Quyết định 17/2014/QĐ-UBND

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 682/2010/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, điều kiện, bổ nhiệm, bãi miễn và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 682/2010/QĐ-UBND phụ cấp kế toán trưởng kế toán Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2014/QĐ-UBND

 Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 682/2010/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 322/TTr-STC ngày 13 tháng 2 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 682/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, bổ nhiệm, bãi miễn và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hòa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 17/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/02/2014
Ngày hiệu lực 18/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 682/2010/QĐ-UBND phụ cấp kế toán trưởng kế toán Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 682/2010/QĐ-UBND phụ cấp kế toán trưởng kế toán Ninh Thuận
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 17/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Thuận
Người ký Trần Xuân Hòa
Ngày ban hành 18/02/2014
Ngày hiệu lực 18/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 17/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 682/2010/QĐ-UBND phụ cấp kế toán trưởng kế toán Ninh Thuận

Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 682/2010/QĐ-UBND phụ cấp kế toán trưởng kế toán Ninh Thuận

  • 18/02/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/02/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực