Quyết định 17/2016/QĐ-UBND

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND Quy định về Xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân giỏi” do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2016/QĐ-UBND Xét tôn vinh danh hiệu trao giải thưởng choDoanh nghiệp tiêu biểu Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2016/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 14 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÉT TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO “DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU”, “DOANH NHÂN GIỎI”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ sáng kiến;

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân giỏi” tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016 và thay thế Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành Quy định về xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân giỏi”.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan, căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái

 

QUY ĐỊNH

VỀ XÉT TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG ĐỐI VỚI “DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU”, “DOANH NHÂN GIỎI”
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 17/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, khối thi đua, tiêu chí chấm điểm, hình thức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng đối với Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân giỏi trên địa bàn tỉnh Hải Dương ngoài các hình thức khen thưởng đã được quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

1. Doanh nghiệp: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của nhà nước.

2. Doanh nhân: Tổng giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ doanh nghiệp (sau đây gọi chung là doanh nhân) trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 3. Điều kiện xét Doanh nghiệp tiêu biểu và Doanh nhân giỏi

Các doanh nghiệp, doanh nhân tham dự xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân giỏi” trên địa bàn tỉnh phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, quy định của tỉnh và các tiêu chí sau:

1. Có thời gian hoạt động (kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp và cấp đăng ký kinh doanh) từ 05 năm trở lên.

2. Đơn vị và cá nhân phải có đăng ký thi đua từ đầu năm (năm tổ chức xét tôn vinh).

3. Không vi phạm chế độ tài chính, kế toán, thống kê; không vi phạm quy định bảo vệ môi trường và chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

4. Không có tai nạn lao động chết người.

5. Có tổ chức công đoàn, tổ chức chính trị xã hội khác (nếu có) hoạt động hiệu quả (đạt trong sạch vững mạnh).

6. Được công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

7. Không để xẩy ra đình công hoặc ngừng việc tập thể.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tiêu chuẩn danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”

Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”: Là danh hiệu để tôn vinh doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, có thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Doanh nghiệp hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật, tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển;

2. Tích cực đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ, tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới, bảo đảm tốt môi trường làm việc và bảo vệ môi trường sinh thái;

3. Thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo đảm việc làm ổn định, tăng thu nhập, không vi phạm các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật. Thường xuyên tổ chức học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động theo quy định hiện hành.

4. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; hưởng ứng và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do các cấp phát động;

5. Đoàn kết trong nội bộ doanh nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện do địa phương và trung ương tổ chức; tổ chức Đảng, đoàn thể đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh;

6. Không để xẩy ra đình công và sa thải người lao động trái pháp luật;

7. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về sở hữu trí tuệ.

8. Đạt tối thiểu là 270 điểm đối với “Doanh nghiệp tiêu biểu” (Theo tiêu chí chấm điểm đính kèm).

Điều 5. Tiêu chuẩn danh hiệu “Doanh nhân giỏi”

Danh hiệu “Doanh nhân giỏi”: Là danh hiệu để tôn vinh doanh nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ổn định và phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Doanh nhân lãnh đạo doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp có đủ 05 năm trở lên và doanh nghiệp đó trong 3 lần xét liền kề trước đó có ít nhất 02 lần đạt danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”.

2. Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và lối sống lành mạnh, gương mẫu, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong doanh nghiệp, là trụ cột đoàn kết trong tập thể lãnh đạo doanh nghiệp. Có thành tích, đã được Bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương khen thưởng.

3. Bản thân và gia đình (vợ, chồng, con) chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp và nơi cư trú.

4. Năng động, sáng tạo, có sáng kiến cải tiến quản lý, đổi mới công nghệ vào sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực (Theo Điều 3 Nghị định số 13/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ).

Điều 6. Khối thi đua và bình xét tôn vinh

1. Tổ chức khối thi đua và đơn vị phụ trách khối thi đua

Các doanh nghiệp được tham dự xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng phải thực hiện đúng các điều kiện theo ngành, nghề đã đăng ký kinh doanh hoặc được cấp phép đầu tư, chia thành các khối thi đua như sau:

a) Khối các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực: Công nghiệp; thương mại, hải quan, xuất, nhập khẩu, điện tử, bưu chính, viễn thông và tin học - Do Sở Công Thương phụ trách.

b) Khối các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Giao thông vận tải - Do Sở Giao thông vận tải phụ trách.

c) Khối các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng - Do Sở Xây dựng phụ trách.

d) Khối các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Do Sở Kế hoạch và Đầu tư phụ trách.

đ) Khối doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp - Do Ban Quản lý các khu công nghiệp phụ trách.

e) Khối các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách.

g) Khối các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du lịch - Do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phụ trách.

h) Khối các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Y tế - Do Sở Y tế phụ trách.

i) Khối các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo - Do Sở Giáo dục và Đào tạo phụ trách.

k) Khối các doanh nghiệp có nguồn vốn Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh - Do Liên đoàn Lao động tỉnh phụ trách.

m) Khối các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, các công ty bảo hiểm - Do Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh phụ trách.

n) Khối các hợp tác xã - Do Liên minh hợp tác xã phụ trách.

2. Hội đồng xét, đề nghị tôn vinh danh hiệu căn cứ vào đề cử của các Khối thi đua và tiêu chuẩn để lựa chọn ra “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân giỏi” đề nghị xét tôn vinh theo Điều 7 của quy định này.

Điều 7. Hình thức xét tôn vinh danh hiệu và mức thưởng

1. Hình thức xét danh hiệu

a) Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” được tặng “Giấy chứng nhận” kèm theo tiền thưởng bằng 05 lần mức lương tối thiểu chung; Cúp lưu niệm (hoặc phần thưởng khác).

b) Danh hiệu “Doanh nhân giỏi” được tặng “Giấy chứng nhận” kèm theo tiền thưởng bằng 03 lần mức lương tối thiểu chung; Cúp lưu niệm (hoặc phần thưởng khác).

2. Cách tính mức tiền thưởng: Mức tiền thưởng được áp dụng theo Quy định của Chính phủ, được quy ra hệ số và nhân với mức lương tối thiểu chung. Khi mức lương tối thiểu chung thay đổi thì mức tiền thưởng sẽ được thay đổi tương ứng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu

1. Hội đồng Xét đề nghị tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân giỏi” của tỉnh có trách nhiệm xem xét, thẩm định thành tích của các doanh nghiệp, doanh nhân trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng, thành viên Hội đồng, gồm:

a) Chủ tịch: Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể);

b) Các Phó Chủ tịch:

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh là Phó Chủ tịch thường trực;

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Giám đốc Sở Nội vụ.

c) Cơ quan Thường trực: Liên đoàn Lao động tỉnh.

d) Các Ủy viên là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Công thương; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng. Đại diện lãnh đạo các đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tỉnh đoàn thanh niên; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; Hội Doanh nghiệp trẻ Hải Dương.

2. Hội đồng xét, đề nghị tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân giỏi” của tỉnh làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cuộc họp chỉ có hiệu lực khi bảo đảm 2/3 tổng số thành viên hội đồng tham dự. Đơn vị, cá nhân đạt danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân giỏi” phải được ít nhất 90% thành viên hội đồng dự họp bỏ phiếu tán thành.

Điều 9. Trách nhiệm cơ quan thường trực và đơn vị phụ trách khối thi đua

1. Trách nhiệm của cơ quan thường trực:

- Phối hợp với đơn vị phụ trách các khối thi đua hướng dẫn doanh nhân, doanh nghiệp đăng ký thi đua, báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, tự chấm điểm theo tiêu chí quy định.

- Tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng, xem xét, lựa chọn doanh nhân, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn, trình Hội đồng xét, quyết định.

- Thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết bảo đảm giúp Hội đồng tiến hành xét duyệt thuận lợi, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn; giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân liên quan đến xét, tôn vinh “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân giỏi”và các nhiệm vụ khác do Hội đồng giao.

2. Trách nhiệm đơn vị phụ trách khối thi đua:

- Tổ chức phát động và triển khai phong trào thi đua, đăng ký giao ước thi đua và sơ kết, tổng kết phong trào thi đua theo quy định;

- Tổng hợp thành tích đề nghị khen thưởng của các đơn vị; xét và đề nghị Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu của tỉnh.

Điều 10. Hồ sơ và trình tự xét tôn vinh

1. Hồ sơ đề nghị xét gồm:

a) Tờ trình của đơn vị phụ trách khối thi đua;

b) Biên bản họp suy tôn của khối thi đua;

c) Báo cáo thành tích của doanh nhân, doanh nghiệp; kết quả tự chấm điểm của doanh nghiệp;

d) Xác nhận của các ngành liên quan về nội dung sau: Kết quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội và bảo vệ môi trường; các quyền lợi của người lao động, tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện, Giấy chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; các tổ chức Đảng, đoàn thể (nếu có) đạt trong sạch vững mạnh.

đ) Giấy chứng nhận cơ quan an toàn về an ninh trật tự.

2. Trình tự xét tôn vinh:

a) Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh trong 03 năm, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định, doanh nghiệp và doanh nhân viết báo cáo thành tích, tự chấm điểm thi đua gửi về đơn vị phụ trách khối thi đua. Đơn vị phụ trách khối thi đua tổ chức họp xét, chọn ra “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân giỏi”, lập Tờ trình kèm theo danh sách gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh.

b) Hồ sơ gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh trước ngày 30/5 (năm xét, tôn vinh).

c) Liên đoàn Lao động tỉnh tổng hợp “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân giỏi” do các khối đề nghị để đưa ra hội đồng xem xét. Khi hội đồng đã quyết định, Liên đoàn lao động tỉnh lập hồ sơ (làm 02 bộ) gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng để tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 11. Định kỳ xét tôn vinh danh hiệu và công bố kết quả

1. Tỉnh tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân giỏi” theo định kỳ 03 năm một lần và tổ chức Lễ tôn vinh, trao thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10.

2. Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân giỏi” được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng khi có quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 12. Kinh phí hoạt động của Hội đồng và tổ chức Lễ tôn vinh

1. Kinh phí hoạt động, tổ chức Lễ tôn vinh thực hiện theo Điều 12 Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tưng chính phủ.

2. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ tôn vinh theo quy định.

Điều 13. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả, những vi phạm trong tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và được giải quyết theo trình tự quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.

2. Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm tập hợp, xem xét giải quyết và đề nghị giải quyết khiếu nại theo trình tự pháp luật quy định.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng), Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan triển khai tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc trong quá trình tổ chức thực hiện./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2016
Ngày hiệu lực01/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2016/QĐ-UBND Xét tôn vinh danh hiệu trao giải thưởng choDoanh nghiệp tiêu biểu Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2016/QĐ-UBND Xét tôn vinh danh hiệu trao giải thưởng choDoanh nghiệp tiêu biểu Hải Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýNguyễn Dương Thái
       Ngày ban hành14/07/2016
       Ngày hiệu lực01/08/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2016/QĐ-UBND Xét tôn vinh danh hiệu trao giải thưởng choDoanh nghiệp tiêu biểu Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2016/QĐ-UBND Xét tôn vinh danh hiệu trao giải thưởng choDoanh nghiệp tiêu biểu Hải Dương

           • 14/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực