Quyết định 17/2008/QĐ-UBND

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND huỷ bỏ quy định trợ cấp khi được cấp bằng cử nhân đối với cán bộ, công chức được cử đi học đại học do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2008/QĐ-UBND huỷ bỏ trợ cấp khi được cấp bằng cử nhân Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17 /2008/QĐ-UBND

Tân An, ngày 14 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ QUY ĐỊNH TRỢ CẤP KHI ĐƯỢC CẤP BẰNG CỬ NHÂN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI HỌC ĐẠI HỌC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 3740/2002/QĐ-UB ngày 28/10/2002 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chế độ trợ cấp đối với cán bộ công chức đi học, cán bộ công chức được điều động tăng cường về công tác ở các xã và chính sách thu hút nhân tài quy định tại Quyết định số 2751/2002/QĐ-UB ngày 23/8/2002 của UBND tỉnh;

Căn cứ công văn số 10/KTNN-TH ngày 17/01/2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc gửi báo cáo kiểm toán và nội dung báo cáo kiểm toán, báo cáo quyết toán ngân sách năm 2006 của tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ (công văn số 130/SNV-TCCC ngày 02/4/2008), và căn cứ ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (công văn số 797-CV/BTCTU ngày 18/3/2008) và của Sở Tài chính (công văn số 760/STC-HCSN ngày 01/4/2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ điểm 1, điều 1 Quyết định số 3740/2002/QĐ-UB ngày 28/10/2002 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chế độ trợ cấp đối với cán bộ công chức đi học, cán bộ công chức được điều động tăng cường về công tác ở các xã và chính sách thu hút nhân tài, cụ thể không còn áp dụng chế độ trợ cấp đối với các trường hợp sau:

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học đại học, khi được cấp bằng cử nhân (không phân biệt làm luận văn tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp) được trợ cấp kinh phí như sau:

- Học tập trung: 3.500.000 đồng;

- Học tại chức: 3.000.000 đồng.

Riêng đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế cử đi học chuyên khoa I thì vẫn được hưởng trợ cấp kinh phí làm luận văn, luận án tốt nghiệp theo quy định tại mục 1.1 điểm 1 điều 1 Quyết định số 23/2007/QĐ-UB ngày 25/6/2007 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chế độ đi học cho cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 2. Quy định việc không áp dụng chế độ trợ cấp nêu tại điều 1 quyết định này được áp dụng kể từ ngày 01/4/2008. Những nội dung khác trong Quyết định số 3740/2002/QĐ-UB ngày 28/10/2002 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị thực hiện.

Giao Sở Nội vụ và Sở Tài chính triển khai thực hiện quy định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở ban ngành Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, NV.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2008
Ngày hiệu lực24/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2008/QĐ-UBND huỷ bỏ trợ cấp khi được cấp bằng cử nhân Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2008/QĐ-UBND huỷ bỏ trợ cấp khi được cấp bằng cử nhân Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐỗ Hoàng Việt
        Ngày ban hành14/04/2008
        Ngày hiệu lực24/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2008/QĐ-UBND huỷ bỏ trợ cấp khi được cấp bằng cử nhân Long An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2008/QĐ-UBND huỷ bỏ trợ cấp khi được cấp bằng cử nhân Long An

           • 14/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực