Quyết định 17/QĐ-BCĐPCD

Quyết định 17/QĐ-BCĐPCD năm 2020 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 17/QĐ-BCĐPCD 2020 nhiệm vụ Ban Chỉ đạo công tác phòng chống COVID 19 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH
COVID-19 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/QĐ-BCĐPCD

Hà Nội ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Thường trực Ban Bí thư; Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND Thành phố về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

Căn cứ Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND Thành phố về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 6521/TTr-SYT ngày 24/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (có bản phân công chi tiết đính kèm).

Điều 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công và kết thúc nhiệm vụ khi được cấp có thẩm quyền công bố hết dịch bệnh COVID-19.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 651/QĐ-BCĐPCD ngày 05/02/2020 của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút CORONA gây ra.

Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND Thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
- Phó Chủ tịch TT Nguyễn Văn Sửu;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ VN thành phố Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: CVP, các PCVP; Các đơn vị thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, KGVXAN

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Ngô Văn Quý

 

BẢN PHÂN CÔNG

NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 17/QĐ-BCĐPCD ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo)

1. Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo chung công tác phòng, chống dịch.

- Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về công tác phòng, chống dịch của Thành phố.

- Thay mặt UBND Thành phố phụ trách công tác phòng, chống dịch. Trực tiếp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Thành ủy, HĐND Thành phố về việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch thành phố Hà Nội.

- Chỉ đạo việc huy động lực lượng của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công.

2. Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo

- Tham mưu Ban Chỉ đạo toàn diện trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo triển khai việc ngăn chặn, giám sát, xử lý dịch, tổ chức cấp cứu điều trị bệnh nhân và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, hóa chất, thuốc, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại 30 quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố.

- Chỉ đạo việc tổng hợp báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chng dịch bệnh COVID-19 giao.

3. Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo việc phát hiện khoanh vùng, truy vết, xử lý ổ dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Xây dựng phương án kịch bản phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

- Thường trực tổng hợp báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch trên toàn Thành phố.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao.

4. Ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội - Ủy viên

Chỉ đạo các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện, thị xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Tổng hợp dư luận người dân về công tác phòng chống dịch bệnh và an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

- Cơ quan thường trực tiếp nhận sự ủng hộ, hỗ trợ kinh phí, vật tư y tế, trang thiết bị, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng chống dịch của các tổ chức, cá nhân và các đơn vị.

- Phối hợp Sở Y tế và Sở Tài chính để sử dụng các vật tư y tế, trang thiết bị, vật tư tiêu hao được hỗ trợ, tài trợ một cách hiệu quả đúng mục đích.

5. Ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - Ủy viên

- Chỉ đạo hệ thống Tuyên giáo toàn Thành phố triển khai công tác tuyên truyền đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trên mạng xã hội về phòng chống dịch bệnh.

- Nắm bắt dư luận xã hội về công tác phòng chống dịch của Thành phố và định hướng tuyên truyền.

- Phối hợp các Sở, ngành thông tin và định hướng thông tin tới người dân các nội dung liên quan về công tác phòng chống dịch.

- Chỉ đạo hệ thống báo chí trên địa bàn Thành phố thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác công tác phòng chống dịch bệnh.

6. Ông Đoàn Văn Đức, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy - Ủy viên

Trực tiếp tham mưu Thường trực Thành ủy trong việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên cơ sở đề xuất của UBND Thành phố và Sở Y tế.

7. Ông Đinh Văn Khoá, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Ủy viên

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố tham gia phòng, chống dịch bệnh.

- Chỉ đạo Ban Dân vận các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

8. Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội - Ủy viên

Chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ các quận, huyện, thị xã làm tốt công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo mỗi hội viên là một tuyên truyền viên giỏi, tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

9. Ông Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội - Ủy viên

Chỉ đạo cơ sở đoàn các cấp tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố. Mỗi đoàn viên thanh niên phải tích cực xung phong đi đầu trong công tác phòng, chống dịch tại đơn vị và địa phương.

10. Ông Vũ Đăng Định, Chánh Văn phòng UBND Thành phố - Ủy viên

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn của Văn phòng UBND Thành phố phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố rà soát văn bản do các Sở, ban, ngành tham mưu đề xuất để tham mưu Lãnh đạo UBND Thành phố trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.

- Thừa lệnh Trưởng Ban Chỉ đạo ký các Thông báo kết luận tại các phiên họp và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao.

11. Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong trường học, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, thông thoáng phòng học, hướng dẫn thực hiện vệ sinh cá nhân cho các em học sinh.

- Phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan phun hóa chất vệ sinh môi trường khử khuẩn tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các Trường học, Trường Mẫu giáo, các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập trên toàn địa bàn Thành phố.

- Thông báo cho ngành Y tế các Trường học, cơ sở đào tạo có học sinh, sinh viên đi về từ vùng có dịch để phối hợp tổ chức quản lý, giám sát nhằm phát hiện sớm trường hợp bệnh.

- Thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch, tham mưu UBND Thành phố ban hành các chỉ đạo về việc tạm dừng học cho học sinh trên địa bàn Thành phố.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao.

12. Ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên

- Tham mưu bố trí kịp thời, đầy đủ nguồn kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch trên cơ sở đề xuất của các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã Thành phố trực thuộc theo quy định.

- Hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các quận, huyện quản lý sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch theo quy định.

- Hướng dẫn các đơn vị trong ngành Y tế quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch, thực hiện chế độ chi phụ cấp chống dịch theo quy định.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao.

13. Ông Nguyễn Đức Hoà, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố - Ủy viên

- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế trong việc thanh toán chi phí điều trị cho người bệnh có Bảo hiểm Y tế mắc bệnh dịch theo quy định.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao.

14. Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở Ngoại vụ - Ủy viên

- Phối hợp với ngành Y tế và cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện cách ly y tế cho Đoàn Ngoại giao, Tổ chức Quốc tế trên địa bàn Thành phố; phối hợp thực hiện công tác quản lý các trường hợp người nước ngoài mắc bệnh COVID-19 theo chức năng lĩnh vực quản lý được phân công.

- Phổ biến, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh cho người nước ngoài nhập cảnh cư trú trên địa bàn Thành phố.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao.

15. Ông Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an Thành phố - Ủy viên

- Chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã, đặc biệt Công an khu vực của các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã, phường trong việc giám sát quản lý và cung cấp thông tin những người đi về từ vùng dịch lưu trú trên địa bàn.

- Phối hợp thực hiện cưỡng chế cách ly, khử khuẩn, triển khai các biện pháp chống dịch khi cần thiết.

- Phối hợp các lực lượng chức năng của quận, huyện, thị xã kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch của Trung ương và Thành phố; xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành (nếu có).

- Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao.

16. Ông Đỗ Thái Sơn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô - Ủy viên

- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch.

- Phối hợp các đơn vị Quân đội trên địa bàn và các Sở, ngành xây dựng phương án triển khai khu vực cách ly và Bệnh viện dã chiến chi viện cho ngành Y tế trong tình huống khẩn cấp vượt quá khả năng đáp ứng của ngành Y tế.

- Chỉ đạo công tác tiếp nhận, vận chuyển và cách ly theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Thành phố.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao.

17. Bà Đặng Hương Giang, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Ủy viên

- Phối hợp với Sở Y tế tham mưu Lãnh đạo UBND Thành phố trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao.

18. Ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên

- Chủ trì, chỉ đạo việc thành lập tổ chức các khu cách ly tập trung dân sự của Thành phố.

- Phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành, đề xuất với UBND Thành phố phê duyệt kinh phí phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo việc mua sắm vật tư y tế, trang thiết bị, vật tư tiêu hao đảm bảo đúng quy định đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Tổng hợp nhu cầu, dự toán của các đơn vị trong ngành Y tế nhằm đảm bảo đủ nhân lực, cung ứng đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện... cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ tham mưu đề xuất UBND Thành phố phê duyệt cho các đối tượng chuyên gia, lao động kỹ thuật cao... nhập cảnh, cách ly trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao.

19. Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên

- Xây dựng phương án phân tuyến tiếp nhận, cấp cứu điều trị theo từng cấp độ của dịch.

- Chỉ đạo kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh xây dựng Kế hoạch và triển khai công tác tiếp nhận, khám phân loại, cách ly và cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh dịch đảm bảo an toàn theo quy định của Bộ Y tế.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao.

20. Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Ủy viên

- Đảm bảo công tác an sinh xã hội cho những người trong khu vực có dịch bệnh, hỗ trợ kịp thời đối với trường hợp tử vong do bệnh dịch theo quy định. Cung cấp cho ngành Y tế thông tin về các trường hợp đi lao động tại các vùng có dịch trở về Việt Nam và lưu trú trên địa bàn Thành phố,

- Phối hợp Sở Y tế xác nhận các trường hợp chuyên gia, lao động nước ngoài nhập cảnh làm việc tại Hà Nội.

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong các Trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở Giáo dục dạy nghề, các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở nuôi dưỡng người cao tuổi trên địa bàn Thành phố.

- Không tổ chức đưa lao động đến các khu vực đang có dịch bệnh.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao.

21. Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương - Ủy viên

- Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do dịch bệnh để kịp thời có biện pháp điều hành nhằm bình ổn giá.

- Xây dựng phương, án đảm bảo nguồn cung hàng hoá phục vụ đời sống nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh phù hợp với từng giai đoạn.

- Phối hợp Sở Y tế tăng cường kiểm tra cung ứng, phân phối các trang thiết bị y tế không để các cơ sở bán hàng đầu cơ, trục lợi từ việc nhu cầu sử dụng tăng cao. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao.

22. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Ủy viên

- Chủ trì, phối hợp với các quận, huyện, thị xã chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở, tuyên truyền kịp thời đến người dân những chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh của Trung ương và Thành phố, các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh, tạo sự thống nhất về nhận thức chấp hành của người dân trong hoạt động phòng chống dịch bệnh.

- Chỉ đạo các cơ quan báo, đài Thành phố (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, báo Hànộimới, báo Kinh tế và Đô thị...) phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo, chí của Trung ương thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố, không để người dân hoang mang.

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức của người dân để người dân chủ động phòng bệnh và hợp tác với cơ quan tế trong phòng, chống dịch bệnh.

- Phối hợp các Sở, ngành liên quan tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao.

23. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổng hợp nhu cầu và bố trí kinh phí theo kế hoạch phòng, chống dịch bệnh.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao.

24. Bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao - Ủy viên

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn Thành phố về công tác phòng chống dịch.

- Chỉ đạo, phát động, tham gia các Clip, bài hát tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 gắn với thực hiện quy tắc ứng xử.

- Chủ động hướng dẫn công tác phòng chống dịch đối với các Bảo tàng, di tích, Thư viện, Phòng đọc sách.

- Chỉ đạo điều chỉnh các phương án, giáo án luyện tập các vận động viên đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh.

- Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong lĩnh vực văn hoá, thể thao theo đúng quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình phòng chống dịch trong lĩnh vực văn hoá, thể thao với Ban Chỉ đạo và Thành phố theo quy định.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao.

25. Bà Ngô Minh Hoàng, Phó Giám đốc Sở Du lịch - Ủy viên

- Chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế đối với khách lưu trú tại đơn vị và báo cáo cho các cơ quan chức năng để theo dõi, quản lý; Chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch chủ động rà soát khách du lịch đang lưu trú tại cơ sở và cung cấp thông tin những người đi - đến từ các tỉnh, thành phố có dịch cho chính quyền và y tế địa phương để có biện pháp giám sát theo quy định.

- Phối hợp với Sở Y tế, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khách sạn đã được UBND Thành phố phê, duyệt làm khu cách ly tập trung; Chủ động rà soát và đề xuất thành lập mới các khách sạn phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tạm dừng tổ chức chương trình tham quan du lịch đến các địa phương, đang có dịch và không đón khách du lịch từ vùng có dịch vào Hà Nội.

26. Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên

- Phối hợp Công an Thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các hành vi săn bắn, bẫy bắt, mua bán, kinh doanh, vận chuyển tiêu thụ và nuôi nhốt trái pháp luật các loài động vật hoang dã.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ sở đã cấp phép, các siêu thị kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Hà Nội, Nghiêm cấm các hành vi buôn bán, vận chuyển các động vật hoang dã.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao.

27. Ông Lê Tuấn Định, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc và thường xuyên việc thu gom rác thải đặc biệt là rác thải y tế có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao.

28. Ông Vũ Hà, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Ủy viên

- Xây dựng phương án huy động các phương tiện vận tải công cộng đáp ứng với tình huống dịch bùng phát cần di chuyển người dân đến khu vực cách ly theo đề nghị của ngành Y tế.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường phòng, chống các loại dịch bệnh tại nhà ga, bến xe, bến tầu, các phương tiện giao thông công cộng.

- Đề xuất các phương án phân luồng cũng như hạn chế giao thông công cộng trong trường hợp dịch bệnh bùng phát để hạn chế lây lan dịch bệnh.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao.

29. Ông Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên

- Phối hợp Sở Y tế rà soát địa điểm sử dụng các khu cách ly tập trung.

- Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống dịch cho cán bộ, công nhân tại các công trường xây dựng; hướng dẫn các công trường xây dựng khai báo cho cơ quan y tế địa phương khi phát hiện có công nhân, người lao động tại công trường bị bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm. Đặc biệt với các công trường xây dựng có người lao động đến từ vùng dịch, thông báo ngay cho cơ quan y tế cùng cấp để tổ chức giám sát sức khỏe kịp thời.

- Xem xét tham mưu UBND Thành phố trong việc bố trí địa điểm xây dựng Bệnh viện dã chiến trong tình huống dịch bệnh bùng phát lan rộng trong cộng đồng.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao.

30. Ông Trần Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội - Ủy viên

Phối hợp với Công an Thành phố và các Sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện nội dung sau:

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng động vật và thực phẩm động vật nhập khẩu từ các nước và vùng lãnh thổ đang có dịch, các mặt hàng thủy hải sản, nội tạng gia súc gia cầm không rõ nguồn gốc.

- Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở, nhà hàng kinh doanh tại các Khu Du lịch, Lễ hội kinh doanh các loại động vật hoang dã bị cấm kinh doanh; Tuyên truyền hướng dẫn nhân dân không sử dụng tiêu thụ thức ăn động vật hoang dã. Vận động ký cam kết đảm bảo ATTP trong kinh doanh, cam kết không kinh doanh thịt động vật hoang dã trái quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý theo địa bàn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng khan hiếm hàng hóa trên thị trường để đầu cơ, tích trữ hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, dụng cụ bảo hộ (khẩu trang, găng tay...) để bảo vệ sức khỏe, dùng để phòng, chữa bệnh khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh COVID-19 để sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng giả là hàng hóa dùng để phòng, chữa bệnh. Phát hiện xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng nhu cầu tiêu thụ tăng cao để đầu cơ, găm hàng, đẩy giá, bán hàng giả không đảm bảo chất lượng nhằm thu lời bất chính.

31. Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội - Ủy viên

Chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài và các đơn vị trong ngành phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong giám sát, xử lý dịch bệnh.

32. Bà Dương Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội - Ủy viên

Chỉ đạo Hội Nông dân các quận, huyện, thị xã làm tốt công tác tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo mỗi hội viên là một tuyên truyền viên giỏi, tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

33. Ông Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố - Ủy viên

Chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương.

34. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội - Ủy viên

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo, đài của Trung ương thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố, không để người dân hoang mang.

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức của người dân để người dân chủ động phòng bệnh và hợp tác với cơ quan y tế trong phòng, chống dịch.

35. Bà Mai Thị Kim Thoa, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới - Ủy viên

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo, đài của Trung ương thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố, không để người dân hoang mang.

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức của người dân để người dân chủ động phòng bệnh và hợp tác với cơ quan y tế trong phòng, chống dịch.

36. Ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố - Ủy viên

Chỉ đạo Hội chữ thập đỏ các quận, huyện, thị xã làm tốt công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo mỗi hội viên là một tuyên truyền viên giỏi, tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh.

37. Ông Nguyễn Viết Thắng, Chủ nhiệm Quân Y - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - Ủy viên

- Tham mưu Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch; xây dựng phương án triển khai khu vực cách ly và Bệnh viện dã chiến chi viện cho ngành Y tế trong tình huống khẩn cấp vượt quá khả năng đáp ứng của ngành Y tế.

- Hướng dẫn kiểm tra các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý; thực hiện tiếp nhận vận chuyển, cách ly y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế.

38. Ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố - Ủy viên

- Chỉ đạo toàn diện cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh COVID-19 Thành phố (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội). Kịp thời tham mưu đề xuất các biện pháp chỉ đạo phòng, chống dịch và tham gia thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.

- Chịu trách nhiệm và sự phân công công việc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/QĐ-BCĐPCD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/QĐ-BCĐPCD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2020
Ngày hiệu lực26/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/QĐ-BCĐPCD

Lược đồ Quyết định 17/QĐ-BCĐPCD 2020 nhiệm vụ Ban Chỉ đạo công tác phòng chống COVID 19 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/QĐ-BCĐPCD 2020 nhiệm vụ Ban Chỉ đạo công tác phòng chống COVID 19 Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/QĐ-BCĐPCD
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành26/08/2020
        Ngày hiệu lực26/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 17/QĐ-BCĐPCD 2020 nhiệm vụ Ban Chỉ đạo công tác phòng chống COVID 19 Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/QĐ-BCĐPCD 2020 nhiệm vụ Ban Chỉ đạo công tác phòng chống COVID 19 Hà Nội

            • 26/08/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/08/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực