nuôi thủy cầm và số lượng thủy cầm trên địa bàn.

c) Hướng dẫn quy trình kỹ thuật ấp trứng, chăn nuôi thủy cầm cho hộ nông dân và doanh nghiệp.

d) Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống cúm gia cầm, chỉ đạo Chi cục thú y, Trạm thú y huyện, thú y cơ sở phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho đàn thuỷ cầm theo quy định, giám sát dịch bệnh, kiểm soát vệ sinh thú y cơ sở ấp trứng, chăn nuôi thủy cầm, kiểm soát vận chuyển, tổ chức kiểm dịch.

đ) In sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng theo mẫu quy định từ nguồn ngân sách địa phương để phân phối cho Ủy ban nhân dân xã cấp cho người chăn nuôi.

e) Tập trung chỉ đạo xây dựng một số mô hình để rút kinh nghiệm và nhân rộng.

 Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm

Tổ chức, cá nhân ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm có trách nhiệm thực hiện Quy định này.

Chương 5

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 11. Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định này sẽ bị xử phạt theo các quy định tại Nghị định của Chính phủ số 47/2005/NĐ-CP ngày 08/4/2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi và Nghị định của Chính phủ số 129/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và các quy định khác của pháp luật./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng Bùi Bá Bổng

 


 

tỉnh (TP) .....................................

huyện ..........................................

...................................................

 

Sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN

ngày 27 tháng 02 năm 2007

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Số sổ đăng ký:  ................................

Tên người nuôi: ............................................ ................................ .

Địa chỉ: ......................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Điện thoại  (nếu có): .................................................................................

 ......., ngày ...... tháng...... năm 200....

 UBND xã .........................................

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

1. Thông tin chung về đàn thuỷ cầm

Số của đàn

Tên giống

Nguồn gốc

Mục đích chăn nuôi (thịt, đẻ)

Số con nuôi ban đầu

Ngày bắt đầu nuôi

Ngày bán

(kết thúc đàn)

Số con bán , lý do tăng giảm nếu có

01

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm

Số của đàn

Tiêm đợt 1

Tiêm đợt 2

 

Ngày tiêm

Số con được tiêm

Xác nhận thú y xã hoặc UBND xã

Ngày tiêm

Số con được tiêm

Xác nhận thú y xã hoặc UBND xã

01

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

2. Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm  (tiếp theo)

Số của đàn

Tiêm đợt 3

Tiêm đợt 4

 

Ngày tiêm

Số con được tiêm

Xác nhận thú y xã hoặc UBND xã

Ngày tiêm

Số con được tiêm

Xác nhận thú y xã hoặc UBND xã

01

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

3. Khai báo di chuyển đàn (nơi đến là xã đầu tiên của huyện mới đàn vịt chuyển đến)

Số của đàn

Nơi đến 1

Nơi đến 2

 

Ngày đến

Tên xã (thuộc huyện, tỉnh)

Xác nhận của UBND xã

Ngày đến

Tên xã (thuộc huyện, tỉnh)

Xác nhận của UBND xã

01

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

3. Khai báo di chuyển đàn  (tiếp theo)

Số của đàn

Nơi đến 3

Nơi đến 4

 

Ngày đến

Tên xã (thuộc huyện, tỉnh)

Xác nhận của UBND xã

Ngày đến

Tên xã (thuộc huyện, tỉnh)

Xác nhận của UBND xã

01

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

3. Khai báo di chuyển đàn  (tiếp theo)

Số của đàn

Nơi đến 5

Nơi đến 6

 

Ngày đến

Tên xã (thuộc huyện, tỉnh)

Xác nhận của UBND xã

Ngày đến

Tên xã (thuộc huyện, tỉnh)

Xác nhận của UBND xã

01

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2007/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2007/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2007
Ngày hiệu lực21/03/2007
Ngày công báo06/03/2007
Số công báoTừ số 234 đến số 235
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/06/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2007/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 17/2007/QĐ-BNN Quy định điều kiện ấp trứng chăn nuôi thuỷ cầm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2007/QĐ-BNN Quy định điều kiện ấp trứng chăn nuôi thuỷ cầm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2007/QĐ-BNN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành27/02/2007
        Ngày hiệu lực21/03/2007
        Ngày công báo06/03/2007
        Số công báoTừ số 234 đến số 235
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/06/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2007/QĐ-BNN Quy định điều kiện ấp trứng chăn nuôi thuỷ cầm

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2007/QĐ-BNN Quy định điều kiện ấp trứng chăn nuôi thuỷ cầm