Quyết định 17/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2022/QĐ-UBND Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2023/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM b, KHOẢN 1, ĐIỀU 4 CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2022/QĐ-UBND NGÀY 20/01/2022 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BVHTTDL ngày 20/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo Báo cáo số 219/BC-STP ngày 14/8/2023 của Sở Tư pháp và đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 193/TTr- SVHTTDL ngày 31/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh như sau:

“ b) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở:

- Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh.

- Thư viện tỉnh.

- Bảo tàng tỉnh.

- Đoàn Ca kịch tỉnh.

- Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh.

- Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2023. Các nội dung khác tại Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam không thuộc phạm vi sửa đổi của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- CPVP;
- Cổng Thông tin điện tử Quảng Nam;
- Lưu: VT, KGVX, TH, NCKS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(20/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2022/QĐ-UBND Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2022/QĐ-UBND Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Trí Thanh
        Ngày ban hành12/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (20/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 17/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2022/QĐ-UBND Quảng Nam

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2022/QĐ-UBND Quảng Nam

              • 12/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực