Quyết định 170/2008/QĐ-BCA(X11)

Quyết định 170/2008/QĐ-BCA(X11) quy định nhiệm vụ của Công an các đơn vị, địa phương và các trường Công an nhân dân đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Quyết định 170/2008/QĐ-BCA(X11) quy định nhiệm vụ của CA các đơn vị, địa phương và các trường CAND đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh đã được thay thế bởi Thông tư 05/2015/TT-BCA về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 170/2008/QĐ-BCA(X11) quy định nhiệm vụ của CA các đơn vị, địa phương và các trường CAND đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 170/2008/QĐ-BCA(X11)

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CỦA CÔNG AN CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới;
Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an;
Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng – an ninh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGD&ĐT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2007 của các Bộ Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về giáo dục Quốc phòng – an ninh;
Theo đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định nhiệm vụ của Công an các đơn vị, địa phương và các trường CAND đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ trưởng; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các học viện, Hiệu trưởng các trường CAND chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Hội đồng GDQP-AN Trung ương;
- Các bộ: QP; GD&ĐT; LĐ-TB&XH; NV; TC; KH&ĐT; VH-TT&DL; (để phối hợp chỉ đạo thực hiện)
- Học viện CT-HC quốc gia HCM; (để phối hợp chỉ đạo thực hiện)
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; (để phối hợp chỉ đạo thực hiện)
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu X11 (X14-P4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
THƯỢNG TƯỚNG
Nguyễn Khánh Toàn

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỦA CÔNG AN CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH
(Ban hành theo Quyết định số 170/2008/QĐ-BCA(X11-X14) ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giáo dục quốc phòng – an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân và là nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Bộ Công an có nhiệm vụ tham mưu, hướng dẫn và thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh theo quy định tại Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng – an ninh (sau đây gọi tắt là Nghị định 116/2007/NĐ-CP).

Điều 2. Công tác giáo dục quốc phòng – an ninh được phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất của các ngành Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ và các ban, ngành khác có liên quan từ Trung ương đến địa phương, theo chương trình quy định và bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng.

Điều 3. Thủ trưởng Công an các cấp có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp và thủ trưởng Công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp và trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng  - an ninh theo nhiệm vụ được giao.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (XDLL-CAND) là cơ quan chủ trì, tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công an trong công tác quản lý, chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành Công an thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới, các nhiệm vụ quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Nghị định 116/2007/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 182/2007/TTLT/BQP-BCA-BGD&ĐT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2007 (sau đây gọi tắt là Thông tư 182/2007/TTLT) hướng dẫn thực hiện Nghị định 116/2007/NĐ-CP; phân công lãnh đạo Tổng cục tham gia Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh các Quân khu theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 của Nghị định 116/2007/NĐ-CP Các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Vụ Đào tạo:

a. Là cơ quan thường trực của Bộ Công an về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; giúp Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL-CAND thực hiện chức năng tham mưu, quản lý, hướng dẫn và tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài ngành Công an để thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; cử lãnh đạo Vụ tham gia Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương;

b. Nghiên cứu, soạn thảo và tham gia soạn thảo, đề xuất các văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý công tác giáo dục quốc phòng - an ninh của Đảng, Chính phủ, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, Bộ Công an trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành;

c. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài ngành Công an nghiên cứu, thống nhất nội dung, phương pháp giáo dục quốc phòng – an ninh, xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn Giáo dục quốc phòng - an ninh phù hợp với từng đối tượng theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của Nghị định 116/2007/NĐ-CP; chủ trì biên soạn và giúp Hội đồng thẩm định thuộc Bộ Công an tổ chức thực hiện thẩm định chương trình, giáo trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức an ninh trật tự cho các đối tượng;

d. Phối hợp chỉ đạo, theo dõi và đề xuất việc đáp ứng yêu cầu về giáo viên, giảng viên của các học viện, trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương trong việc giúp các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn giảng dạy các chuyên đề về an ninh trật tự cho đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3;

e. Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng – an ninh cho các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng - an ninh;

f. Đề xuất nội dung kiểm tra giáo dục an ninh trật tự và tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng của các bộ, ban, ngành thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh báo cáo Bộ Công an, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương; đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

2. Vụ Tổ chức cán bộ:

a. Phối hợp, thống nhất với các cơ quan chức năng của các bộ, ban, ngành nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các tổ chức và cá nhân trong lực lượng CAND trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định tại Điều 13 của Nghị định 116/2007/NĐ-CP;

b. Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành Công an nghiên cứu, đề xuất biên chế cán bộ, giáo viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm giúp lãnh đạo Công an các cấp thực hiện nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 14 của Nghị định 116/2007/NĐ-CP;

c. Phối hợp, thống nhất với các cơ quan chức năng của các bộ, ban, ngành nghiên cứu, đề xuất thực hiện chế độ biệt phái sĩ quan Công an làm công tác quản lý, giảng dạy kiến thức an ninh trật tự khi có yêu cầu.

3. Cục Công tác chính trị và các cơ quan nghiên cứu lịch sử, bảo tàng, báo, tạp chí trong CAND:

a. Tham mưu cho Bộ Công an có kế hoạch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ban, ngành có liên quan hướng dẫn các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân về kiến thức an ninh trật tự.

b. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong CAND đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh nói chung và trong giáo dục, bồi dưỡng kiến thức an ninh trật tự nói riêng.

c. Tổ chức các cuộc vận động, cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, biên tập các chuyên đề, bài viết để tuyên truyền vận động toàn dân nâng cao ý thức và nhận thức về yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và giáo dục hướng nghiệp an ninh trật tự cho thế hệ trẻ thông qua các loại hình văn hóa nghệ thuật, phát thanh, truyền hình.

d. Tuyên truyền, giới thiệu trong toàn dân tài liệu tổng kết lịch sử, tư liệu, hiện vật của Bảo tàng CAND và của hệ thống nhà truyền thống, di tích lịch sử trong lực lượng CAND.

4. Cục Xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc:

Tham gia cùng các cơ quan chức năng của Bộ Công an theo dõi tình hình thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh của Công an các địa phương; gắn việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phối hợp phát huy vai trò của các ngành, đoàn thể quần chúng và tổ chức xã hội tham gia công tác truyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức an ninh trật tự sâu rộng trong toàn dân.

Điều 5. Tổng cục An ninh:

Phối hợp với Tổng cục XDLL-CAND xây dựng chương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức an ninh cho các đối tượng; biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập các chuyên đề về bảo vệ an ninh quốc gia;

Chọn cử cán bộ tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế chuyên đề về bảo vệ an ninh quốc gia theo yêu cầu đề nghị của các cơ sở được giao nhiệm vụ giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh.

Điều 6. Tổng cục Cảnh sát:

Phối hợp với Tổng cục XDLL-CAND xây dựng chương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức an ninh cho các đối tượng; biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập các chuyên đề về bảo vệ trật tự an toàn xã hội; chọn cử cán bộ tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế về chuyên đề bảo vệ trật tự an toàn xã hội theo yêu cầu đề nghị của các cơ sở được giao nhiệm vụ giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh.

Điều 7. Tổng cục Hậu cần:

Chủ trì, phối hợp với Tổng cục XDLL-CAND nghiên cứu xây dựng định mức và cung cấp trang thiết bị đồ dùng dạy học cho các trường CAND phục vụ công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; đề xuất và đầu tư cơ sở vật chất xây dựng câu lạc bộ Giáo dục hướng nghiệp an ninh trật tự tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Điểm 4.3.2 Khoản 4 Mục 1 của Thông tư 182/2007/TTLT.

Điều 8. Tổng cục Kỹ thuật:

Chủ trì, phối hợp với Tổng cục XDLL-CAND và Tổng cục Hậu cần đề xuất trang bị phương tiện kỹ thuật chuyên ngành phục vụ cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh và công tác giáo dục quốc phòng - an ninh tại các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh, các cơ sở giáo dục và đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại Điểm 2.2.4 Khoản 2 Mục 2 của Thông tư 182/2007/TTLT.

Điều 9. Văn phòng Bộ Công an:

Tham gia thẩm định giáo trình, tài liệu giáo dục, bồi dưỡng kiến thức an ninh cho các đối tượng.

Điều 10. Vụ Tài chính:

1.Căn cứ nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng - an ninh của Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND được Bộ Công an giao hàng năm, chủ động làm việc với Bộ Tài chính và các bộ, ban, ngành liên quan để đảm bảo ngân sách phục vụ công tác giáo dục quốc phòng - an ninh của lực lượng CAND.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh theo chức năng của lực lượng CAND đúng quy định của Luật Ngân sách và các văn bản liên quan.

Điều 11. Các trường Công an nhân dân

1. Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân

a. Tham gia cùng các cơ quan chức năng của Bộ Công an xây dựng chương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức an ninh trật tự cho các đối tượng; biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập các chuyên đề về an ninh trật tự;

b. Chuẩn bị và cử giảng viên dạy các chuyên đề về an ninh trật tự cho các lớp đối tượng 1 tại Học viện Quốc phòng và các lớp đào tạo tập trung, không tập trung của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực III (Đà Nẵng) thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Phụ nữ Trung ương, Học viện Thanh thiếu niên Trung ương theo hợp đồng; giảng dạy các chuyên đề về an ninh trật tự cho các đối tượng 2 tại các trường Quân sự Quân khu 1, 2, 3, 4, Quân khu Thủ đô và các trường Quân sự tỉnh, thành phố trên địa bàn thuộc Quân khu 1, 2, 3, 4, Quân khu Thủ đô theo hợp đồng của từng trường;

c. Hỗ trợ các học viện, các trường cao đẳng nghề, cao đẳng, đại học trên địa bàn từ Thừa Thiên Huế trở ra giảng dạy các chuyên đề về an ninh trật tự theo yêu cầu đề nghị của từng trường; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý công tác giáo dục quốc phòng - an ninh theo kế hoạch của Bộ Công an.

d. Tham gia nghiên cứu khoa học về công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức an ninh trật tự cho các đối tượng do học viện đảm nhiệm nói riêng và các lĩnh vực công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho toàn dân nói chung để phục vụ yêu cầu phát triển công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

2. Trường Đại học An ninh nhân dân và trường Đại học Cảnh sát nhân dân:

a. Tham gia cùng các cơ quan chức năng của Bộ Công an xây dựng chương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức an ninh trật tự cho các đối tượng; biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập các chuyên đề về an ninh trật tự;

b. Chuẩn bị và cử giảng viên giảng dạy các chuyên đề về an ninh trật tự cho các lớp đào tạo tập trung, không tập trung của Học viện Chính trị khu vực II (thành phố Hồ Chí Minh) thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh theo hợp đồng của Học viện: giảng dạy các chuyên đề về an ninh trật tự cho các lớp đối tượng 2 tại các trường Quân sự Quân khu 5, 7, 9 và các trường Quân sự tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Quân khu 5, 7, 9 theo hoạt động của từng trường.

c. Hỗ trợ các học viện, các trường cao đẳng nghề, cao đẳng, đại học trên địa bàn từ Đà Nẵng trở vào giảng dạy các chuyên đề về an ninh trật tự theo yêu cầu đề nghị của từng trường; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý công tác giáo dục quốc phòng - an ninh theo kế hoạch của Bộ Công an.

d. Tham gia nghiên cứu khoa học về công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức an ninh trật tự cho các đối tượng do trường đảm nhiệm nói riêng và các lĩnh vực công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho toàn dân nói chung để phục vụ yêu cầu phát triển công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

3. Các trường Trung cấp ANNDI, CSNDI có nhiệm vụ hỗ trợ các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề trên địa bàn từ Thừa Thiên Huế trở ra giảng dạy các chuyên đề về an ninh trật tự theo yêu cầu đề nghị của từng trường.

4. Các trường Trung cấp ANNDII, CSNDII, CSNDIII có nhiệm vụ hỗ trợ các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề trên địa bàn từ Đà Nẵng trở vào giảng dạy các chuyên đề về an ninh trật tự theo yêu cầu đề nghị của từng trường.

Điều 12. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Công an tỉnh):

1. Tham gia Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 7 của Nghị định 116/2007/NĐ-CP; bố trí cán bộ chuyên trách công tác giáo dục quốc phòng - an ninh thuộc Phòng Tổ chức cán bộ giúp Giám đốc công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự và các ban, ngành của tỉnh theo dõi, chỉ đạo nội dung giáo dục an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh;

2. Nghiên cứu, đề xuất các cơ quan hậu cầu, kỹ thuật, tài chính của Bộ Công an đầu tư cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị cho trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng của Công an tỉnh phục vụ công tác giáo dục an ninh trật tự và tổ chức câu lạc bộ Giáo dục hướng nghiệp an ninh trật tự cho thanh niên, học sinh theo quy định tại Điểm 4.3.2 Khoản 4 Mục 1 của Thông tư 182/2007/TTLT;

3. Chuẩn bị và cử cán bộ có trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm giúp các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh và trường Quân sự cấp tỉnh, trường Chính trị - hành chính tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện giảng dạy các chuyên đề về an ninh trật tự cho các lớp đối tượng 3, đối tượng 4 và học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề theo yêu cầu đề nghị của từng trường; chọn cử cán bộ đi dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý công tác giáo dục quốc phòng - an ninh theo kế hoạch của Bộ Công an.

4. Chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Công an huyện) chuẩn bị và cử cán bộ có trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm giảng dạy các chuyên đề về an ninh trật tự cho học sinh trung học phổ thông, các lớp đối tượng 5 và các lớp đối tượng khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Nghị định 116/2007/NĐ-CP theo yêu cầu đề nghị của trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục cấp xã hoặc cơ quan;

5. Phối hợp với các ban, ngành trong tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh của cấp huyện, cấp xã; tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ kết quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh nói chung, công tác giáo dục an ninh trật tự nói riêng của địa phương.

Điều 13. Kinh phí đảm bảo cho nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh.

1. Ngân sách Trung ương đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh của cán bộ, cơ quan Trung ương; ngân sách địa phương đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng – an ninh của các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc địa phương;

2. Hàng năm, các tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, các trường CAND và Công an các địa phương căn cứ vào nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh được giao và các định mức tiêu chuẩn, chế độ hiện hành lập dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Tổng cục XDLL-CAND phối hợp với Vụ Tài chính lập dự toán kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh của lực lượng CAND theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản liên quan.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong Quy định này triển khai thực hiện; hàng tháng, 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả về Bộ Công an (qua Tổng cục XDLL-CAND) để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng và Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương theo quy định.

Điều 15. Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 170/2008/QĐ-BCA(X11)

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu170/2008/QĐ-BCA(X11)
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2008
Ngày hiệu lực04/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 170/2008/QĐ-BCA(X11)

Lược đồ Quyết định 170/2008/QĐ-BCA(X11) quy định nhiệm vụ của CA các đơn vị, địa phương và các trường CAND đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 170/2008/QĐ-BCA(X11) quy định nhiệm vụ của CA các đơn vị, địa phương và các trường CAND đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu170/2008/QĐ-BCA(X11)
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýNguyễn Khánh Toàn
        Ngày ban hành18/02/2008
        Ngày hiệu lực04/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 170/2008/QĐ-BCA(X11) quy định nhiệm vụ của CA các đơn vị, địa phương và các trường CAND đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 170/2008/QĐ-BCA(X11) quy định nhiệm vụ của CA các đơn vị, địa phương và các trường CAND đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh