Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một phần quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kèm theo Quyết định 05/2015/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2019/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tang lễ hội Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2019/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 26 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT PHẦN QUY ĐỊNH THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2015/QĐ-UBND NGÀY 29/01/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 58/TTr-STP ngày 04 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một phần Quy định thực hiện nếp sng văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, cụ thể:

1. Bãi bỏ khoản 3, Điều 4.

2. Bãi bỏ khoản 4, Điều 4.

3. Bãi bỏ khoản 1, Điều 6.

4. Bãi bỏ khoản 4, Điều 14.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2019.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Báo Đắk Nông, Đài PT&TH tỉnh;
- Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Lưu: VT, NC-KSTTHC, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2019
Ngày hiệu lực10/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2019/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tang lễ hội Đắk Nông


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2019/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tang lễ hội Đắk Nông
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
       Người kýNguyễn Bốn
       Ngày ban hành26/06/2019
       Ngày hiệu lực10/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2019/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tang lễ hội Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2019/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tang lễ hội Đắk Nông

           • 26/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực