Quyết định 17/2016/QĐ-UBND

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND về Quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2016/QĐ-UBND quy chế tổ chức phối hợp liên ngành chủ tịch Ủy ban Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2016/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUY ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP, KIỆN TOÀN, THAY ĐỔI THÀNH VIÊN, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

QUY CHẾ

QUY ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP, KIỆN TOÀN, THAY ĐỔI THÀNH VIÊN, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, do đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế làm cơ quan thường trực.

2. Đối tượng điều chỉnh:

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan; các thành viên tham gia tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành.

Các tổ chức tư vấn có quy mô nhỏ hoặc để giúp việc cho tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành được gọi là Tổ, Đoàn như Tổ giúp việc, Đoàn kiểm tra, Tổ chuyên viên và các tổ chức tương tự khác không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Hình thức tổ chức

Tổ chức phối hợp liên ngành được tổ chức dưới các hình thức sau: Hội đồng, Ủy ban, Ban chỉ đạo, Ban công tác, Ban điều hành, Ban tổ chức và các tổ chức tương tự khác.

Điều 3. Chức năng

Tổ chức phối hợp liên ngành giúp Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

1. Việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động, sáp nhập, giải thể tổ chức phối hợp liên ngành được thực hiện theo quy định của Quy chế này.

2. Tổ chức phối hợp liên ngành không thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

3. Tổ chức phối hợp liên ngành không có con dấu riêng, trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Căn cứ vào tính chất, nội dung của nhiệm vụ cần được giải quyết, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định là người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành khi xét thấy thật sự cần thiết hoặc phân công cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với các trường hợp khác, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh là người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành.

Điều 5. Điều kiện thành lập

Tổ chức phối hợp liên ngành được thành lập theo các điều kiện sau đây:

1. Theo quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; quyết định của Chủ tịch nước; nghị quyết, nghị định của Chính phủ; Thông tư của Bộ, ngành; Thông tư liên tịch của Liên Bộ, ngành; Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

2. Khi giải quyết những công việc liên quan đến quốc phòng - an ninh, huy động nguồn lực lớn, các công trình trọng điểm của tỉnh, những vấn đề quan trọng có tính liên ngành liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố mà trong quá trình phối hợp xử lý còn có những ý kiến khác nhau;

3. Khi xảy ra những vấn đề đột xuất, các sự cố nghiêm trọng như thiên tai, dịch bệnh, tai nạn vượt quá khả năng giải quyết của sở, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung giải quyết trong thời gian nhất định.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành;

2. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành;

3. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành.

Điều 7. Thành phần

1. Tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đứng đầu gồm:

a) Cấp phó là thủ trưởng cơ quan được giao làm nhiệm vụ thường trực tổ chức phối hợp liên ngành;

b) y viên đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan là cấp phó thủ trưởng trở lên.

2. Tổ chức phối hợp liên ngành do thủ trưởng sở, ban, ngành cấp tỉnh đứng đầu gồm:

a) Một hoặc một số cấp phó, trong đó có một cấp phó là phó thủ trưởng cơ quan được giao làm nhiệm vụ thường trực tổ chức phối hợp liên ngành;

b) y viên đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan là phó thủ trưởng sở, ngành.

3. Các thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH

Điều 8. Đề xuất thành lập tổ chức phối hợp liên ngành

Căn cứ quy định tại Điều 5 Quy chế này, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trình Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất việc thành lập tổ chức phối hợp liên ngành, dự thảo quyết định, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan.

Điều 9. Thẩm định việc thành lập tổ chức phối hợp liên ngành

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định việc thành lập tổ chức phối hợp liên ngành.

2. Cơ quan đề xuất thành lập tổ chức phối hợp liên ngành gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ để thẩm định. Hồ sơ gửi thẩm định gồm 02 bộ:

a) Tờ trình về việc thành lập tổ chức phối hợp liên ngành, trong đó nêu rõ sự cần thiết, dự kiến thành phần, nhiệm vụ và thời hạn hoạt động;

b) Dự thảo Quyết định thành lập (có biểu mẫu kèm theo);

c) Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động (có biểu mẫu kèm theo);

d) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Điều 10. Thủ tục trình thành lập tổ chức phối hợp liên ngành

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ để thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập tổ chức phối hợp liên ngành.

Điều 11. Trình hồ sơ thành lập tổ chức phối hợp liên ngành

Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập tổ chức phối hợp liên ngành sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ từ Sở Nội vụ.

Điều 12. Sáp nhập

Các tổ chức phối hợp liên ngành được sáp nhập khi mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ chồng chéo, trùng lắp với nhau.

Trình tự, thủ tục sáp nhập tổ chức phối hợp liên ngành được tiến hành theo quy định tại các Điều 5, 8, 9, 10 và 11 Quy chế này.

Điều 13. Giải thể

1. Tổ chức phối hợp liên ngành xác định được thời gian hoạt động thì tự giải thể theo thời hạn ghi trong quyết định thành lập.

2. Tổ chức phối hợp liên ngành không xác định được thời gian hoạt động thì giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

3. Tổ chức phối hợp liên ngành không hoàn thành nhiệm vụ thì bị giải thể.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc giải thể tổ chức phối hợp liên ngành quy định tại các Khoản 2 và 3 của Điều này theo đề nghị của Sở Nội vụ.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỆN TOÀN, THAY ĐỔI THÀNH VIÊN TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH

Điều 14. Đề xuất kiện toàn, thay đổi thành viên tổ chức phối hợp liên ngành

Căn cứ quy định tại Điều 5 Quy chế này, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất việc kiện toàn, thay đổi thành viên tổ chức phối hợp liên ngành, xây dựng đề án, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan.

Điều 15. Soạn thảo quyết định kiện toàn, thay đổi thành viên tổ chức phối hợp liên ngành

1. Cơ quan đề xuất kiện toàn, thay đổi thành viên tổ chức phối hợp liên ngành gửi hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh để thẩm tra. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình về việc kiện toàn, thay đổi thành viên tổ chức phối hợp liên ngành, trong đó nêu rõ sự cần thiết, dự kiến thành phần, nhiệm vụ và thời hạn hoạt động;

b) Dự thảo Quyết định kiện toàn, thay đổi thành viên (có biểu mẫu kèm theo);

c) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Điều 16. Trình hồ sơ kiện toàn, thay đổi thành viên tổ chức phối hợp liên ngành

1. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định việc kiện toàn, thay đổi thành viên tổ chức phối hợp liên ngành sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ.

2. Quyết định kiện toàn, thay đổi thành viên tổ chức phối hợp liên ngành gửi Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp chung.

Chương IV

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH

Điều 17. Chế độ làm việc

Tổ chức phối hợp liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tập thể biểu quyết theo đa số.

Điều 18. Trách nhiệm của cơ quan thường trực của tổ chức phối hợp liên ngành

1. Tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đứng đầu thì người đứng đầu cơ quan được giao làm nhiệm vụ thường trực chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức phối hợp liên ngành, trừ trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh có quy định khác.

2. Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ngang sở đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức phối hợp liên ngành.

3. Cập nhật thông tin, tích hợp, chia sẻ thông tin liên quan đến tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành: Chậm nhất sau 07 ngày kể từ khi Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành, cơ quan thường trực của tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành cập nhật thông tin, tích hợp, chia sẻ thông tin vào chuyên mục “Tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành” trên Trang Thông tin Điều hành tác nghiệp của cơ quan. Việc cập nhật, tích hợp, chia sẻ thông tin liên quan đến tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành được thực hiện theo quy trình do UBND tỉnh quy định.

Điều 19. Quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành

1. Người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ngang sở có quyền hạn, trách nhiệm sau đây:

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức phối hợp liên ngành;

c) Điều hành, phân công nhiệm vụ cho các thành viên;

d) Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của tổ chức phối hợp liên ngành;

đ) Điều động, trưng tập chuyên gia;

e) Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

g) Thực hiện chế độ báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

h) Bảo quản hồ sơ, tài liệu của tổ chức phối hợp liên ngành theo quy định của pháp luật;

i) Quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc được trang bị theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch UBND tỉnh đứng đầu thì thủ trưởng cơ quan được giao làm nhiệm vụ thường trực có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều này.

Điều 20. Quyền hạn, trách nhiệm của thành viên

1. Thành viên của tổ chức phối hợp liên ngành có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành, chịu trách nhiệm trước người đứng đầu về những vấn đề được phân công.

Ý kiến tham gia của các thành viên là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức nơi công tác.

2. Thành viên của tổ chức phối hợp liên ngành được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

Điều 21. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Tổ chức phối hợp liên ngành có trách nhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng, đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình hoạt động của mình.

2. Tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đứng đầu thì cấp phó là thủ trưởng cơ quan được phân công làm nhiệm vụ thường trực có trách nhiệm báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Báo cáo được gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 22. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan được giao nhiệm vụ thường trực tổ chức phối hợp liên ngành.

Chương V

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 23. Điều khoản thi hành

Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Căn cứ vào quy chế này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng Quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp.

Sau 90 ngày kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành, Giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan ngang sở, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, căn cứ các quy định của Quy chế này chỉ đạo việc rà soát các tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đề xuất việc kiện toàn, sáp nhập, giải thể theo quy định./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2016
Ngày hiệu lực06/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2016/QĐ-UBND quy chế tổ chức phối hợp liên ngành chủ tịch Ủy ban Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2016/QĐ-UBND quy chế tổ chức phối hợp liên ngành chủ tịch Ủy ban Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành25/02/2016
        Ngày hiệu lực06/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 17/2016/QĐ-UBND quy chế tổ chức phối hợp liên ngành chủ tịch Ủy ban Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2016/QĐ-UBND quy chế tổ chức phối hợp liên ngành chủ tịch Ủy ban Thừa Thiên Huế

            • 25/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực