Quyết định 17/2011/QĐ-UBND

Quyết định 17/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 342/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 17/2011/QĐ-UBND sửa đổi 342/2008/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 55/2015/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức của sở nông nghiệp Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 28/08/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2011/QĐ-UBND sửa đổi 342/2008/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2011/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 342/2008/QĐ-UBND NGÀY 04/12/2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 391/BC-SNNPTNT ngày 23 tháng 11 năm 2010, của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 835/TTr-SNV ngày 04 tháng 5 năm 2011 và Báo cáo kết quả thẩm định số 450/BC-STP ngày 27 tháng 4 năm 2011 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 342/2008/QĐ-UBND ngày 04/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận như sau:

1. Điểm b khoản 1 Điều 3 được sửa đổi như sau:

“b) Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng sở.

- Thanh tra sở.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Phòng Tổ chức - Cán bộ.

- Phòng Nông nghiệp (thực hiện nhiệm vụ quản lý: trồng trọt, chăn nuôi và muối).

- Phòng Quản lý xây dựng công trình”.

2. Điểm c khoản 1 Điều 3 được bổ sung như sau:

“c) Các Chi cục quản lý chuyên ngành:

- Ở cấp tỉnh:

+ Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản”.

3. Điểm d khoản 1 Điều 3 được bổ sung như sau:

“d) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Krôngpha”.

4. Điểm g khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“g) Được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quản lý Nhà nước đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Tân Tiến.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ninh Sơn”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ những quy định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- TT.HĐND huyện, thành phố
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Trung tâm công báo;
- Website: Chính phủ, Ninh Thuận;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2011
Ngày hiệu lực16/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2016
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2011/QĐ-UBND sửa đổi 342/2008/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2011/QĐ-UBND sửa đổi 342/2008/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýNguyễn Chí Dũng
       Ngày ban hành06/05/2011
       Ngày hiệu lực16/05/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2016
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 17/2011/QĐ-UBND sửa đổi 342/2008/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Ninh Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2011/QĐ-UBND sửa đổi 342/2008/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Ninh Thuận