Quyết định 17/2017/QĐ-UBND

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 318/2013/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 318/2013/QĐ-UBND quản lý quy hoạch Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2017/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 318/2013/QĐ-UBND NGÀY 18/7/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tng thphát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Thông tư 10/2016/TT-BXD, ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng Hưng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cThông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bquy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 31/TTr-SXD ngày 06/6/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 7:

“2. Cơ cấu, thành phần Hội đồng thẩm định theo quy định tại khoản 2, Điều 15 của Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thphát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu. Cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định là Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với quy hoạch cấp tỉnh, Phòng Tài chính - Kế hoạch đối với quy hoạch cấp huyện.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm g Khoản 2, Khoản 4 Điều 14:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm g Khoản 2 Điều 14:

“g) Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và đồ án quy hoạch chi tiết: Các khu vực có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính từ hai huyện, thành phố trở lên; dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết.”

b) Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 14:

“4. Ủy ban nhân dân cấp huyện: Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và đồ án quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý (trcác đồ án quy hoạch chi tiết được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 của Điều 14 và các đồ án quy hoạch trong trường hợp nêu tại Điểm c, Khoản 2, Điều 16 Quy định này).”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 17:

“1. Trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng: Theo quy định tại Điều 20 của Luật Quy hoạch đô thị, Điều 16 của Luật Xây dựng; các Điều 21, 22, 23, 24 và khoản 2 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ”.

“2. Hình thức và thời gian lấy ý kiến: Theo quy định tại Điều 21 của Luật Quy hoạch đô thị, Điều 17 của Luật Xây dựng”.

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 20:

1. Hình thức, nội dung công bố: Theo Điều 53 của Luật Quy hoạch Đô thị và Điều 42 của Luật Xây dựng”.

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 21:

“1. Cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa được thực hiện theo Điều 57 Luật Quy hoạch Đô thị, Điều 44 Luật Xây dựng”.

“2. Trình tự, thủ tục tổ chức cắm mốc giới và quản lý mốc giới quy hoạch trên thực địa được thực hiện theo quy định của Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng”.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 22:

Điều 22. Cung cấp thông tin về quy hoạch: Thực hiện theo Điều 55 của Luật Quy hoạch Đô thị và Điều 43 của Luật Xây dựng”.

7. Bãi bỏ Mục 3 Chương II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT, Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các Ban của Đảng;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh; VP HĐND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TTTT, Các phòng, CvPGT- XD;
+ Lưu: VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
L
ại Thanh Sơn

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2017
Ngày hiệu lực01/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 318/2013/QĐ-UBND quản lý quy hoạch Bắc Giang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 17/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 318/2013/QĐ-UBND quản lý quy hoạch Bắc Giang
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu17/2017/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
     Người kýLại Thanh Sơn
     Ngày ban hành09/06/2017
     Ngày hiệu lực01/07/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 17/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 318/2013/QĐ-UBND quản lý quy hoạch Bắc Giang

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 318/2013/QĐ-UBND quản lý quy hoạch Bắc Giang

        • 09/06/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/07/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực