Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2019/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cụm công nghiệp Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2019/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP AN XÁ, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH, TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của UBND thành phố Nam Định tại Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 05/6/2019, Sở Tài chính tại văn bản số 2357/CV-STC ngày 29/10/2018 và văn bản số 2549/CV-STC ngày 14 tháng 11 năm 2018, Sở Tư pháp tại văn bản số 241/BC-STP ngày 05 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định tỉnh Nam Định như sau:

a) Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải là: 8.000 đồng/m3 (Tám nghìn đồng/một mét khối); đã bao gồm phí bảo vệ môi trường, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b) Khối lượng nước thải để tính tiền xử lý được tính bằng 80% khối lượng nước sạch đầu vào của doanh nghiệp (tính theo hóa đơn sử dụng nước sạch của doanh nghiệp đó). Nguồn nước khác phát sinh nước thải công nghiệp (nếu có) doanh nghiệp phải đăng ký và có đồng hồ đo lưu lượng để xác định khối lượng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/6/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định và thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh Nam Định;
- Lưu: VP 1,VP 5, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Ngô Gia Tự

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2019
Ngày hiệu lực16/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(26/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2019/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cụm công nghiệp Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2019/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cụm công nghiệp Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNgô Gia Tự
        Ngày ban hành05/06/2019
        Ngày hiệu lực16/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (26/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 17/2019/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cụm công nghiệp Nam Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2019/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cụm công nghiệp Nam Định

            • 05/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực