Quyết định 17/2007/QĐ-BTC

Quyết định 17/2007/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 17/2007/QĐ-BTC mức chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu chứng nhận phương tiện đường sắt đã được thay thế bởi Thông tư 198/2016/TT-BTC chế độ thu nộp sử dụng phí lệ phí lĩnh vực đường thủy nội địa đường sắt và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2007/QĐ-BTC mức chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu chứng nhận phương tiện đường sắt


BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 17/2007/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
- Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ SÁT HẠCH LÁI TÀU, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LÁI TÀU VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Đư­ờng sắt số 35/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt.

Điều 2. Cá nhân dự sát hạch lái tàu, khi được cấp, đổi giấy phép lái tàu, chủ phương tiện giao thông đường sắt khi đăng ký phương tiện giao thông đường sắt phải nộp phí, lệ phí theo mức thu quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Cơ quan có thẩm quyền sát hạch lái tàu, cấp, đổi giấy phép lái tàu, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt (cơ quan thu) có nhiệm vụ tổ chức thu phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt.

Điều 4. Đối với phí sát hạch lái tàu, cơ quan thu được sử dụng 90% (chín mươi phần trăm) tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc sát hạch lái tàu, phần còn lại 10% (mười phần trăm) cơ quan thu phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chế độ quy định.

Điều 5. Đối với lệ phí cấp giấy phép lái tàu, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, cơ quan thu được sử dụng 10% (mười phần trăm) tiền lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc cấp giấy phép lái tàu, cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, phần còn lại 90% (chín mươi phần trăm) cơ quan thu phải nộp vào ngân sách nhà nước  theo chế độ quy định.

Điều 6. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 8. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, lệ phí, cơ quan thu phí, lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST3).

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ Trưởng


Trương Chí Trung

 

BIỂU MỨC

THU PHÍ SÁT HẠCH LÁI TÀU, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LÁI TÀU, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG  ĐƯỜNG SẮT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

STT

Nội dung

Mức thu

1

Phí sát hạch lái tàu

160.000 đồng/  lần/thí sinh

2

Lệ phí cấp, đổi Giấy phép lái tàu

100.000 đồng/ lần/giấy phép

3

Lệ phí cấp, đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt 

120.000 đồng/ lần/giấy chứng nhận

 

Ghi chú: Phí sát hạch lái tàu thu theo lần sát hạch . Đối với thí sinh phải sát hạch lại thì nộp 50% mức phí sát hạch lái tàu cho lần sát hạch lại.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2007/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2007/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2007
Ngày hiệu lực29/04/2007
Ngày công báo14/04/2007
Số công báoTừ số 268 đến số 269
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2007/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 17/2007/QĐ-BTC mức chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu chứng nhận phương tiện đường sắt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2007/QĐ-BTC mức chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu chứng nhận phương tiện đường sắt
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2007/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýTrương Chí Trung
       Ngày ban hành21/03/2007
       Ngày hiệu lực29/04/2007
       Ngày công báo14/04/2007
       Số công báoTừ số 268 đến số 269
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 17/2007/QĐ-BTC mức chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu chứng nhận phương tiện đường sắt

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2007/QĐ-BTC mức chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu chứng nhận phương tiện đường sắt