Quyết định 170/QĐ-BCT

Quyết định 170/QĐ-BCT năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính hủy bỏ trong lĩnh vực Năng lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Nội dung toàn văn Quyết định 170/QĐ-BCT 2019 thủ tục hành chính hủy bỏ lĩnh vực Năng lượng


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 54/2018/TT-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2018 bãi bỏ Điều 7 của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 9 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phát triển dự án, Biu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mu áp dụng cho các dự án điện sinh khối;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính hủy bỏ trong lĩnh vực Năng lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số: 170/QĐ-BCT ngày 25 tháng 1 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

B-BCT-274991-TT

Đăng ký hỗ trợ giá điện đối với dự án điện sinh khối không nối lưới

Thông tư số 54/2018/TT-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ Điều 7 của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 9 tháng 12 năm 2015.

Năng lượng

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 170/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu170/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2019
Ngày hiệu lực18/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 170/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 170/QĐ-BCT 2019 thủ tục hành chính hủy bỏ lĩnh vực Năng lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 170/QĐ-BCT 2019 thủ tục hành chính hủy bỏ lĩnh vực Năng lượng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu170/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Quốc Khánh
        Ngày ban hành25/01/2019
        Ngày hiệu lực18/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 170/QĐ-BCT 2019 thủ tục hành chính hủy bỏ lĩnh vực Năng lượng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 170/QĐ-BCT 2019 thủ tục hành chính hủy bỏ lĩnh vực Năng lượng

            • 25/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực