Quyết định 17/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định 17/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Quyết định 17/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã được thay thế bởi Quyết định 1526/QĐ-BTTTT năm 2014 chức năng nhiệm vụ tổ chức Tạp chí Công nghệ thông tin truyền thông và được áp dụng kể từ ngày 23/10/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 17/2008/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG.

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng Biên tập Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Vị trí, chức năng

Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi là Tạp chí); Có tôn chỉ mục đích là phục vụ các đối tượng bạn đọc sử dụng tri thức thông tin, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ, quản trị kinh doanh, pháp luật thuộc các lĩnh vực bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; báo chí; xuất bản; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia. Là Tạp chí “thông tin - lý luận và khoa học công nghệ” chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng trao đổi thông tin, công bố các kết quả nghiên cứu, phổ biến kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình tiên tiến về thông tin - lý luận, khoa học, kỹ thuật, khoa học quản lý trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo qui định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội và Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Lập kế hoạch hoạt động và phát triển Tạp chí hàng năm trình Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông phê duyệt. Tổ chức thu thập, tuyển chọn, biên tập bài, xuất bản và phát hành các ấn phẩm in, trang tin điện tử của tạp chí theo đúng quy định của pháp luật về báo chí và các quy định pháp luật có liên quan; tổ chức đội ngũ cộng tác viên trong nước và quốc tế.

2. Quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo các quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

3. Tổ chức nghiên cứu, tập hợp dữ liệu liên quan đến cơ chế chính sách, khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực chuyên ngành do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý; Tổ chức tập hợp dữ liệu liên quan đến hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, của các địa phương và các doanh nghiệp trong cả nước và được phép công bố các dữ liệu đó trên các phương tiện truyền thông tin của Tạp chí (trừ các thông tin và số liệu mật do nhà nước quy định).

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho biên tập viên, phóng viên và cộng tác viên của Tạp chí; Phối hợp với các cơ quan liên quan trao đổi thông tin nghiệp vụ quản lý nhà nước nhằm nâng cao năng lực cán bộ và chất lượng các ấn phẩm.

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong nước và quốc tế tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3: Tổ chức bộ máy, biên chế

Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông có Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập.

Tổng Biên tập quản lý tạp chí về mọi mặt, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về nội dung và mọi hoạt động của tạp chí theo quy định tại Quyết định này.

Phó Tổng Biên tập giúp Tổng Biên tập chỉ đạo các mặt hoạt động của Tạp chí và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công.

Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Ban Thư ký

- Phòng Biên tập

- Phòng Trị sự - Quảng cáo - Phát hành

- Phòng Tạp chí Điện tử

- Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp một phần kinh phí hoạt động. Biên chế hàng năm của tạp chí do Tổng Biên tập trình Bộ trưởng quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị của Tạp chí do Tổng Biên tập quy định.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số số 32/2003/QĐ-BBCVT ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Điều 5: Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND, Công an: TP. Hà Nội, TP. HCM;
- Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước TP. Hà Nội, TP. HCM;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2008/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2008/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2008
Ngày hiệu lực30/04/2008
Ngày công báo15/04/2008
Số công báoTừ số 231 đến số 232
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/10/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2008/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 17/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2008/QĐ-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýLê Doãn Hợp
       Ngày ban hành03/04/2008
       Ngày hiệu lực30/04/2008
       Ngày công báo15/04/2008
       Số công báoTừ số 231 đến số 232
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/10/2014
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 17/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông