Quyết định 17/2016/QĐ-TTg

Quyết định 17/2016/QĐ-TTg về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2016/QĐ-TTg hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm ban quản lý làng văn hóa 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2016/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ÁP DỤNG HỆ SĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ STĂNG THÊM ĐỐI VI CÔNG CHỨC   VÀ NGƯI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA - DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Theo đnghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về áp dụng hệ sĐiều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Quyết định này quy định hệ số Điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và đối tượng không áp dụng

1. Đối tượng áp dụng:

Công chức trong chỉ tiêu biên chế và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Điều 1 Quyết định này làm việc tại các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

2. Đối tượng không áp dụng:

Viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam gm: Tạp chí Làng Việt, Trung tâm Thông tin dữ liệu và Ban Quản lý Khu các làng dân tộc.

3. Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng trong các thời gian sau:

Đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

Đi học tập trung trong nước từ 03 tháng liên tục trở lên;

Nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 01 tháng, liên tục trở lên;

Nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

Bị đình chỉ công tác, bị tạm giam.

Điều 3. Hệ số Điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này được áp dụng hệ số Điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm 0,8 lần so với mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Điều 4. Nguồn kinh phí chi trả

Kinh phí chi trả hệ sĐiều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm quy định tại Quyết định này được ngân sách nhà nước bảo đảm và bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Điều 5. Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chc thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

1. Các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP.

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2016.

Thời gian thực hiện hệ số Điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm quy định tại Quyết định này được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức thực hiện chi trả hệ số Điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành ph
trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nư
c;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân t
i cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
-
y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ qu
c Việt Nam;
- Cơ quan Trung
ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG




Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2016/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2016/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2016
Ngày hiệu lực20/06/2016
Ngày công báo16/05/2016
Số công báoTừ số 335 đến số 336
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2016/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 17/2016/QĐ-TTg hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm ban quản lý làng văn hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 17/2016/QĐ-TTg hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm ban quản lý làng văn hóa 2016
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu17/2016/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Xuân Phúc
     Ngày ban hành05/05/2016
     Ngày hiệu lực20/06/2016
     Ngày công báo16/05/2016
     Số công báoTừ số 335 đến số 336
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 17/2016/QĐ-TTg hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm ban quản lý làng văn hóa 2016

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2016/QĐ-TTg hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm ban quản lý làng văn hóa 2016

       • 05/05/2016

        Văn bản được ban hành

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 16/05/2016

        Văn bản được đăng công báo

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 20/06/2016

        Văn bản có hiệu lực

        Trạng thái: Có hiệu lực