Quyết định 17/2008/QĐ-UBND

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND điều chỉnh định mức chi hoạt động HĐND Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 27/2010/QĐ-UBND định mức chi tiêu tài chính HĐND Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2008/QĐ-UBND điều chỉnh định mức chi hoạt động HĐND Đồng Tháp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2008/QĐ-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 29 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 101/2007/NQ-HĐNDK7 ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định chế độ chi tiêu chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể như sau:

NỘI DUNG CHI

ĐVT

Định mức chi HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đối với cấp tỉnh

Đối với cấp huyện

Đối với cấp xã

I. Chi hội nghị đóng góp luật, pháp lệnh

 

 

 

 

- Chi tiền ăn cho đại biểu dự hội nghị lấy ý kiến đóng góp

Đồng/đại biểu/ngày

50.000

50.000

25.000

- Chi bồi dưỡng người chủ trì

Đồng/người/ngày

100.000

100.000

100.000

- Chi bồi dưỡng Tổ Thư ký tổng hợp

Đồng/dự án

400.000

400.000

200.000

- Chi cho cá nhân dự họp có góp ý vào dự án luật, pháp lệnh

Đồng/bài

100.000

50.000

25.000

- Chi cho CBCCVC phục vụ hội nghị đóng góp luật

Đồng/ngày

30.000

30.000

20.000

II. Chi cho công tác giám sát, thẩm tra, họp Tổ đại biểu HĐND

 

 

 

 

1. Đoàn Giám sát của TT.HĐND, Các Ban HĐND,Đoàn Quốc hội về giám sát tại Tỉnh (chi cho số đại biểu tại tỉnh)

 

 

 

 

- Chi xây dựng các văn bản: Quyết định thành lập đoàn, kế hoạch về nội dung giám sát,

Đồng/văn bản/đợt

150.000

100.000

50.000

- Chi xây dựng Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, dự thảo báo cáo tổng hợp kết quả giám sát, báo cáo thẩm tra, . . .

Đồng/báo cáo

150.000

100.000

50.000

- Chi cho việc rà soát kỹ thuật, hoàn thiện văn bản đã được HĐND Thường trực HĐND, Trưởng các Ban HĐND thông qua

Đồng/văn bản

100.000

50.000

 

2. Chi bồi dưỡng đoàn giám sát (thẩm tra)

 

 

 

 

- Trưởng đoàn (chủ trì)

Đồng/người/ngày

100.000

70.000

50.000

- Thành viên và lãnh đạo các ngành

Đồng/người/ngày

50.000

40.000

25.000

- Cán bộ phục vụ

Đồng/người/ngày

30.000

20.000

10.000

III. Chi tiếp xúc cử tri

 

 

 

 

- Chi hỗ trợ cho mỗi điểm tiếp xúc (trang trí, nước uống, . . .)

Đồng/điểm

300.000

200.000

100.000

- Đại biểu HĐND, đại diện UBND, lãnh đạo các ngành cùng tham gia

Đồng/người/ngày

50.000

50.000

25.000

- Cán bộ phục vụ

Đồng/người/ngày

30.000

25.000

20.000

- Bồi dưỡng viết báo cáo tổng hợp kết quả tiếp xúc

Đồng/báo cáo

200.000

100.000

50.000

IV. Chi tiếp xúc công dân tại cơ quan

 

 

 

 

 Đại biểu HĐND kiêm nhiệm, đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan được phân công, mời tham gia tiếp dân

Đồng/người/ngày

50.000

50.000

25.000

V. Chi phục vụ kỳ họp, hội thảo, sơ kết, tổng kết

 

 

 

 

- Chi tiền ăn cho đại biểu, lãnh đạo các ngành

Đồng/người/ngày

70.000

50.000

50.000

- Chi tiền ăn cho chuyên viên, phóng viên, phục vụ

Đồng/người/ngày

50.000

30.000

20.000

- Chế độ tiền nghỉ cho đại biểu

Đồng/người/ngày

Đại biểu và khách mời dự họp ở xa được thanh toán tiền nghĩ, mức chi theo quy định

- Chế độ phụ cấp làm việc tại kỳ họp trong những ngày nghỉ, ngày lễ

Đồng/người/ngày

100.000

50.000

50.000

- Chế độ BHYT cho đại biểu không lương

Đồng/người/năm

Theo mức qui định

Theo mức qui định

Theo mức qui định

- Chi hỗ trợ tiền tàu xe cho đại biểu không lương từ ngân sách

Đồng/kỳ họp

70.000

40.000

30.000

VI. Phụ cấp trách nhiệm cho đại biểu HĐND kiêm nhiệm

 

 

 

 

- Thường trực HĐND

Đồng/người/tháng

100.000

75.000

50.000

- Trưởng, phó và thành viên các Ban HĐND

Đồng/người/tháng

50.000

40.000

 

VII. Chi cung cấp thông tin cho đại biểu

 

 

 

 

- Sách pháp luật mới được ban hành

Quyển/đại biểu/năm

03-05

03

03

- Báo người đại biểu nhân dân

Số/đại biểu/năm

01

01

01

VIII. Chi cho công tác xã hội

 

 

 

 

1. Chế độ thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất, tang chế đối với đại biểu HĐND (mức cụ thể do Thường trực quyết định)

Đồng/người/lần

200.000 đến 3.000.000

200.000 đến 2.000.000

200.000 đến 2.000.000

2. Chế độ thăm hỏi đối với các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết (mức cụ thể do Thường trực HĐND quyết định)

Đồng/năm

50.000.000

10.000.000

5.000.000

IX. Một số chế độ khác:

 

 

 

 

1. - Chế độ may trang phục cho đại biểu HĐND trong nhiệm kỳ

 

 

 

 

- Mỗi nhiệm kỳ của HĐND, mỗi đại biểu được hỗ trợ may trang phục

Đồng/nhiệm kỳ

1.000.000

800.000

500.000

2. Chi phí nhiên liệu, phương tiện cho các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và tham dự các cuộc họp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội mời; chi đoàn ra, đoàn vào; tiếp khách ngoài tỉnh đến;... do HĐND các cấp lập và chi theo thực tế phát sinh; đồng thời phải có ý kiến của Thường trực HĐND cùng cấp.

X. Các chế độ còn lại ( sinh hoạt phí đại biểu, công tác phí cho đại biểu tham gia các kỳ họp HĐND, đi giám sát, tiếp xúc cử tri và các hoạt động khác của HĐND) phục vụ cho hoạt động của đại biểu HDND do HĐND các cấp lập lập dự toán và chi theo chế độ hiện hành

Ghi chú:

Đối với các mục chi hỗ trợ các điểm tiếp xúc cử tri: giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc lập dự toán trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp các cấp cùng tiếp xúc tại 01 điểm thì chỉ được thanh toán 01 lần cho cấp đại biểu cao nhất.

Điều 2. Kinh phí thực hiện chế độ chi tiêu chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp phải được quản lý, sử dụng theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định và thực hiện trong phạm vi dự toán chi ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008; thay thế Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ, định mức chi tiêu chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Giao Giám đốc Sở Tài chính tổ chức triển khai và theo dõi kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Trọng Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2008
Ngày hiệu lực01/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2008/QĐ-UBND điều chỉnh định mức chi hoạt động HĐND Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2008/QĐ-UBND điều chỉnh định mức chi hoạt động HĐND Đồng Tháp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýVõ Trọng Nghĩa
       Ngày ban hành29/05/2008
       Ngày hiệu lực01/01/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2014
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 17/2008/QĐ-UBND điều chỉnh định mức chi hoạt động HĐND Đồng Tháp

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2008/QĐ-UBND điều chỉnh định mức chi hoạt động HĐND Đồng Tháp