Quyết định 17/2018/QĐ-UBND

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 63/2008/QĐ-UBND Quy chế về phối hợp trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại qua đường bưu chính, viễn thông do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 63/2008/QĐ-UBND chống buôn lậu hàng giả Khánh Hòa


Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2018/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 63/2008/QĐ-UBND NGÀY 24/9/2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI QUA ĐƯỜNG BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghcủa Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ti Tờ trình số 615/TTr-STTTT ngày 12 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế về phối hợp trong công tác chng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại qua đường bưu chính, viễn thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Các Ban c
a HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Trung tâm Công b
áo tỉnh;
- Đài PTTH Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Các phòn
g chuyên môn;
- Lưu: VT, NN, HPN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2018
Ngày hiệu lực15/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 63/2008/QĐ-UBND chống buôn lậu hàng giả Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 63/2008/QĐ-UBND chống buôn lậu hàng giả Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Đắc Tài
       Ngày ban hành22/06/2018
       Ngày hiệu lực15/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 63/2008/QĐ-UBND chống buôn lậu hàng giả Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 63/2008/QĐ-UBND chống buôn lậu hàng giả Khánh Hòa

           • 22/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực