Quyết định 17/QĐ-UBND

Quyết định 17/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 17/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2018

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018.

Điều 2.

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ Kế hoạch này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan xây dựng kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 bảo đảm đúng tiến độ theo quy định.

Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/02/2018 để theo dõi, tổng hợp theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (báo cáo)
- Cục KSTTHC - VPCP;
- Thường trực Tỉnh ủy;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4; (thực hiện)
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng Tin học-Công báo;
- Lưu VT, KSTTHC
(B.Nh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 


KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 17/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

STT

TÊN/NHÓM
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

CƠ QUAN THỰC HIỆN RÀ SOÁT

THỜI GIAN THỰC HIỆN RÀ SOÁT

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

BẮT ĐẦU

HOÀN THÀNH

I

Thủ tục hành chính, quy định có liên quan về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 06 thủ tục

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu)

Thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 3

Tháng 7

2

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)

3

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới

4

Thủ tục cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

5

Thủ tục cấp đổi và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

6

Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai

Thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 3

Tháng 7

II

Thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về Tư pháp: 16 thủ tục

 

Nhóm thủ tục hành chính cấp tỉnh (04 thủ tục)

7

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

Hộ tịch

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 3

Tháng 7

8

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

9

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

10

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

Nhóm thủ tục hành chính cấp huyện (04 thủ tục)

11

Thủ tục đăng ký khai sinh

Hộ tịch

Phòng Tư pháp (UBND thành phố Tuyên Quang)

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 3

Tháng 7

12

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

13

Thủ tục đăng ký khai tử

Hộ tịch

Phòng Tư pháp (UBND thành phố Tuyên Quang)

UBND các xã, phường

Tháng 3

Tháng 7

14

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

Thủ tục hành chính cấp tỉnh (03 thủ tục)

15

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

Tư vấn pháp luật

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 3

Tháng 7

16

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Trọng tài thương mại

17

Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

 

Thủ tục hành chính cấp huyện (03 thủ tục)

18

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

Phòng Tư pháp (UBND huyện Sơn Dương)

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 3

Tháng 7

19

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

20

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Chứng thực

Phòng Tư pháp (UBND huyện Yên Sơn)

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 3

Tháng 7

 

Thủ tục hành chính cấp xã (02 thủ tục)

21

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Hộ tịch

UBND cấp xã (thành phố Tuyên Quang)

UBND thành phố Tuyên Quang triển khai rà soát và tổng hợp kết quả rà soát

Tháng 3

Tháng 7

22

Thủ tục đăng ký lại khai tử

III

Thủ tục hành chính, quy định có liên quan về Kế hoạch và Đầu tư: 01 thủ tục

23

Thủ tục thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 3

Tháng 7

IV

Thủ tục hành chính, quy định có liên quan về Khoa học và Công nghệ: 02 thủ tục

24

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 3

Tháng 7

25

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ

V

Thủ tục hành chính, quy định có liên quan về Nội vụ: 01 thủ tục

26

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 3

Tháng 7

VI

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về Văn hóa, thể thao và Du lịch: 02 thủ tục

27

Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 3

Tháng 7

28

Thủ tục xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

VII

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về Lao động - Thương binh và Xã hội: 02 thủ tục

29

Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

Bảo trợ xã hội

Phòng Tư pháp (UBND huyện Chiêm Hóa)

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 3

Tháng 7

30

Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2018
Ngày hiệu lực25/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Minh Huấn
        Ngày ban hành25/01/2018
        Ngày hiệu lực25/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 17/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Tuyên Quang

            • 25/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực