Quyết định 17/2009/QĐ-UBND

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND về Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên internet trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên internet đã được thay thế bởi Quyết định 14/2011/QĐ-UBND quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và được áp dụng kể từ ngày 07/03/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2009/QĐ-UBND dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên internet


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2009/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 04 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 23/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày 14/7/2005 của liên Bộ Bưu chính, Viễn thông, Văn hóa - Thông tin, Công an, Kế hoạch và Đầu tư về quản lý đại lý Internet;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 97/2008/NĐ-CP">07/2008/TT-BTTTT ngày 18/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”; Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006 của liên Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông), Công an về quản lý trò chơi trực tuyến (Online games);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 17/TTr-STTTT ngày 28/5/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên internet trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Quy định ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 164/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet trên địa bàn tỉnh, gồm:

1. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet;

2. Các đại lý Internet, các điểm truy cập Internet công cộng;

3. Các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Internet là hệ thống thông tin toàn cầu sử dụng giao thức Internet (Internet Protocol - IP) và tài nguyên Internet để cung cấp các dịch vụ và ứng dụng khác nhau cho người sử dụng.

2. Tài nguyên Internet bao gồm hệ thống tên miền, địa chỉ Internet và số hiệu mạng dùng cho Internet, được ấn định thống nhất trên phạm vi toàn cầu.

3. Hệ thống thiết bị Internet là tập hợp các thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin và các thiết bị phụ trợ khác bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm được các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực Internet thiết lập tại một địa điểm có địa chỉ và phạm vi xác định mà tổ chức, cá nhân đó được toàn quyền sử dụng theo quy định của pháp luật để phục vụ trực tiếp cho việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet.

4. Mạng lưới thiết bị Internet là tập hợp các hệ thống thiết bị Internet của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet được kết nối với nhau thông qua mạng viễn thông công cộng hoặc bằng các đường truyền dẫn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuê hoặc tự xây dựng.

5. Mạng Internet dùng riêng là mạng lưới thiết bị Internet do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập, kết nối với Internet để cung cấp các dịch vụ Internet cho các thành viên của cơ quan, tổ chức đó trên cơ sở không kinh doanh và hoạt động phi lợi nhuận.

6. Đường truyền dẫn là tập hợp các thiết bị truyền dẫn được liên kết với nhau bằng đường cáp viễn thông, sóng vô tuyến điện, các phương tiện quang học và các phương tiện điện từ khác.

7. Dịch vụ Internet là một loại hình dịch vụ viễn thông, bao gồm dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông:

a) Dịch vụ truy nhập Internet là dịch vụ cung cấp cho người sử dụng khả năng truy nhập đến Internet;

b) Dịch vụ kết nối Internet là dịch vụ cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet khả năng kết nối với nhau để chuyển tải lưu lượng Internet trong nước giữa các tổ chức, doanh nghiệp đó;

c) Dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông là dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng được cung cấp cho người sử dụng thông qua mạng lưới thiết bị Internet, gồm:

- Các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông;

- Dịch vụ điện thoại Internet loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế, PC-to-Phone chiều đi quốc tế;

- Dịch vụ gửi tin nhắn từ Internet vào mạng viễn thông di động và mạng viễn thông cố định.

8. Thông tin điện tử trên Internet là thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông qua mạng lưới thiết bị Internet.

9. Trang thông tin điện tử trên Internet là trang thông tin hoặc tập hợp trang thông tin phục vụ cho việc cung cấp và trao đổi thông tin trên môi trường Internet, bao gồm trang thông tin điện tử (website), trang thông tin điện tử cá nhân (blog), cổng thông tin điện tử (portal) và các hình thức tương tự khác.

10. Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

11. Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến là dịch vụ cung cấp cho cộng đồng rộng rãi người sử dụng khả năng tương tác, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin với nhau trên môi trường Internet, bao gồm dịch vụ tạo blog, diễn đàn (forum), trò chuyện trực tuyến (chat) và các hình thức tương tự khác.

12. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet:

a) Truy nhập Internet (ISP) là doanh nghiệp cung cấp cho người sử dụng khả năng truy nhập dến Internet;

b) Kết nối Ineternet (IXP) là doanh nghiệp cung cấp cho đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet khả năng kết nối với nhau và với Internet quốc tế;

c) Ứng dụng Internet (OSP) là doanh nghiệp sử dụng Internet để cung cấp cho người sử dụng các ứng dụng hoặc các dịch vụ bao gồm: bưu chính viễn thông, thông tin, thương mại, ngân hàng.

- Đại lý Internet là tổ chức, cá nhân tại Việt Nam nhân danh doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập, dịch vụ ứng dụng Internet cho người sử dụng thông qua hợp đồng đại lý và hưởng thù lao;

- Người sử dụng dịch vụ Internet là các tổ chức cá nhân sử dụng dịch vụ Internet.

Điều 4. Chính sách quản lý và phát triển Internet trên địa bàn tỉnh Bình Phước

1. Khuyến khích việc ứng dụng Internet trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội để nâng cao năng suất lao động; mở rộng các hoạt động thương mại; hỗ trợ cải cách hành chính, tăng tiện ích xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

2. Thúc đẩy việc ứng dụng Internet trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, trường học, bệnh viện, các cơ sở nghiên cứu và đưa Internet đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn pháp luật về Internet. Có biện pháp để ngăn chặn những hành vi lợi dụng Internet gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật và để bảo vệ trẻ em khỏi tác động tiêu cực của Internet.

4. Phát triển Internet với đầy đủ các dịch vụ có chất lượng cao và giá cước hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

5. Khuyến khích tăng cường đưa thông tin tiếng Việt lên Internet.

6. Tên miền quốc gia “.vn”, địa chỉ Internet và số hiệu mạng Internet do Việt Nam quản lý là một phần của tài nguyên thông tin quốc gia, cần phải được quản lý, khai thác, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Khuyến khích và tạo điều kiện để sử dụng rộng rãi tên miền quốc gia “.vn” và thế hệ địa chỉ Internet IPv6.

7. Bí mật đối với các thông tin riêng trên Internet của tổ chức, cá nhân được bảo đảm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Việc kiểm soát thông tin trên Internet phải do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật.

8. Internet Việt Nam là một bộ phận quan trọng thuộc cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia, được bảo vệ theo pháp luật, không ai được xâm phạm. Bảo đảm an toàn, an ninh cho các hệ thống thiết bị và thông tin điện tử trên Internet là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, mọi tổ chức và cá nhân.

Điều 5. Các hành vi nghiêm cấm

1. Lợi dụng Internet nhằm mục đích:

a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

b) Tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

c) Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;

d) Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

2. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

3. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.

4. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.

Chương II

QUẢN LÝ, CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET

Điều 6. Nguyên tắc quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin điện tử

1. Việc thiết lập trang thông tin điện tử, việc cung cấp, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin điện tử trên Internet phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về báo chí, pháp luật về xuất bản, pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, pháp luật về bản quyền, pháp luật về quảng cáo và các quy định quản lý thông tin điện tử trên Internet.

2. Các cơ quan báo chí đã được cấp Giấy phép hoạt động báo điện tử theo quy định của pháp luật về báo chí được thiết lập trang thông tin điện tử sử dụng cho hoạt động báo chí.

3. Các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải có Giấy phép do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

4. Các doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử để cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến phải đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông.

5. Các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử và sử dụng Internet để cung cấp dịch vụ ứng dụng chuyên ngành trên Internet thực hiện theo các quy định của pháp luật chuyên ngành.

6. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thiết lập các trang thông tin điện tử không thuộc các đối tượng quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 Điều này thì không cần Giấy phép và không cần đăng ký, nhưng phải tuân theo các quy định tại Quy định này và các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet

Điều 7. Phát hành báo điện tử, xuất bản trên mạng Internet

1. Điều kiện, quy trình, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động báo điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về báo chí.

2. Việc xuất bản trên mạng Internet thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật Xuất bản.

3. Cơ quan báo chí và nhà xuất bản có Giấy phép hoạt động báo điện tử và xuất bản trên mạng Internet theo quy định, được thiết lập hệ thống thiết bị Internet tại cơ sở của mình để trực tiếp thực hiện hoặc ủy thác cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet thực hiện việc phát hành báo điện tử và xuất bản phẩm trên mạng Internet.

Điều 8. Cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và đăng ký dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

1. Điều kiện cấp phép.

a) Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật tại Việt Nam;

b) Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý phục vụ cho việc thiết lập, cung cấp và quản lý thông tin phù hợp với quy mô hoạt động;

c) Cam kết của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung trang thông tin điện tử và tuân thủ các quy định tại Quy định này và các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet.

2. Hồ sơ cấp phép.

Hồ sơ cấp phép được lập thành 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, có nội dung cam kết tuân thủ các quy định tại Quy định này và các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập;

c) Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp;

d) Đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, gồm những nội dung chính sau:

- Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin; các chuyên mục; nguồn tin hợp pháp; quy trình xử lý tin, nhân sự, mẫu bản tin trang chủ và các trang chuyên mục chính;

- Loại hình dịch vụ dùng để cung cấp hoặc trao đổi thông tin (website, forum, blog…);

- Biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm cho việc cung cấp và quản lý thông tin;

- Tên miền dự kiến sử dụng.

3. Hồ sơ đăng ký dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

a) Đơn đăng ký theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

4. Tiếp nhận hồ sơ cấp phép, đăng ký.

Tổ chức, doanh nghiệp xin cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, đăng ký dịch vụ mạng xã hội trực tuyến có thể nộp hồ sơ tại: Phòng Báo chí, Xuất bản - Sở Thông tin và Truyền thông, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET

Điều 9. Quyền của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet

1. Thiết lập hệ thống thiết bị Internet tại cơ sở và tại các điểm cung cấp dịch vụ công cộng của doanh nghiệp để cung cấp các dịch vụ Internet theo đúng quy định của Giấy phép.

2. Thuê đường truyền dẫn viễn thông của các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng đã được cấp phép để thiết lập mạng lưới thiết bị Internet của doanh nghiệp, kết nối trực tiếp với Internet quốc tế và cung cấp dịch vụ đến đại lý, người sử dụng dịch vụ Internet.

3. Được sử dụng tài nguyên Internet theo quy hoạch và quy định về quản lý tài nguyên Internet.

4. Giao kết hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet với người sử dụng dịch vụ và ký hợp đồng đại lý Internet với các tổ chức và cá nhân. Trường hợp hợp đồng được thực hiện bằng văn bản phải có căn cứ theo quy định của pháp luật về hợp đồng và về Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có trách nhiệm xây dựng, ban hành hợp đồng mẫu để thực hiện thống nhất trong toàn doanh nghiệp.

5. Từ chối cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau: người sử dụng dịch vụ Internet vi phạm pháp luật về Internet theo văn bản kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cước dịch vụ với một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khác nếu đã có thỏa thuận bằng văn bản giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ với nhau về vấn đề này.

6. Tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau: thiết bị truy nhập đầu cuối Internet gây mất an toàn cho hệ thống thiết bị Internet, cho doanh nghiệp cung cấp và người sử dụng dịch vụ Internet; người sử dụng dịch vụ Internet không thanh toán cước dịch vụ theo thỏa thuận giữa hai bên; người sử dụng dịch vụ Internet kinh doanh lại dịch vụ Internet trái pháp luật; theo văn bản yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi người sử dụng dịch vụ Internet vi phạm Điều 5 của Quy định này.

Điều 10. Nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet

1. Thông báo bằng văn bản thời điểm bắt đầu chính thức cung cấp dịch vụ và kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ cho Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý giá cước và tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ Internet.

3. Triển khai các trang thiết bị và phương án kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Triển khai các điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng. Điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng của doanh nghiệp phải chấp hành các quy định như đối với các đại lý Internet, trừ việc phải đăng ký kinh doanh và ký hợp đồng đại lý.

5. Tuân thủ theo các quy định chung tại Quy định này, đồng thời chấp hành các quy định của pháp luật về việc bảo đảm quyền lợi của khách hàng sử dụng dịch vụ Internet.

6. Hướng dẫn, cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến việc cung cấp và sử dụng dịch vụ cho người sử dụng; giải quyết các khiếu nại của người sử dụng về giá cước và chất lượng dịch vụ.

7. Hướng dẫn, cung cấp thông tin, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của đại lý.

8. Thực hiện chế độ báo cáo và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước huy động trong trường hợp khẩn cấp và các nhiệm vụ công ích khác.

10. Có trách nhiệm kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm của các đại lý và người sử dụng dịch vụ Internet. Trong quá trình kiểm tra, giám sát đại lý và người sử dụng dịch vụ Internet nếu ngừng cung cấp dịch vụ và chấm dứt hợp đồng thì doanh nghiệp phải lập biên bản đồng thời thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông (bằng văn bản) biết việc vi phạm pháp luật của đại lý, tổ chức, cá nhân vi phạm.

11. Trong thời gian 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng với đại lý Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet phải tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt các quy định của Nhà nước và doanh nghiệp trong lĩnh vực Internet, đồng thời hướng dẫn biện pháp phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước.

12. Thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, năm cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định tại điểm n khoản 2 điều 7 Nghị định 97/2008/NĐ-CP của Chính phủ; đối với doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn huyện, thị xã phải có trách nhiệm báo cáo về mạng lưới và dịch vụ trong tháng trên địa bàn về phòng Văn hóa Thông tin (có phụ lục đính kèm).

Chương IV

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ INTERNET

Điều 11. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Là cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động Internet và thông tin điện tử trên Internet trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác quản lý Nhà nước về Internet và làm đầu mối trong hoạt động quốc tế về Internet trên địa bàn tỉnh.

2. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng chính sách, chiến lược quy hoạch phát triển Internet trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh cũng như phù hợp với chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển Internet quốc gia.

3. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan để thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Được quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cắt số điện thoại hoặc đường truyền viễn thông dùng để truy cập Internet của đại lý hoặc của tổ chức, cá nhân sử dụng Internet khi phát hiện sai phạm.

4. Trình UBND tỉnh các giải pháp cụ thể để triển khai các hoạt động công ích về Internet trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm triển khai kiểm tra thực hiện sau khi được phê duyệt.

5. Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh để đề xuất UBND tỉnh tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức và phổ cập kiến thức về Internet trong nhân dân.

6. Thực hiện tổng hợp thông tin báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh; báo cáo, đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc UBND tỉnh những biện pháp quản lý phù hợp với tình hình phát triển Internet trên địa bàn tỉnh.

Điều 12. Công an tỉnh

Công an tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước đối với việc bảo đảm an ninh trong hoạt động Internet, bao gồm:

1. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an xử lý thông tin nghiệp vụ về Internet trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ, để đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt động Internet theo quy định của pháp luật.

2. Tham mưu UBND tỉnh các biện pháp đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin trên Internet.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt động Internet theo đúng quy định hiện hành.

4. Hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, đại lý Internet thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

5. Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã về việc phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý trong hoạt động Internet tại địa phương.

6. Hỗ trợ và phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý trong hoạt động Internet, kịp thời thanh tra, kiểm tra phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động Internet để xử lý theo thẩm quyền.

Điều 13. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng cơ chế, chính sách về đầu tư, tài chính để thúc đẩy việc sử dụng Internet trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, trường học, bệnh viện, các cơ sở nghiên cứu và đưa Internet đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Điều 14. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, đào tạo đối với học sinh, sinh viên việc sử dụng và khai thác dịch vụ Internet theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phổ cập kiến thức về Internet, đưa Internet đến với học sinh, sinh viên; xây dựng chương trình, dự án nhằm đưa Internet đến với học sinh, sinh viên vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý việc sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trong trường học và đối với học sinh, sinh viên.

Điều 15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

1. Tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước trong hoạt động Internet tại địa phương theo thẩm quyền.

2. Hỗ trợ và phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động Internet tại địa phương.

3. Cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đại lý Internet theo quy định của pháp luật; đối với những đại lý Internet - Online Games trước khi cấp phép cần khảo sát địa điểm kinh doanh, đảm bảo cách cổng ra vào của các trường học (từ mẫu giáo đến phổ thông trung học) tối thiểu 200m.

Điều 16. Các sở, ngành có liên quan phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định; triển khai thực hiện quản lý đối với việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ ứng dụng chuyên ngành trên Internet thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của mình.

Chương V

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI LÝ INTERNET

Điều 17. Điều kiện hoạt động kinh doanh của đại lý Internet

1. Có địa điểm và mặt bằng bảo đảm các quy định, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh môi trường để bảo vệ an toàn và sức khoẻ cho người sử dụng dịch vụ.

2. Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

3. Ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh như quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Có hệ thống thiết bị Internet đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo quy định.

5. Niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ Internet tại địa điểm kinh doanh đại lý Internet. Nội quy phải ghi đầy đủ và rõ ràng các yêu cầu sau:

a) Giờ đóng, mở cửa đại lý ;

b) Giá cước sử dụng dịch vụ truy cập Internet;

c) Những điều cấm đã được quy định tại Điều 5 Quy định này;

d) Các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ Internet tại Điều 19 Quy định này.

6. Chủ đại lý phải có trình độ tin học đạt chứng chỉ tin học A trở lên và phải nắm vững các quy định của Nhà nước về Internet. Trong trường hợp chủ đại lý không có chứng chỉ thì phải thuê nhân viên có trình độ tin học đạt chứng chỉ từ trình độ A trở lên. Chủ đại lý hoặc nhân viên phải có mặt tại đại lý trong suốt thời gian đại lý hoạt động, để thực hiện việc hướng dẫn và kiểm tra người sử dụng tuân thủ các quy định về sử dụng dịch vụ tại đại lý Internet.

Nếu tại địa điểm kinh doanh của đại lý Internet được bố trí thành nhiều phòng riêng biệt, độc lập với nhau thì chủ đại lý phải bố trí nhân viên hướng dẫn và kiểm tra riêng cho từng phòng (01 nhân viên phụ trách 01 phòng).

7. Các tổ chức, cá nhân là chủ các khách sạn, nhà hàng, văn phòng, sân bay, bến xe, quán café Internet … khi cung cấp dịch vụ Internet cho người sử dụng không thu cước dịch vụ trong phạm vi các địa điểm nói trên, đều phải ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và thực hiện đầy đủ các quy định về đại lý, trừ các quy định liên quan đến giá cước đối với người sử dụng dịch vụ.

Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của đại lý Internet

1. Đảm bảo các điều kiện hoạt động kinh doanh được quy định tại điều 17 của Quy định này.

2. Trong thời gian 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, chủ đại lý phải tham gia lớp tập huấn dành cho các đại lý Internet của doanh nghiệp ký hợp đồng đại lý với mình.

3. Thực hiện các giải pháp kỹ thuật đảm bảo ngăn chặn người sử dụng truy cập đến trang web có nội dung cấm trên Internet. Cài đặt phần mền quản lý Internet dùng chung, lưu trữ lịch sử truy cập và thông tin về người sử dụng dịch vụ trong thời gian 30 ngày để phục vụ cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

a) Thiết lập hệ thống thiết bị Internet tại địa điểm mà mình được toàn quyền sử dụng hợp pháp để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông cho người sử dụng tại địa điểm đó có thu cước hoặc không thu cước theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng đại lý;

b) Thực hiện các quy định về cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet theo quy định của pháp luật;

c) Từ chối cung cấp dịch vụ đối với người sử dụng vi phạm Điều 5 của Quy định này hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;

d) Tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin;

đ) Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet hướng dẫn, cung cấp thông tin để thực hiện hợp đồng, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp ký hợp đồng đại lý với mình;

e) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

f) Trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng dịch vụ tại đại lý Internet phải có người thành niên bảo lãnh và giám sát trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ tại đại lý;

g) Chủ đại lý Internet có trách nhiệm cập nhập thông tin về khách hàng sử dụng dịch vụ đầy đủ bao gồm: họ tên, địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị khác và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trên.

4. Giờ đóng, mở cửa của đại lý.

a) Đối với khu vực thị xã, thị trấn được phép kinh doanh dịch vụ Internet từ 6 giờ 00 phút đến 23 giờ 00 phút;

b) Đối với khu vực còn lại được phép kinh doanh dịch vụ Internet từ 6 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút

Chương VI

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET

Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Internet

1. Được sử dụng tất cả các dịch vụ Internet, trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng đã giao kết với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc đại lý Internet.

3. Chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin do mình đưa vào, lưu trữ, truyền đi trên Internet theo quy định của pháp luật.

4. Bảo vệ mật khẩu, khóa mật mã, thông tin cá nhân, hệ thống thiết bị của mình và chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin.

5. Không được cung cấp dịch vụ cho công cộng và kinh doanh lại các dịch vụ Internet.

6. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước có chức năng.

7. Khi phát hiện trang thông tin điện tử, phát hiện khách hàng truy cập, phát tán thông tin có nội dung vi phạm vào Điều 5 của Quy định này thì không được in, sao, phát tán và có trách nhiệm báo ngay cho cơ quan quản lý Nhà nước có chức năng hoặc cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp xử lý.

Chương VII

THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 20. Thanh tra, kiểm tra

Mọi tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Internet chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, đại lý Internet, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet trên địa bàn tỉnh Bình Phước chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước có chức năng và của Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND quyết định tỉnh thành lập .

2. Đại lý Internet, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Internet ở địa phương (huyện, thị xã) còn chịu sự thanh tra, kiểm tra của đội kiểm tra liên ngành do UBND huyện, thị xã đó quyết định thành lập.

Điều 21. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Quy định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Khiếu nại, tố cáo

Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định hiện hành. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Điều khoản thi hành

1. Các tổ chức, cá nhân cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet trên địa bàn tỉnh Bình Phước chấp hành nghiêm Quy định này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Quy định này.

3. Việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy định này do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 17/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/06/2009
Ngày hiệu lực 14/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/06/2012
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2009/QĐ-UBND dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên internet


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên internet
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 17/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Phước
Người ký Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành 04/06/2009
Ngày hiệu lực 14/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/06/2012
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản gốc Quyết định 17/2009/QĐ-UBND dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên internet

Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2009/QĐ-UBND dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên internet