Quyết định 17/2007/QĐ-UBND

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2007/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa phòng chống tệ nạn xã hội quận 8


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 17/2007/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 16 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA  VÀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 8

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa - xã hội; Chỉ thị số 814/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng;
Căn cứ Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo 814/TTg của thành phố thành Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 10 tháng 05 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8 về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo 814/TTg của quận 8 thành Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 8;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao quận 8 (tại Công văn số 46/PVHTT ngày 23 tháng 04 năm 2007) và Trưởng Phòng Nội vụ quận 8,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 8.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Trưởng Phòng Nội vụ quận 8, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao quận 8, Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội quận 8, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường quận 8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 8
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-UBNDngày 16/5/2007 của Ủy ban nhân dân quận 8)

Chương 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Chức năng

Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội quận 8 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) là tổ chức phối hợp liên ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 8, có chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo thực hiện việc quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa; Bài trừ các sản phẩm văn hóa xấu, độc hại, các tệ nạn xã hội; Tuyên truyền giáo dục nhân dân chấp hành pháp luật trên lĩnh vực văn hóa thông tin và phòng, chống các tệ nạn xã hội; Tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin - thể dục thể thao phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Điều 2. Nhiệm vụ

Hoạch định, đề ra những chương trình kế hoạch trọng tâm, trên cơ sở đó chỉ đạo và điều phối thực hiện.

Ngoài những nhiệm vụ chung, từng thành viên trong Ban Chỉ đạo còn tham gia cùng ban lãnh đạo cơ quan mình, tích cực xây dựng và triển khai các công tác có liên quan đến nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo và báo cáo về Ban Chỉ đạo biết để theo dõi chỉ đạo.

Điều 3. Quyền hạn

Tổ chức xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ 03 tháng, 06 tháng và hàng năm tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm xây dựng triển khai chương trình hoạt động thời gian tới. Đề nghị cấp thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội 16 phường;

Chỉ  đạo công tác của các Tổ kiểm tra liên ngành Ban Chỉ đạo, các đơn vị có liên quan và các công việc khác như quản lý - tiêu hủy các tang vật, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật theo quy định của ngành.

Chương 2:

CƠ CẦU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội quận 8 gồm có: 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban Thường trực, 02 Phó Trưởng ban và các Ủy viên.

- Trưởng ban là nguời chịu trách nhiệm chung.

- Phó Trưởng ban 1: là Thường trực của Ban Chỉ đạo, phụ trách lĩnh vực kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa.

- Phó Trưởng ban 2: Phụ trách lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Phó Trưởng ban 3: Phụ trách lĩnh vực tuyên truyền và xây dựng các hoạt động văn hóa, phối hợp chỉ đạo hoạt động văn hóa - thông tin - thể thao.

Trưởng ban và các Phó Trưởng ban cơ cấu thành bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo. Nhiệm vụ của bộ phận thường trực là dự thảo báo cáo, hoạch định chương trình kế hoạch thông qua Ban Chỉ đạo, điều phối thực hiện; Thẩm định các kiến nghị của các Tổ công tác trong việc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm theo Nghị định số 56/2006/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa xã hội và các văn bản pháp luật khác; Điều phối các nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo; Duy trì thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Bộ máy

Bộ máy giúp việc cho Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 8, gồm có 03 Tổ công tác:

5.1. Tổ công tác kiểm tra hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa:

- Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất nhằm phát hiện các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa của các tổ chức, cá nhân vi phạm Nghị định số 11/2006/NĐ-CP Nghị định số 56/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Lập thủ tục hồ sơ chuyển sang các cơ quan chức năng xử lý các vi phạm khi phát hiện.

5.2. Tổ công tác kiểm tra phòng chống tệ nạn xã hội:

- Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, tấn công, truy quét, xử lý các đối tượng tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung chủ yếu vào các đối tượng mại dâm, cờ bạc.

5.3. Tổ công tác tuyên truyền và hoạt động văn hóa:

- Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động rộng rãi các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng Nghị định số 11/2006/NĐ-CP Nghị định số 56/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ và những chủ trương chính sách của Đảng có liên quan đến hoạt động đấu tranh phòng, chống các hoạt động văn hóa không lành mạnh, các tệ nạn xã hội; Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa - vui chơi - giải trí lành mạnh trên địa bàn quận, để nhằm phục vụ cho công tác phòng chống những hoạt động văn hóa không lành mạnh và các tệ nạn xã hội.

Nhân sự của các Tổ công tác nêu trên do các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đề xuất và Ủy ban nhân dân quận 8 ra quyết định công nhận.

Chương 3:

QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

Điều 6. Quan hệ làm việc trong Ban Chỉ đạo và các Tổ công tác

6.1. Trưởng Ban Chỉ đạo phụ trách chung.

6.2. Các Phó Ban Chỉ đạo giúp cho Trưởng ban và Ban Chỉ đạo về các công việc, nhiệm vụ theo điểm 3 Điều 4 của Quy chế.

6.3. Các Tổ công tác thuộc Ban Chỉ đạo giúp cho Ban Chỉ đạo về các công việc và nhiệm vụ được phân công theo điểm 1, 2 và 3 Điều 5 của Quy chế.

6.4. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo ngoài việc thực hiện nhiệm vụ như Điều 2 của Quy chế còn được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công phụ trách địa bàn phường.

Điều 7. Chế độ sinh hoạt và hội họp

7.1. Các Tổ công tác và bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo mỗi tháng họp 1 lần để kiểm điểm tình hình hoạt động và bàn chương trình công tác tới (Tổ công tác họp chậm nhất vào ngày 20 hàng tháng, bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo họp chậm nhất vào ngày 25 tháng cuối quý).

7.2. Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội quận 06 tháng họp một lần, vào tuần thứ tư tháng cuối quý II.

7.3. 06 tháng và hàng năm Ban Chỉ đạo có tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động đánh giá tình hình hoạt động, khen thưởng và triển khai công tác tới.

7.4. Ngoài những phiên họp định kỳ, khi có những yêu cầu cần thiết thì bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo và các Tổ công tác có tổ chức các cuộc họp đột xuất.

Điều 8. Chế độ báo cáo

8.1. Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao quận 8 là cơ quan thường trực tiếp nhận tất cả các chương trình công tác và báo cáo kết quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị và 16 phường. Báo cáo kết quả và chương trình công tác được thực hiện định kỳ, hàng tháng (ngày 20 của tháng), hàng quý (ngày 10 cuối quý), 06 tháng (ngày 20 tháng 6) và năm (ngày 30 tháng 10 hàng năm).

8.2. Cơ quan Thường trực (Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao) và thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo; báo cáo định kỳ cho Thường trực Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân quận 8 để xem xét quyết định các nội dung đánh giá kết quả và chỉ đạo công tác tiếp theo.

Điều 9. Các mối quan hệ công tác

9.1. Đối với Ban Chỉ đạo liên ngành văn hóa - xã hội thành phố: Ban Chỉ đạo quận 8 chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Liên ngành văn hóa - xã hội thành phố về các mặt công tác có liên quan.

9.2. Đối với Ủy ban nhân dân quận 8: Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Ủy ban nhân dân quận 8.

9.3. Đối với các ban ngành quận 8: Ban Chỉ đạo đóng vai trò điều phối kiểm tra để nhằm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ từng thời gian của Ban Chỉ đạo quận 8.

9.4. Đối với Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội 16 phường quận 8: hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo quận 8.

9.5. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể quận 8: Ban Chỉ đạo có vai trò phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trên lĩnh vực văn hóa thông tin - thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.

Điều 10. Kinh phí hoạt động

Hàng năm, Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội quận 8 dự trù kinh phí hoạt động, trình Ủy ban nhân dân quận 8 duyệt chi từ nguồn ngân sách quận. Nguồn thu các khoản nộp phạt đối với hành vi vi phạm hành chính theo Nghị định số 56/2006/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn quận quản lý sẽ được trích trả số tiền ngân sách đã chi cho quản lý hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Phần dôi ra (nếu có) giao cho Ban Chỉ đạo quận 8 cân đối đầu tư - xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa ở cơ sở.

Điều 11. Cơ sở vật chất sử dụng cho hoạt động

Sử dụng phương tiện cơ sở vật chất hiện có của từng đơn vị để phục vụ cho công tác. Trường hợp cần thiết đề nghị Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân quận 8 quyết định trang bị mua sắm mới, trên cơ sở phần kinh phí thực thu trong việc xử phạt vi phạm hành chính theo tinh thần Nghị định số 56/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Căn cứ vào Quy chế này, Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội quận 8, các Tổ công tác, các ban ngành có liên quan và Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội 16 phường quận 8 triển khai tổ chức thực hiện.

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 8 đề xuất và được Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2007
Ngày hiệu lực23/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2007/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa phòng chống tệ nạn xã hội quận 8


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2007/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa phòng chống tệ nạn xã hội quận 8
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đô Lương
        Ngày ban hành16/05/2007
        Ngày hiệu lực23/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 17/2007/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa phòng chống tệ nạn xã hội quận 8

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2007/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa phòng chống tệ nạn xã hội quận 8

            • 16/05/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/05/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực