Quyết định 17/2015/QĐ-UBND

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND Quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2015/QĐ-UBND khai sinh thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ dưới 6 tuổi Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2015/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ tịch; Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

Căn cứ Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

Trên cơ sở Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi”;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 31/2014/NĐ-CP">35/2014/TT-BCA ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 06 tuổi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 75/TTr-STP ngày 12 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

QUY ĐỊNH

THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định trách nhiệm phối hợp, trình tự, thời hạn, thủ tục liên quan đến việc tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết hồ sơ và trả kết quả trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (sau đây viết tắt là liên thông các thủ tục hành chính) giữa Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) với các cơ quan Nhà nước có liên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Trường hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

a) Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi: Áp dụng đối với trường hợp trẻ em dưới 06 tuổi có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc có đăng ký thường trú trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

b) Đăng ký khai sinh - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi: Áp dụng đối với trường hợp trẻ em dưới 06 tuổi có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc không có đăng ký thường trú mà chỉ có đăng ký tạm trú trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan quản lý Nhà nước về hộ tịch, cư trú, bảo hiểm y tế.

2. Các cơ quan thực hiện việc đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi.

3. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Đảm bảo tính công khai, minh bạch, kịp thời và đúng thời hạn giải quyết theo quy định trong việc giải quyết liên thông các thủ tục hành chính.

2. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời giữa cơ quan quản lý Nhà nước về hộ tịch, cư trú, bảo hiểm y tế cũng như các cơ quan thực hiện việc giải quyết liên thông các thủ tục hành chính để việc giải quyết hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả, thuận lợi cho cá nhân có yêu cầu.

3. Việc phối hợp giải quyết phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và tuân thủ các quy định pháp luật theo từng lĩnh vực.

4. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Điều 4. Cơ quan thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 06 tuổi.

2. Cơ quan đăng ký cư trú cho trẻ em dưới 06 tuổi, cụ thể như sau:

a) Công an xã, thị trấn thuộc huyện thực hiện việc đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn quản lý của xã, thị trấn của huyện.

b) Công an thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn quản lý của thị xã, thành phố.

3. Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (sau đây viết tắt là Bảo hiểm xã hội cấp huyện) thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi.

4. Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính quy định tại Điều này phải cùng trên địa bàn huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 5. Trách nhiệm cơ quan thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ liên thông các thủ tục hành chính; thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 06 tuổi; lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là Công an cấp xã) để đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi; chuyển hồ sơ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi; liên hệ cơ quan Công an cấp xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện nhận lại kết quả đã được giải quyết và phát hành cho đương sự; thu lệ phí theo quy định.

2. Công an xã, thị trấn thuộc huyện thực hiện việc đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi. Công an phường, xã thuộc thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú của trẻ em dưới 06 tuổi, chuyển về Công an thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa để giải quyết đăng ký thường trú theo quy định.

3. Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi; cung cấp danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu để niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 6. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi

1. Người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi; nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc của trẻ em thường trú. Hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu quy định).

b) Bản chính giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

Đối với trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản trẻ em bị bỏ rơi thay thế cho giấy chứng sinh.

c) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định).

d) Sổ hộ khẩu của cha, mẹ (bản chính); hoặc sổ hộ khẩu của mẹ (bản chính) trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo mẹ; hoặc sổ hộ khẩu của cha (bản chính) trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo cha.

Trường hợp trẻ em có cha, mẹ nhưng không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ mà đăng ký thường trú cùng người khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cha, mẹ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; ý kiến đồng ý của chủ hộ và sổ hộ khẩu của chủ hộ (bản chính).

đ) Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (theo mẫu quy định).

2. Giấy tờ phải xuất trình

Người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phải xuất trình một số loại giấy tờ sau:

a) Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người yêu cầu làm thủ tục liên thông.

b) Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Trường hợp cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ em đã có tên trong sổ đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì không bắt buộc phải xuất trình giấy chứng nhận kết hôn.

Điều 7. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi

1. Người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi; nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc của trẻ em thường trú. Hồ sơ gồm các loại giấy tờ quy định tại Điểm a, b, đ, Khoản 1, Điều 6 của Quy định này.

2. Giấy tờ phải xuất trình: Người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi phải xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Quy định này và sổ tạm trú của cha, mẹ, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em.

Điều 8. Nộp hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 6, Điều 7 của Quy định này tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính không có điều kiện trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để nộp hồ sơ, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người yêu cầu là ông, bà, cha, mẹ, anh, chị ruột của trẻ em thì không phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên. Trường hợp công chức Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã biết rõ mối quan hệ trên thì không phải xuất trình giấy tờ để chứng minh.

Điều 9. Tiếp nhận hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn người dân trong việc lập hồ sơ thực hiện liên thông, lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu theo thông báo của cơ quan Bảo hiểm xã hội được niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Khi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quy định này.

a) Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; tạm thu lệ phí để đăng ký thường trú cho trẻ em (nếu có), viết giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân. Trong giấy hẹn trả kết quả phải ghi rõ yêu cầu quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính của người dân; các loại giấy tờ nộp trong hồ sơ; thời gian hẹn trả kết quả: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi.

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quy định này thì phải hướng dẫn ngay để người dân hoàn chỉnh hồ sơ. Nội dung hướng dẫn phải ghi đầy đủ, rõ ràng từng loại giấy tờ cần bổ sung (theo mẫu bổ sung).

c) Trường hợp hồ sơ yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cơ quan mình; công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn người dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp người dân chưa có tờ khai đăng ký khai sinh; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; tờ khai tham gia bảo hiểm y tế thì công chức tiếp nhận hồ sơ phải cấp cho người dân các mẫu giấy tờ trên, đồng thời hướng dẫn người dân điền đầy đủ các thông tin trên các giấy tờ đó và ký tên hoặc điểm chỉ theo quy định.

Điều 10. Trình tự giải quyết liên thông các thủ tục hành chính

1. Giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ đăng ký khai sinh gồm có các loại giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, Khoản 1, Điều 6 Quy định này và chuyển cho công chức Tư pháp hộ tịch để thực hiện đăng ký khai sinh.

b) Công chức Tư pháp hộ tịch kiểm tra hồ sơ và tiến hành đăng ký khai sinh (nếu nhận hồ sơ do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển đến trước 15 giờ thì giải quyết ngay trong ngày, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì giải quyết trong ngày làm việc kế tiếp). Sau khi thực hiện đăng ký khai sinh xong, công chức Tư pháp hộ tịch chuyển 01 (một) bản chính và 02 (hai) bản sao giấy khai sinh cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

c) Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả đăng ký khai sinh, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

- Lập hồ sơ đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi, gồm các loại giấy tờ quy định tại các Điểm c, d, Khoản 1, Điều 6 Quy định này và kèm theo 01 bản sao giấy khai sinh; chuyển hồ sơ, lệ phí đăng ký thường trú (nếu có) cho cơ quan Công an cấp xã.

- Lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi, gồm: Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em của Ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu quy định), chuyển hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển trước thông tin hồ sơ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện thông qua mạng Internet (ứng dụng iBHXH).

2. Giải quyết đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi tại cơ quan Công an

Ngay sau khi nhận được hồ sơ do công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, cơ quan Công an cấp xã có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý và đầy đủ của hồ sơ.

a) Trường hợp hồ sơ, lệ phí đầy đủ đúng quy định: Công an xã, thị trấn thuộc huyện, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, phải thực hiện đăng ký thường trú cho trẻ em, giao kết quả đăng ký thường trú, biên lai thu lệ phí đăng ký thường trú cho cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho người dân.

Đối với Công an xã, phường thuộc thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, sau khi nhận hồ sơ, phải chuyển ngay về cho Công an thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi; đồng thời liên hệ nhận kết quả đã được giải quyết, bàn giao cho công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho người dân; thời gian giải quyết không quá 10 (mười) ngày làm việc.

- Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo đúng quy định thì cơ quan Công an không tiếp nhận hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do bằng văn bản kèm theo hồ sơ trả cho công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để biết, xử lý theo quy định. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì thực hiện việc thông báo trong ngày làm việc tiếp theo.

3. Giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện

a) Ngay sau khi nhận được hồ sơ hoặc thông tin qua mạng Internet (ứng dụng iBHXH) do công chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hoặc thông tin đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hoặc thông tin từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện cấp (in) thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi.

- Trường hợp đặc biệt (trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, bệnh bẩm sinh) thì Bảo hiểm xã hội cấp huyện cấp (in) thẻ bảo hiểm y tế ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ hoặc thông tin do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bảo hiểm xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ giấy theo quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều này (bản chính) do cán bộ cấp xã chuyển đến; thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu hồ sơ (có thể thông qua máy đọc mã vạch), giao thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ cấp xã để trả cho người dân.

Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có thể lựa chọn việc tiếp nhận và trả thẻ bảo hiểm y tế trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc thông qua dịch vụ bưu điện.

b) Trường hợp hồ sơ hoặc thông tin không bảo đảm theo đúng quy định thì Bảo hiểm xã hội cấp huyện không tiếp nhận hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do bằng văn bản gửi kèm theo hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để biết, xử lý theo quy định. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì thực hiện việc thông báo trong ngày làm việc tiếp theo.

4. Thời gian hoàn thiện hồ sơ

Sau khi nhận được thông báo của cơ quan Công an, cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện về việc hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, trong thời hạn chậm nhất là 02 (hai) ngày làm việc; công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, tự hoàn thiện hồ sơ hoặc liên hệ với người dân để yêu cầu hoàn thiện hồ sơ; sau đó, chuyển lại hồ sơ cho Công an cấp xã để đăng ký thường trú, chuyển lại hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Điều 11. Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Thời gian thực hiện liên thông các thủ tục hành chính được tính từ ngày Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giao biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân; trường hợp chưa có kết quả giải quyết đúng ngày hẹn do phải hoàn thiện hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người dân biết và hẹn lại ngày trả kết quả.

2. Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính như sau:

a) Thời gian thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi, tối đa không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.

b) Thời gian thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi, tối đa không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.

c) Trường hợp hồ sơ hoặc thông tin không bảo đảm theo đúng quy định, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Công an, cơ quan Bảo hiểm xã hội, thì thời gian giải quyết được kéo dài thêm nhưng không quá 02 (hai) ngày làm việc. Đối với các xã có khoảng cách xa trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện từ 30 km trở lên, thời hạn trả kết quả được kéo dài thêm, nhưng không quá 03 (ba) ngày làm việc.

3. Người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả liên thông các thủ tục hành chính. Nếu người nộp hồ sơ có yêu cầu nhận kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính qua dịch vụ chuyển phát thì đăng ký với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã; khi nhận kết quả tại nhà, người dân có trách nhiệm nộp cước phí cho cơ quan Bưu chính.

4. Trường hợp người nộp hồ sơ có yêu cầu nhận kết quả từng loại thủ tục trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thì khi nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã phải yêu cầu cụ thể để ghi vào phiếu hẹn và người nộp hồ sơ sẽ được quyền trực tiếp nhận trả kết quả theo yêu cầu tại các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện; đồng thời theo dõi, kiểm tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 13. Trách nhiệm của Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh

1. Phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo triển khai, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong phạm vi ngành, lĩnh vực của đơn vị để bảo đảm Quy định này được triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất và đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có liên quan triển khai và tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Chỉ đạo Phòng Tư pháp, Công an huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện thường xuyên kiểm tra công tác đăng ký hộ tịch, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi theo cơ chế phối hợp của Quy định này đảm bảo đúng theo quy định.

3. Chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện công khai danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để người dân biết, lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ em theo quy định.

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức thích hợp; phổ biến rộng rãi đến người dân để người dân dễ tiếp cận và thực hiện khi có nhu cầu.

2. Niêm yết công khai quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, lệ phí, danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu do cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. Chỉ đạo công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện nghiêm việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, cập nhật đầy đủ nội dung thông tin lên phần mềm quản lý, lập sổ theo dõi việc luân chuyển hồ sơ cho các bộ phận thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính được nêu trong Quy định này.

4. Tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cá nhân có liên quan trong thực hiện các thủ tục hành chính tại Quy định này hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

5. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 16. Việc sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh cần phải sửa đổi, bổ sung, Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 17/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/07/2015
Ngày hiệu lực 24/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Quyền dân sự, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2015/QĐ-UBND khai sinh thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ dưới 6 tuổi Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND khai sinh thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ dưới 6 tuổi Đồng Nai
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 17/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành 14/07/2015
Ngày hiệu lực 24/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Quyền dân sự, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 17/2015/QĐ-UBND khai sinh thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ dưới 6 tuổi Đồng Nai

Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2015/QĐ-UBND khai sinh thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ dưới 6 tuổi Đồng Nai

  • 14/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực