Quyết định 170/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 170/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 về thành lập Hội đồng khoa học công nghệ , Tổ chuyên gia đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học thuộc "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020"

Nội dung toàn văn Quyết định 170/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng KHCN Tổ chuyên gia


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHCN, TỔ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHCN THUỘC "CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020"

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng KHCN, Tổ chuyên gia đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án SXTN thuộc "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT đến năm 2020" (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện đề tài và báo cáo kết quả nghiệm thu về Bộ. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHCN
(Kèm theo Quyết định số 170/QĐ-BNN-KHCN ngày 01 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Dự án: Hoàn thiện quy trình phục trang và sản xuất giống sạch bệnh một số giống khoai tây có giá trị kinh tế do Việt Nam chọn tạo

Cá nhân, tổ chức chủ trì đề tài: ThS. Trịnh Văn Mỵ, Viện Cây Lương thực và Cây thực phẩm

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

GS.TS. Đỗ Năng Vịnh

Viện Di truyền Nông nghiệp

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Nguyễn Tấn Hinh

Vụ Khoa học, Công nghệ và MT

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

ThS. Ngô Doãn Đảm

Viện Cây Lương thực và cây thực phẩm

Ủy viên

4

TS. Lê Xuân Đắc

Viện Công nghệ sinh học

Ủy viên

5

TS. Phạm Xuân Liêm

Viện Khoa học NN Việt Nam

Ủy viên

6

TS. Trịnh Khắc Quang

Viện Nghiên cứu Rau quả

Ủy viên Phản biện

7

TS. Phạm Đồng Quảng

Cục Trồng trọt

Ủy viên

8

GS.TS. Hoàng Minh Tấn

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Ủy viên Phản biện

9

ThS. Nguyễn Hữu Trượng

Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh

Ủy viên

• Thư ký hành chính:

ThS. Trần Tuấn Quỳnh - Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

ThS. Đỗ Thị Hương Lam - Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHCN
(Kèm theo Quyết định số 170/QĐ-BNN-KHCN ngày 01 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đề tài: Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học phòng chống rệp sáp và nấm cộng sinh hại cà phê.

Cá nhân, tổ chức chủ trì đề tài: ThS. Phạm Văn Nhạ, Viện Bảo vệ thực vật.

1. Hội đồng KHCN

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

GS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Chủ tịch Hội đồng

2

GS.TS. Phạm Văn Ty

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

TS. Nguyễn Ngọc Dũng

Viện Công nghệ sinh học

Ủy viên

4

TS. Đinh Văn Đức

Cục Bảo vệ thực vật

Ủy viên

5

TS. Lê Văn Đức

Cục Trồng trọt

Ủy viên

6

PGS.TS. Phạm Văn Toản

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên Phản biện

7

GS.TS. Nguyễn Viết Tùng

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Ủy viên Phản biện

8

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

9

PGS.TS. Phạm Thị Vượng

Viện Bảo vệ thực vật

Ủy viên

2. Tổ chuyên gia

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Tổ chuyên gia

1

GS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Tổ trưởng

2

TS. Đinh Văn Đức

Cục Bảo vệ thực vật

Tổ viên

3

PGS.TS. Phạm Văn Toản

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tổ viên

Thư ký hành chính:

ThS. Trần Tuấn Quỳnh - Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

ThS. Đỗ Thị Hương Lam - Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 170/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu170/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2012
Ngày hiệu lực01/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 170/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 170/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng KHCN Tổ chuyên gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Quyết định 170/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng KHCN Tổ chuyên gia
                Loại văn bảnQuyết định
                Số hiệu170/QĐ-BNN-KHCN
                Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
                Người kýBùi Bá Bổng
                Ngày ban hành01/02/2012
                Ngày hiệu lực01/02/2012
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcLĩnh vực khác
                Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
                Cập nhật9 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                    Văn bản hướng dẫn

                      Văn bản được hợp nhất

                        Văn bản gốc Quyết định 170/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng KHCN Tổ chuyên gia

                        Lịch sử hiệu lực Quyết định 170/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng KHCN Tổ chuyên gia

                        • 01/02/2012

                          Văn bản được ban hành

                          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                        • 01/02/2012

                          Văn bản có hiệu lực

                          Trạng thái: Có hiệu lực