Quy chế 17/2020/QĐ-UBND

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2020/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản vùng khó khăn Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2020/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 09 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN VÀ CÔ ĐỠ THÔN, BẢN VÙNG KHÓ KHĂN, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, VÙNG BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị Quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Đối tượng áp dụng: Đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Tiêu chí, mức hỗ trợ

1. Tiêu chí

a) Đối với nhân viên y tế thôn, bản: Thôn, bản đáp ứng các tiêu chí là thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới và cách xa trung tâm xã từ 3km trở lên được bố trí 01 nhân viên y tế thôn, bản. Nhân viên y tế thôn bản phải là người thường trú ổn định trên địa bàn thôn, bản và có nguyện vọng làm nhân viên y tế;

b) Đối với cô đỡ thôn, bản: Thôn, bản có đủ tiêu chí bố trí nhân viên y tế và nhân viên y tế thôn, bản là nam thì được bố trí thêm 01 cô đỡ thôn, bản.

2. Mức hỗ trợ

a) Nhân viên y tế thôn, bản được hỗ trợ hàng tháng bằng 0,5 mức lương cơ sở;

b) Cô đỡ thôn, bản được hỗ trợ hàng tháng bằng 0,3 mức lương cơ sở.

Điều 3. Nguồn kinh phí, thời điểm áp dụng

1. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách địa phương.

2. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Điều 4. Lập, phân bổ dự toán; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách

1. Lập dự toán

a) Việc lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách được thực hiện đồng thời với thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước có liên quan;

b) Căn cứ số đối tượng và kinh phí thực hiện của năm trước, mức hỗ trợ quy định tại Quyết định này để làm cơ sở xây dựng dự toán kinh phí cho năm sau.

2. Phân bổ dự toán

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên được phân bổ cho Sở Y tế trong dự toán chi hàng năm.

3. Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí

Việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định này được thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Y tế

a) Hàng năm rà soát, quyết định danh sách và bố trí đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản đảm bảo các tiêu chí trên;

b) Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện chính sách do Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh lập, gửi Sở Tài chính thẩm định; phân bổ dự toán cho Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp kinh phí thực hiện chính sách;

c) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh;

d) Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Quyết định này.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính

a) Hàng năm, thẩm định dự toán kinh phí thực hiện chính sách, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

b) Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách theo quy định.”

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2020.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuy chế
Số hiệu17/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2020
Ngày hiệu lực19/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2020/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản vùng khó khăn Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2020/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản vùng khó khăn Điện Biên
        Loại văn bảnQuy chế
        Số hiệu17/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành09/09/2020
        Ngày hiệu lực19/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 17/2020/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản vùng khó khăn Điện Biên

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2020/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản vùng khó khăn Điện Biên

              • 09/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực